-مقصود از اسوه بودن پيامبر اكرمبراي مسلمانان چيست؟

(7895)
-آيا نبي مكرّم اسلام ختنه شده به دنيا آمدند؟
(2022)
-اولين كسي كه بر تربت امام حسين (ع) نماز خواند چه كسي بود(1793)
-آيا گل محمدي بر اثر ريخته شدن عرق حضرت محمد(ص) به وجودآمده است؟

(1666)
-اولين سورهاي كه بر پيامبر(ص) در غار حرا نازل شده است، سوره علق ميباشد، پس چرا سوره مدثر را اولين سوره نازل شده بر پيامبر ميدانند؟

(1593)
-آيت الله سيد نصر الله مستنبط كيست؟(1508)
-پيامبر اسلام(ص) چند سال بعد از حضرت عيسي(ع) به پيامبري [مبعوث شد؟

(1374)
-چرا در أذان اشهد أن لا اله الاّ الله را أشهد الّلا إله الاّ الله تلفظ مي كنيم؟ چرا در اشهد أنّ محمداً رسول الله أنّ به كار برده شده است؟

(1098)
-آيات قرآن، تناسب با وقايع گوناگون كه در اصطلاح شأن نزول ناميده ميشده، نازل ميگشت; آيا اگر پيامبر اكرمبيشتر عمر ميكرد، وقايع بيشتري اتفاق ميافتاد، آيات بيشتري نازل ميشد و حجم قرآن بيشتر از الان بود؟ در اين صورت، قرآن نسبت به آن حالت فرضي، نقص دارد.

(912)
-مولوي كيست و جه مذهبي داشت؟(837)
-آخرين مراسم عبادي حج پيامبر اسلام را به طور مشروح بيان كنيد؟(0)
-آيا آدم ( ع ) و حوا را خداوند باهم آفريد ازدواج آنها چگونه بود؟(0)
-دين حضرت آدم ( ع ) و حوا ( ع ) چه بود؟(0)
-اينكه گفته مي شود ايمه قبل از حضرت آدم خلق شده اند درست است ؟(0)
-چرا از فرزندان حضرت آدم ( ع ) تنها از هابيل و قابيل در قرآن كريم نام برده شده است ؟(0)
-آيا اگر آدم و حوا از آن شجره ممنوعه نمي خوردند، همواره در بهشت مي ماندند؟
(0)
-چرا در قرآن كريم، خداوند به حضرت آدم و حوا مي گويد به درخت ممنوعه نزديك نشوند؟ آيا تعبير نزديك نشدن حكمتي دارد؟
(0)
-در برخي از احاديث آمده است كه حوا، حضرت آدم((عليه السلام)) را وسوسه كرد تا آدم و حوا به درخت ممنوعه نزديك شدند; در حالي كه در آيات قران آمده كه شيطان آن دو را وسوسه كرد; آيا اين دو مطلب با يكديگر منافات دارد؟
(0)
-درختي كه شيطان آدم را به خوردن آن واداشت، چه درختي بود؟
(0)
-چرا آدم و حوا از خوردن ميوه درخت مخصوص نهي شدند به عبارت ديگر علّت ممانعت چه بود؟
(0)
-آخرين مراسم عبادي حج پيامبر اسلام را به طور مشروح بيان كنيد؟(0)
-آيا آدم ( ع ) و حوا را خداوند باهم آفريد ازدواج آنها چگونه بود؟(0)
-دين حضرت آدم ( ع ) و حوا ( ع ) چه بود؟(0)
-اينكه گفته مي شود ايمه قبل از حضرت آدم خلق شده اند درست است ؟(0)
-چرا از فرزندان حضرت آدم ( ع ) تنها از هابيل و قابيل در قرآن كريم نام برده شده است ؟(0)
-آيا اگر آدم و حوا از آن شجره ممنوعه نمي خوردند، همواره در بهشت مي ماندند؟
(0)
-چرا در قرآن كريم، خداوند به حضرت آدم و حوا مي گويد به درخت ممنوعه نزديك نشوند؟ آيا تعبير نزديك نشدن حكمتي دارد؟
(0)
-در برخي از احاديث آمده است كه حوا، حضرت آدم((عليه السلام)) را وسوسه كرد تا آدم و حوا به درخت ممنوعه نزديك شدند; در حالي كه در آيات قران آمده كه شيطان آن دو را وسوسه كرد; آيا اين دو مطلب با يكديگر منافات دارد؟
(0)
-درختي كه شيطان آدم را به خوردن آن واداشت، چه درختي بود؟
(0)
-چرا آدم و حوا از خوردن ميوه درخت مخصوص نهي شدند به عبارت ديگر علّت ممانعت چه بود؟
(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:41095 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

بنا بر قاعده دفع افسد به فاسد آيا اگر علي(ع) مقداري بيشتر از ديگران ازبيت المال به طلحه و زبير مي داد و جلوي جنگ و خونريزي را مي گرفت بهترنبود
اگر قدري در مورد شرايط سياسي و اجتماعي زمان زمامداري علي(ع) و زمينه هاي پديدار شدن آن توجه كنيم، علل موضع گيري هاي سخت حضرت بر ا آشكار خواهد شد. توجه به چند نكته در اين امر ضروري است: الف - حكومت علي(ع) و استقرار آن در حقيقت يك انقلاب بود كه در مدينه و جامعه اسلامي آن زمان به وقوع پيوست. جامعه اسلامي تا آن زمان بي عدالتي ها و تبعيض هاي زيادي را از سوي حكمرانان تجربه كرده بود كه نوعاً توجيهات مختلفي نيز آنرا همراهي مي نموده است. مردمي كه در مدينه رنجيدند و خليفه سوم را كشتند و به خانه علي(ع) سرازير شدند تشنگان عدالت و آزرده از ظلم ها و مصلحت طلبي ها بودند. آنان آموزه هاي اسلام را در حكومت علي(ع) جستجو مي كردند. ب - اساس بيعت علي(ع) با مردم علاوه بر عمل به قرآن و سنت پيامبر برقرار ساختن عدالت و مبارزه با تبغيض ها و بي عدالتي هاي گذشته بود. حال با توجه به آنچه گفته شد اگر بنا بود علي(ع) نيز بسان خلفاي پيشين مصلحت انديشي نمايد و تعاليم اساسي اسلام را به خاطر آن كنار گذارد چه وضعيتي در جامعه پديدار مي شد. صرف نظر از روح عدالت خواه علي(ع) از نظر سياسي چه وضعيتي پيش مي آمد؟ آيا همان مردمي كه پرچمدار بيعت با علي(ع) بودند و دل به عدالت آن حضرت بسته بودند از اطراف او پراكنده نمي شدند. آيا از نظر سياسي صحيح و عاقلانه بود كه حضرت با به دست آوردن دل طلحه و زبير، مالك اشترها و عمار ياسرها و خيل عظيمي از مردم را از خود دلسرد كرده و آنان را از خود دور نمايد. علاوه بر آن كه طلحه و زبير خواهان مال نبودند بلكه خواهان قدرت بودند و از علي(ع) خواهان حكومت عراق بودند واين كار با توجه به گرايشهاي آنان مساوي با تجزيه نظام اسلامي و تقويت معاويه بود. بنابر اين گرچه جنگ جمل كشته هاي بسياري داشت و علي(ع) نيز سعي فراواني براي جلوگيري از آن و ارشاد مردم نمود ولي در پايان جبهه عدالت پيروز اين ميدان بود همان گونه كه در نبردهاي ديگر نيز پيروزي با علي(ع) بود. ولي دست تقدير فرصت نداد تا آنحضرت پيروزيها را تكميل كند و ريشه هاي تقويت شده فساد را نابود نمايد. نكته ديگر آن كه، وظيفه رهبران الهي تنها به تشكيل حكومت و چرخش امور آن خلاصه نمي شود. چرا كه اين كار را معاويه ها نيز به خوبي انجام مي دهند آنان در راستاي تعاليم الهي مسئوليت هايي دارند كه از تشكيل حكومت نيز مهمتر است و آن ابلاغ پيام الهي به مردم است همان كاري كه علي(ع) در طول مدت كوتاه حكومت خود به مردم نشان داد. در هر صورت مطالعه دقيق و جامعه شناسنامه پيرامون شرائط سياسي اجتماعي آن زمان درستي مواضع علي(ع) را از نظر سياسي به خوبي آشكار مي سازد. براي مطالعه بيشتر در اين زمينه ها ر.ك به: 1- جاذبه و دافعه علي(ع)شهيد مطهري 2- علي(ع) صداي عدالت انساني جرج جرواق 3- امام علي(ع)عبد الفتاح عبد المقصود

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.