-مقصود از اسوه بودن پيامبر اكرمبراي مسلمانان چيست؟

(7167)
-اولين كسي كه بر تربت امام حسين (ع) نماز خواند چه كسي بود(1334)
-آيت الله سيد نصر الله مستنبط كيست؟(1326)
-آيا گل محمدي بر اثر ريخته شدن عرق حضرت محمد(ص) به وجودآمده است؟

(1308)
-آيا نبي مكرّم اسلام ختنه شده به دنيا آمدند؟
(820)
-پيامبر اسلام(ص) چند سال بعد از حضرت عيسي(ع) به پيامبري [مبعوث شد؟

(810)
-آيات قرآن، تناسب با وقايع گوناگون كه در اصطلاح شأن نزول ناميده ميشده، نازل ميگشت; آيا اگر پيامبر اكرمبيشتر عمر ميكرد، وقايع بيشتري اتفاق ميافتاد، آيات بيشتري نازل ميشد و حجم قرآن بيشتر از الان بود؟ در اين صورت، قرآن نسبت به آن حالت فرضي، نقص دارد.

(802)
-مولوي كيست و جه مذهبي داشت؟(667)
-چرا در أذان اشهد أن لا اله الاّ الله را أشهد الّلا إله الاّ الله تلفظ مي كنيم؟ چرا در اشهد أنّ محمداً رسول الله أنّ به كار برده شده است؟

(652)
-اولين سورهاي كه بر پيامبر(ص) در غار حرا نازل شده است، سوره علق ميباشد، پس چرا سوره مدثر را اولين سوره نازل شده بر پيامبر ميدانند؟

(576)
-آخرين مراسم عبادي حج پيامبر اسلام را به طور مشروح بيان كنيد؟(0)
-آيا آدم ( ع ) و حوا را خداوند باهم آفريد ازدواج آنها چگونه بود؟(0)
-دين حضرت آدم ( ع ) و حوا ( ع ) چه بود؟(0)
-اينكه گفته مي شود ايمه قبل از حضرت آدم خلق شده اند درست است ؟(0)
-چرا از فرزندان حضرت آدم ( ع ) تنها از هابيل و قابيل در قرآن كريم نام برده شده است ؟(0)
-آيا اگر آدم و حوا از آن شجره ممنوعه نمي خوردند، همواره در بهشت مي ماندند؟
(0)
-چرا در قرآن كريم، خداوند به حضرت آدم و حوا مي گويد به درخت ممنوعه نزديك نشوند؟ آيا تعبير نزديك نشدن حكمتي دارد؟
(0)
-در برخي از احاديث آمده است كه حوا، حضرت آدم((عليه السلام)) را وسوسه كرد تا آدم و حوا به درخت ممنوعه نزديك شدند; در حالي كه در آيات قران آمده كه شيطان آن دو را وسوسه كرد; آيا اين دو مطلب با يكديگر منافات دارد؟
(0)
-درختي كه شيطان آدم را به خوردن آن واداشت، چه درختي بود؟
(0)
-چرا آدم و حوا از خوردن ميوه درخت مخصوص نهي شدند به عبارت ديگر علّت ممانعت چه بود؟
(0)
-آخرين مراسم عبادي حج پيامبر اسلام را به طور مشروح بيان كنيد؟(0)
-آيا آدم ( ع ) و حوا را خداوند باهم آفريد ازدواج آنها چگونه بود؟(0)
-دين حضرت آدم ( ع ) و حوا ( ع ) چه بود؟(0)
-اينكه گفته مي شود ايمه قبل از حضرت آدم خلق شده اند درست است ؟(0)
-چرا از فرزندان حضرت آدم ( ع ) تنها از هابيل و قابيل در قرآن كريم نام برده شده است ؟(0)
-آيا اگر آدم و حوا از آن شجره ممنوعه نمي خوردند، همواره در بهشت مي ماندند؟
(0)
-چرا در قرآن كريم، خداوند به حضرت آدم و حوا مي گويد به درخت ممنوعه نزديك نشوند؟ آيا تعبير نزديك نشدن حكمتي دارد؟
(0)
-در برخي از احاديث آمده است كه حوا، حضرت آدم((عليه السلام)) را وسوسه كرد تا آدم و حوا به درخت ممنوعه نزديك شدند; در حالي كه در آيات قران آمده كه شيطان آن دو را وسوسه كرد; آيا اين دو مطلب با يكديگر منافات دارد؟
(0)
-درختي كه شيطان آدم را به خوردن آن واداشت، چه درختي بود؟
(0)
-چرا آدم و حوا از خوردن ميوه درخت مخصوص نهي شدند به عبارت ديگر علّت ممانعت چه بود؟
(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:41221 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

علت صلح امام حسن(ع) چه بود؟ چرا مانند امام حسين(ع) قيام نكردند؟
شرايط زمان حضرت امام حسن(ع) با شرايط زمان امام حسين(ع) بسيار متفاوت بوده و ناچار اقتضاي حركت هاي متفاوتي داشته است. در زمان امام حسن(ع) مردم آمادگي روحي براي مبارزه اي سخت و طولاني با معاويه را نداشتند به دليل: الف) جنگ هاي قبلي (صفين - نهروان - جمل). ب ) حيله گري و تزوير معاويه و سست عنصري گروه بسياري از مردم. ج ) خطرات بيروني كه مجموع جامعه اسلامي آن زمان را تهديد مي كرد و درگيري داخلي آنان را براي حمله به مسلمانان بر مي انگيخت. د ) حفظ خون شيعيان باقي مانده. ه ) روشن كردن حيله گري معاويه و رشد فكري جامعه. به همين جهت امام حسين(ع) پس از شهادت امام حسن(ع)، با وجود آن كه ده سال (50 تا 60 هجري) در دوران زمامداري معاويه مي زيست، امّا اقدام به قيام نكرد. و همچنان مانند برادر بزرگوارش با صلحنامه پايبند بود. تا آنجا كه معاويه در آخرين سال عمر خويش يكي ديگر از مواد صلحنامه را نقض كرد و يزيد را به عنوان جانشين خود معرفي كرد. و يزيد شخصيتي بود كه حتي ظاهر اسلام را رعايت نمي كرد و با زمامداري او هيچگونه اسم و رسمي از اسلام باقي نمي ماند. چنان كه آشكارا بر زبان خود جاري كرد: {Sلعبتْ هاشم بالملك # لاخبر جاء ولا وحي نزل S} (بني هاشم و خاندان پيامبر با مُلك و سلطنت بازي كردند و اگر نه، هيچگونه وحي نازل نشده و هيچ گونه خبري [از جانب غيب ]نيامده است.) در چنين شرايطي اگر با شمشير نمي توان به مقابله پرداخت، مي بايست با سرخي خون تاريكي ها شكافته شود و نداي حق در طول و عرض تاريخ جاودانه بماند. كه قيام امام حسين(ع) و حركت حضرت زينب(ع) و امام سجاد(ع) چنين نقشي را ايفا كردند.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.