-مقصود از اسوه بودن پيامبر اكرمبراي مسلمانان چيست؟

(7169)
-اولين كسي كه بر تربت امام حسين (ع) نماز خواند چه كسي بود(1351)
-آيت الله سيد نصر الله مستنبط كيست؟(1327)
-آيا گل محمدي بر اثر ريخته شدن عرق حضرت محمد(ص) به وجودآمده است؟

(1310)
-آيا نبي مكرّم اسلام ختنه شده به دنيا آمدند؟
(833)
-پيامبر اسلام(ص) چند سال بعد از حضرت عيسي(ع) به پيامبري [مبعوث شد؟

(812)
-آيات قرآن، تناسب با وقايع گوناگون كه در اصطلاح شأن نزول ناميده ميشده، نازل ميگشت; آيا اگر پيامبر اكرمبيشتر عمر ميكرد، وقايع بيشتري اتفاق ميافتاد، آيات بيشتري نازل ميشد و حجم قرآن بيشتر از الان بود؟ در اين صورت، قرآن نسبت به آن حالت فرضي، نقص دارد.

(805)
-مولوي كيست و جه مذهبي داشت؟(669)
-چرا در أذان اشهد أن لا اله الاّ الله را أشهد الّلا إله الاّ الله تلفظ مي كنيم؟ چرا در اشهد أنّ محمداً رسول الله أنّ به كار برده شده است؟

(653)
-اولين سورهاي كه بر پيامبر(ص) در غار حرا نازل شده است، سوره علق ميباشد، پس چرا سوره مدثر را اولين سوره نازل شده بر پيامبر ميدانند؟

(578)
-آخرين مراسم عبادي حج پيامبر اسلام را به طور مشروح بيان كنيد؟(0)
-آيا آدم ( ع ) و حوا را خداوند باهم آفريد ازدواج آنها چگونه بود؟(0)
-دين حضرت آدم ( ع ) و حوا ( ع ) چه بود؟(0)
-اينكه گفته مي شود ايمه قبل از حضرت آدم خلق شده اند درست است ؟(0)
-چرا از فرزندان حضرت آدم ( ع ) تنها از هابيل و قابيل در قرآن كريم نام برده شده است ؟(0)
-آيا اگر آدم و حوا از آن شجره ممنوعه نمي خوردند، همواره در بهشت مي ماندند؟
(0)
-چرا در قرآن كريم، خداوند به حضرت آدم و حوا مي گويد به درخت ممنوعه نزديك نشوند؟ آيا تعبير نزديك نشدن حكمتي دارد؟
(0)
-در برخي از احاديث آمده است كه حوا، حضرت آدم((عليه السلام)) را وسوسه كرد تا آدم و حوا به درخت ممنوعه نزديك شدند; در حالي كه در آيات قران آمده كه شيطان آن دو را وسوسه كرد; آيا اين دو مطلب با يكديگر منافات دارد؟
(0)
-درختي كه شيطان آدم را به خوردن آن واداشت، چه درختي بود؟
(0)
-چرا آدم و حوا از خوردن ميوه درخت مخصوص نهي شدند به عبارت ديگر علّت ممانعت چه بود؟
(0)
-آخرين مراسم عبادي حج پيامبر اسلام را به طور مشروح بيان كنيد؟(0)
-آيا آدم ( ع ) و حوا را خداوند باهم آفريد ازدواج آنها چگونه بود؟(0)
-دين حضرت آدم ( ع ) و حوا ( ع ) چه بود؟(0)
-اينكه گفته مي شود ايمه قبل از حضرت آدم خلق شده اند درست است ؟(0)
-چرا از فرزندان حضرت آدم ( ع ) تنها از هابيل و قابيل در قرآن كريم نام برده شده است ؟(0)
-آيا اگر آدم و حوا از آن شجره ممنوعه نمي خوردند، همواره در بهشت مي ماندند؟
(0)
-چرا در قرآن كريم، خداوند به حضرت آدم و حوا مي گويد به درخت ممنوعه نزديك نشوند؟ آيا تعبير نزديك نشدن حكمتي دارد؟
(0)
-در برخي از احاديث آمده است كه حوا، حضرت آدم((عليه السلام)) را وسوسه كرد تا آدم و حوا به درخت ممنوعه نزديك شدند; در حالي كه در آيات قران آمده كه شيطان آن دو را وسوسه كرد; آيا اين دو مطلب با يكديگر منافات دارد؟
(0)
-درختي كه شيطان آدم را به خوردن آن واداشت، چه درختي بود؟
(0)
-چرا آدم و حوا از خوردن ميوه درخت مخصوص نهي شدند به عبارت ديگر علّت ممانعت چه بود؟
(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:41218 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

علي محمد شيرازي كيست و آيين او چيست؟
{Tبابيه:T} اين فرقه توسط شخصي به نام علي محمد شيرازي متولد 1235قمري پايه گذاري شد. او كه تحت تأثير شيخ احمد احسائي و سيد كاظم رشتي از شيخيه بود، مدعي شد كه همان گونه كه رسيدن به خداي تبارك و تعالي جز از طريق رسالت و ولايت ممكن نيست، رسيدن به اين مراتب هم جز از طريق واسطه مشكل و غيرممكن است و من همان واسطه كبري هستم و چنان كه داخل شدن به خانه جز از آن در جايز نيست، همچنين داخل شدن در خانه نبوت و ولايت جز از باب روا نيست و من آن باب هستم. اصولاً وجه تسميه در باب هم از همين ويژگي و طرز فكر مي باشد و از همين جهت است كه پيروان وي را «بابي» و مسلكشان را بابيه مي گويند. وي كمي بعد مدعي شد كه مهدي موعود است و ناجي تشيع. برخي از اصول عقايد او و پيروانش بدين شرح است: 1- وجوب نسخ قرآن و احكام آن. 2- حرمت تعليم و تعلم و تدريس تمامي كتب و علوم مگر كتاب هاي باب. 3- حج باطل و منسوخ است. 4- روزه نوزده روز است از اول طلوع خورشيد تا هنگام غروب و عيد نوروز جمشيدي ايراني عيد فطر است. 5- ازدواج مشروط به رضاء زوجين است و رضايت ولي يا وكيل و يا شهود معتبر نيست. 6- مطهرات: آتش، هوا، آب، خاك و كتاب خداست. 7- طلاق به دست مرد است نه زن. 8- رفع حجاب زن و تساوي حقوق زن و مرد. 9- آزادي ارتباط زنان با مردان بيگانه. 10- حلال بودن رباخواري. 11- حرمت نماز جماعت. 12- حلال بودن موسيقي و تراشيدن ريش در اين باب نگا: شيخيگري، بابيگري، مدرس چهاردهي، كتابفروشي فروغي تهران، بي تا،مجموع كتاب و تاريخ جامع بهائيت (نوماسوني)، بهرام انواسيبابي، انتشارات سخن، تهران، چاپ پنجم 1374 صص 340 - 69، فصل هاي سوم تا دهم و فتنه باب اعتضاد السلطنه، توضيحات و مقالات به قلم عبدالحسين نوائي، انتشارات بابك تهران، چاپ دوم، 1351 شمسي، مجموع كتاب. {Tبهائيت:T} پايه گذار اين فرقه شخصي به نام ميرزا حسينعلي ميرزا بهاءاللَّه بود كه نخست خود از پيروان فرقه بابيه بود. از آنجا كه بابيان شورش هايي بر عليه دولت وقت ايران به راه انداخته و تا سرحد سوء قصد به جان ناصرالدين شاه پيش رفته بودند، بيگانگان و از جمله و مهم تر از همه، روسيه تزاري حمايت گسترده اي نسبت به اين گروه كرده و شخص دالگوروكي سفير روسيه در تهران براي نجات ميرزا بهاءاللَّه كه به زندان افتاده بود، پادرمياني كرده و فرستاده خودرا باوي همراه نمود تا به سلامت از ايران خارج شود. ارتباط بهاءاللَّه با سفيران دول گوناگون حكايتگر اين حقيقت است كه اين فرقه به دلائل سياسي ظهور يافته است. مي توان گفت فرقه بهائيت همان فرقه بابيت با تغييراتي چند مي باشد. اجمالي از عقايد وي و پيروانش چنين است: 1- بهاءاللَّه و باب خدايند و اجهاءاللَّه خداي عالي تر است. 2- در مقطعي بهاءاللَّه خود را عيساي مسيحيان معرفي مي كند. 3- نه ركعت نماز هنگام زوال و در صبح ها و شام ها واجب است و از تعداد ديگر عفو شده است. 4- نماز به طرف اقدس بهاءاللَّه يعني مقام قدس (عكا) كه خداوند آن را محل طواف ملاء اعلي و محل اقبال مردم قرار داده خوانده شود. 5- معاف داشتن مردم از خواندن نماز آيات. 6- نماز جماعت باطل است. 7- عيد فطر همان عيد نوروز است. 8- هر كه مستطيع است به غير از زن ها بايد به حج خانه (يعني محل دفن بهاءاللَّه در عكا) برود. اين فرقه پيوند عميقي با صهيونيزم و كشور اسرائيل دارد و اسرائيل به صراحت از آنان حمايت كرده و مي كند. شرح اين ماجرا خارج از حوصله اين نوشتار است، (در {Vاين باب نگا: تاريخ جامع بهائيت، همان، از فصل يازدهم تا فصل هيجدهم) V}.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.