-مقصود از اسوه بودن پيامبر اكرمبراي مسلمانان چيست؟

(7895)
-آيا نبي مكرّم اسلام ختنه شده به دنيا آمدند؟
(2023)
-اولين كسي كه بر تربت امام حسين (ع) نماز خواند چه كسي بود(1793)
-آيا گل محمدي بر اثر ريخته شدن عرق حضرت محمد(ص) به وجودآمده است؟

(1666)
-اولين سورهاي كه بر پيامبر(ص) در غار حرا نازل شده است، سوره علق ميباشد، پس چرا سوره مدثر را اولين سوره نازل شده بر پيامبر ميدانند؟

(1593)
-آيت الله سيد نصر الله مستنبط كيست؟(1508)
-پيامبر اسلام(ص) چند سال بعد از حضرت عيسي(ع) به پيامبري [مبعوث شد؟

(1374)
-چرا در أذان اشهد أن لا اله الاّ الله را أشهد الّلا إله الاّ الله تلفظ مي كنيم؟ چرا در اشهد أنّ محمداً رسول الله أنّ به كار برده شده است؟

(1098)
-آيات قرآن، تناسب با وقايع گوناگون كه در اصطلاح شأن نزول ناميده ميشده، نازل ميگشت; آيا اگر پيامبر اكرمبيشتر عمر ميكرد، وقايع بيشتري اتفاق ميافتاد، آيات بيشتري نازل ميشد و حجم قرآن بيشتر از الان بود؟ در اين صورت، قرآن نسبت به آن حالت فرضي، نقص دارد.

(912)
-مولوي كيست و جه مذهبي داشت؟(837)
-آخرين مراسم عبادي حج پيامبر اسلام را به طور مشروح بيان كنيد؟(0)
-آيا آدم ( ع ) و حوا را خداوند باهم آفريد ازدواج آنها چگونه بود؟(0)
-دين حضرت آدم ( ع ) و حوا ( ع ) چه بود؟(0)
-اينكه گفته مي شود ايمه قبل از حضرت آدم خلق شده اند درست است ؟(0)
-چرا از فرزندان حضرت آدم ( ع ) تنها از هابيل و قابيل در قرآن كريم نام برده شده است ؟(0)
-آيا اگر آدم و حوا از آن شجره ممنوعه نمي خوردند، همواره در بهشت مي ماندند؟
(0)
-چرا در قرآن كريم، خداوند به حضرت آدم و حوا مي گويد به درخت ممنوعه نزديك نشوند؟ آيا تعبير نزديك نشدن حكمتي دارد؟
(0)
-در برخي از احاديث آمده است كه حوا، حضرت آدم((عليه السلام)) را وسوسه كرد تا آدم و حوا به درخت ممنوعه نزديك شدند; در حالي كه در آيات قران آمده كه شيطان آن دو را وسوسه كرد; آيا اين دو مطلب با يكديگر منافات دارد؟
(0)
-درختي كه شيطان آدم را به خوردن آن واداشت، چه درختي بود؟
(0)
-چرا آدم و حوا از خوردن ميوه درخت مخصوص نهي شدند به عبارت ديگر علّت ممانعت چه بود؟
(0)
-آخرين مراسم عبادي حج پيامبر اسلام را به طور مشروح بيان كنيد؟(0)
-آيا آدم ( ع ) و حوا را خداوند باهم آفريد ازدواج آنها چگونه بود؟(0)
-دين حضرت آدم ( ع ) و حوا ( ع ) چه بود؟(0)
-اينكه گفته مي شود ايمه قبل از حضرت آدم خلق شده اند درست است ؟(0)
-چرا از فرزندان حضرت آدم ( ع ) تنها از هابيل و قابيل در قرآن كريم نام برده شده است ؟(0)
-آيا اگر آدم و حوا از آن شجره ممنوعه نمي خوردند، همواره در بهشت مي ماندند؟
(0)
-چرا در قرآن كريم، خداوند به حضرت آدم و حوا مي گويد به درخت ممنوعه نزديك نشوند؟ آيا تعبير نزديك نشدن حكمتي دارد؟
(0)
-در برخي از احاديث آمده است كه حوا، حضرت آدم((عليه السلام)) را وسوسه كرد تا آدم و حوا به درخت ممنوعه نزديك شدند; در حالي كه در آيات قران آمده كه شيطان آن دو را وسوسه كرد; آيا اين دو مطلب با يكديگر منافات دارد؟
(0)
-درختي كه شيطان آدم را به خوردن آن واداشت، چه درختي بود؟
(0)
-چرا آدم و حوا از خوردن ميوه درخت مخصوص نهي شدند به عبارت ديگر علّت ممانعت چه بود؟
(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:41091 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:2

چرا حضرت علي(ع) پشت سر خلفا بصورت دست بسته و بدون مهر نمازمي خواندو در زمان خلافت خود با دست باز بر روي مهر نماز ميخواندند؟
اختلاف موجود بين شيعه و سني در محل سجده، بر سر اين است كه سجده بر چه چيزهايي جايز است؟ نظر شيعه به استناد سنت پيامبر(ص) جواز سجده بر زمين و روييدني هاي نهايي آن است (غير از آنچه پوشيده و يا خورده شود) و مهر هيچ موضوعيتي ندارد؛ بلكه صرفاً براي سجده بر خاك درست شده است؛ ولي اهل تسنن سجده بر چيزهاي ديگر را جايز مي دانند. روايات موجود در كتب فريقين، دلالت بر سجده پيامبر(ص) بر خاك و حصير مي كند و اين رويه بعداً نيز معمول گرديده است. حتي امام محمد غزالي از برخي عرفاي اهل سنت نام مي برد كه هميشه بر خاك سجده مي كردند. در سيره خلفا نيز خلاف اين موضوع نقل نشده است. براي آشنايي بيشتر رجوع كنيد به: مقاله برگرفته از كتاب «شيعه پاسخ مي دهد» نوشته: سيد رضا حسيني نسب. در مورد تكتف در نماز نيز ادله تاريخي نشان مي دهد كه تا پيش از خلافت عمر، نماز بدون تكتف خوانده مي شد. خليفه دوم در جنگ با ايرانيان از شيوه احترام گذاري مردم ايران نسبت به شاهان خوشش آمد و گفت: خداوند از هر كس بيشتر شايسته تكريم است. از همين رو دستور داد كه در نماز به صورت متكتف نماز بخوانند. اين مسأله از آن روز مورد قبول برخي از مسلمين قرار گرفت كه براي خلفاي راشدين بعداز پيامبر(ص) حق تشريع قائل بودند و سيره آنان را همچون سنت پيامبر پاس مي داشتند؛ ليكن شيعه اساساً چنين اعتقادي را برنمي تابد. افزون بر آن بسياري از اهل تسنن مانند شافعي ها، تكتف در نماز را واجب نمي دانند. نكته اي كه جاي بسي شگفتي دارد اين است كه شخص مورد نظر مي گويد: حضرت علي(ع) دست بسته و بدون مهر پشت سر سه خليفه مي ايستاد. در حالي كه هيچ مدرك تاريخي دلالت بر دست بسته نماز خواندن آن حضرت ندارد. از نظر سجده هم اساساً آن حضرت بر خاك سجده مي كردند و انس آن حضرت با خاك و تربت چنان زياد بود كه «ابو تراب» لقب يافت. پس چنان كه يادآور شديم، مهر اصلاً موضوعيت ندارد.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.