-مقصود از اسوه بودن پيامبر اكرمبراي مسلمانان چيست؟

(7167)
-اولين كسي كه بر تربت امام حسين (ع) نماز خواند چه كسي بود(1334)
-آيت الله سيد نصر الله مستنبط كيست؟(1326)
-آيا گل محمدي بر اثر ريخته شدن عرق حضرت محمد(ص) به وجودآمده است؟

(1308)
-آيا نبي مكرّم اسلام ختنه شده به دنيا آمدند؟
(820)
-پيامبر اسلام(ص) چند سال بعد از حضرت عيسي(ع) به پيامبري [مبعوث شد؟

(810)
-آيات قرآن، تناسب با وقايع گوناگون كه در اصطلاح شأن نزول ناميده ميشده، نازل ميگشت; آيا اگر پيامبر اكرمبيشتر عمر ميكرد، وقايع بيشتري اتفاق ميافتاد، آيات بيشتري نازل ميشد و حجم قرآن بيشتر از الان بود؟ در اين صورت، قرآن نسبت به آن حالت فرضي، نقص دارد.

(802)
-مولوي كيست و جه مذهبي داشت؟(667)
-چرا در أذان اشهد أن لا اله الاّ الله را أشهد الّلا إله الاّ الله تلفظ مي كنيم؟ چرا در اشهد أنّ محمداً رسول الله أنّ به كار برده شده است؟

(652)
-اولين سورهاي كه بر پيامبر(ص) در غار حرا نازل شده است، سوره علق ميباشد، پس چرا سوره مدثر را اولين سوره نازل شده بر پيامبر ميدانند؟

(576)
-آخرين مراسم عبادي حج پيامبر اسلام را به طور مشروح بيان كنيد؟(0)
-آيا آدم ( ع ) و حوا را خداوند باهم آفريد ازدواج آنها چگونه بود؟(0)
-دين حضرت آدم ( ع ) و حوا ( ع ) چه بود؟(0)
-اينكه گفته مي شود ايمه قبل از حضرت آدم خلق شده اند درست است ؟(0)
-چرا از فرزندان حضرت آدم ( ع ) تنها از هابيل و قابيل در قرآن كريم نام برده شده است ؟(0)
-آيا اگر آدم و حوا از آن شجره ممنوعه نمي خوردند، همواره در بهشت مي ماندند؟
(0)
-چرا در قرآن كريم، خداوند به حضرت آدم و حوا مي گويد به درخت ممنوعه نزديك نشوند؟ آيا تعبير نزديك نشدن حكمتي دارد؟
(0)
-در برخي از احاديث آمده است كه حوا، حضرت آدم((عليه السلام)) را وسوسه كرد تا آدم و حوا به درخت ممنوعه نزديك شدند; در حالي كه در آيات قران آمده كه شيطان آن دو را وسوسه كرد; آيا اين دو مطلب با يكديگر منافات دارد؟
(0)
-درختي كه شيطان آدم را به خوردن آن واداشت، چه درختي بود؟
(0)
-چرا آدم و حوا از خوردن ميوه درخت مخصوص نهي شدند به عبارت ديگر علّت ممانعت چه بود؟
(0)
-آخرين مراسم عبادي حج پيامبر اسلام را به طور مشروح بيان كنيد؟(0)
-آيا آدم ( ع ) و حوا را خداوند باهم آفريد ازدواج آنها چگونه بود؟(0)
-دين حضرت آدم ( ع ) و حوا ( ع ) چه بود؟(0)
-اينكه گفته مي شود ايمه قبل از حضرت آدم خلق شده اند درست است ؟(0)
-چرا از فرزندان حضرت آدم ( ع ) تنها از هابيل و قابيل در قرآن كريم نام برده شده است ؟(0)
-آيا اگر آدم و حوا از آن شجره ممنوعه نمي خوردند، همواره در بهشت مي ماندند؟
(0)
-چرا در قرآن كريم، خداوند به حضرت آدم و حوا مي گويد به درخت ممنوعه نزديك نشوند؟ آيا تعبير نزديك نشدن حكمتي دارد؟
(0)
-در برخي از احاديث آمده است كه حوا، حضرت آدم((عليه السلام)) را وسوسه كرد تا آدم و حوا به درخت ممنوعه نزديك شدند; در حالي كه در آيات قران آمده كه شيطان آن دو را وسوسه كرد; آيا اين دو مطلب با يكديگر منافات دارد؟
(0)
-درختي كه شيطان آدم را به خوردن آن واداشت، چه درختي بود؟
(0)
-چرا آدم و حوا از خوردن ميوه درخت مخصوص نهي شدند به عبارت ديگر علّت ممانعت چه بود؟
(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:41314 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

جنگ حنين چگونه و به وسيلهي چه كساني رخ داد؟



بعد از فتح مكه، پيامبر اسلام( تصميم گرفت براي نشر اسلام و هدايت و راهنمايي مردم، مكه را به قصد سرزمين تيره هايهوازن و ثقيف ترك گويد. پس از فتح مكه جنب و جوشي در مناطق قبايل هوازن و ثقيف به چشم مي خورد، و تماسهاي خصوصي ميان دو تيره وجود داشت، و حلقة اتصال اين دو گروه، جوان سلحشوري به نام مالك بن عرف نصري بود. نتيجة نشست و برخاست آنها اين شد كه پيش از آنكه سپاه اسلام به سراغ آنها بيايد،خود آنها به استقبال ارتش اسلام بروند و پيش از حملة مسلمانان با به كار بردن نيرنگ خاص نظامي، ضربة مهلكي بر آنها بزنند. بعد از كسب اطلاعات از طرف هر دو گروه از يكديگر كه به صورت جاسوس وارد شده بودند، فرماندة قواي دشمن تصميم گرفت، كم بودن افراد و ضعف روحية سربازان خود را از طريق اعمال نيرنگ نظامي جبران نمايد. آنها تصميم گرفتند در انتهاي درّه اي كه گذرگاهي به سوي منطقة حنين بود فرود آيند و تمام سربازان در پشت سنگها و صخره ها و شكاف كوه ها مخفي شوند. وقتي ارتش اسلام وارد اين درّة عميق و طولاني شد، همگي از مخفي گاه خود بيرون آمده و واحدهاي اسلام را زيررگبار تير و سنگ قرار دهند. وقتي سپاه اسلام به آنجا رسيد، شب را در دهانة درّه به استراحت پرداخت، هنوز هوا كاملاً روشن نشده بود كه ناگهان صداي پرتاب تيرها و فرياد مردان جنگجو كه در پشت سنگها كمين كرده بودند، هراس و وحشت عجيبي در دل مسلمانان پديد آورد و تير بسان رگبار بر سروصورت آنها باريد، و تيراندازان به سربازان اسلام حمله بردند. حملة غافلگيرانة دشمن، مسلمانان را سراسيمه و وحشت زده كرده بود و خود بيش از دشمن به بينظمي و بهم زدن صفوف كمك كردند. منافقان سپاه اسلام از اين پيش آمد سخت خوشحال شدند، اين فرار و گريز مسلمانان، پيامبر( را سخت متأثر كرد و احساس نمود اگر لحظه اي تأخير كند محور تاريخ دگرگون خواهد شد و سپاه شرك، سپاه اسلام را درهم ميكوبد، از اين لحاظ، روي مركب خود با صداي بلند گفت : اي ياران خدا وياران پيامبر! من بندة خدا و پيامبر وي هستم و از عباس عموي خود خواست كه با صداي بلند و رسائي كه دارد مسلمانان را به اين صورت صدا بزند : اي گروه انصار كه پيامبر را ياري كرديد، و اي كساني كه در زير درخت رضوان با پيامبر بيعت كرديد، كجا مي رويد؟ پيامبر اينجاست! اين جملات حميّت و غيرت ديني آنها را تحريك كرد و فوراً همگي گفتند : لبيك!لبيك! ... و با ندامت و پشيماني برگشتند و به حملة عمومي دست زدند و در اندك زماني، دشمن را به عقب نشاندند. اين تدبير نظامي پيامبر( باعث شد كه جوانان هوازن و ثقيف و مردان جنگجوي آنان، زنان و احشام خود را كه به همراه آورده بودند ترك كنند و با دادن كشته به منطقه اوطاس و نخله و دژهاي طائف فرار نمايند. تمام غنايم جنگي، شتران و اسيران به دست مسلمانان افتاد.





ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* فرازهايي از تاريخ پيامبر اسلام(، استاد جعفر سبحاني

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.