-مقصود از اسوه بودن پيامبر اكرمبراي مسلمانان چيست؟

(7896)
-آيا نبي مكرّم اسلام ختنه شده به دنيا آمدند؟
(2041)
-اولين كسي كه بر تربت امام حسين (ع) نماز خواند چه كسي بود(1793)
-آيا گل محمدي بر اثر ريخته شدن عرق حضرت محمد(ص) به وجودآمده است؟

(1670)
-اولين سورهاي كه بر پيامبر(ص) در غار حرا نازل شده است، سوره علق ميباشد، پس چرا سوره مدثر را اولين سوره نازل شده بر پيامبر ميدانند؟

(1595)
-آيت الله سيد نصر الله مستنبط كيست؟(1509)
-پيامبر اسلام(ص) چند سال بعد از حضرت عيسي(ع) به پيامبري [مبعوث شد؟

(1374)
-چرا در أذان اشهد أن لا اله الاّ الله را أشهد الّلا إله الاّ الله تلفظ مي كنيم؟ چرا در اشهد أنّ محمداً رسول الله أنّ به كار برده شده است؟

(1100)
-آيات قرآن، تناسب با وقايع گوناگون كه در اصطلاح شأن نزول ناميده ميشده، نازل ميگشت; آيا اگر پيامبر اكرمبيشتر عمر ميكرد، وقايع بيشتري اتفاق ميافتاد، آيات بيشتري نازل ميشد و حجم قرآن بيشتر از الان بود؟ در اين صورت، قرآن نسبت به آن حالت فرضي، نقص دارد.

(912)
-مولوي كيست و جه مذهبي داشت؟(837)
-آخرين مراسم عبادي حج پيامبر اسلام را به طور مشروح بيان كنيد؟(0)
-آيا آدم ( ع ) و حوا را خداوند باهم آفريد ازدواج آنها چگونه بود؟(0)
-دين حضرت آدم ( ع ) و حوا ( ع ) چه بود؟(0)
-اينكه گفته مي شود ايمه قبل از حضرت آدم خلق شده اند درست است ؟(0)
-چرا از فرزندان حضرت آدم ( ع ) تنها از هابيل و قابيل در قرآن كريم نام برده شده است ؟(0)
-آيا اگر آدم و حوا از آن شجره ممنوعه نمي خوردند، همواره در بهشت مي ماندند؟
(0)
-چرا در قرآن كريم، خداوند به حضرت آدم و حوا مي گويد به درخت ممنوعه نزديك نشوند؟ آيا تعبير نزديك نشدن حكمتي دارد؟
(0)
-در برخي از احاديث آمده است كه حوا، حضرت آدم((عليه السلام)) را وسوسه كرد تا آدم و حوا به درخت ممنوعه نزديك شدند; در حالي كه در آيات قران آمده كه شيطان آن دو را وسوسه كرد; آيا اين دو مطلب با يكديگر منافات دارد؟
(0)
-درختي كه شيطان آدم را به خوردن آن واداشت، چه درختي بود؟
(0)
-چرا آدم و حوا از خوردن ميوه درخت مخصوص نهي شدند به عبارت ديگر علّت ممانعت چه بود؟
(0)
-آخرين مراسم عبادي حج پيامبر اسلام را به طور مشروح بيان كنيد؟(0)
-آيا آدم ( ع ) و حوا را خداوند باهم آفريد ازدواج آنها چگونه بود؟(0)
-دين حضرت آدم ( ع ) و حوا ( ع ) چه بود؟(0)
-اينكه گفته مي شود ايمه قبل از حضرت آدم خلق شده اند درست است ؟(0)
-چرا از فرزندان حضرت آدم ( ع ) تنها از هابيل و قابيل در قرآن كريم نام برده شده است ؟(0)
-آيا اگر آدم و حوا از آن شجره ممنوعه نمي خوردند، همواره در بهشت مي ماندند؟
(0)
-چرا در قرآن كريم، خداوند به حضرت آدم و حوا مي گويد به درخت ممنوعه نزديك نشوند؟ آيا تعبير نزديك نشدن حكمتي دارد؟
(0)
-در برخي از احاديث آمده است كه حوا، حضرت آدم((عليه السلام)) را وسوسه كرد تا آدم و حوا به درخت ممنوعه نزديك شدند; در حالي كه در آيات قران آمده كه شيطان آن دو را وسوسه كرد; آيا اين دو مطلب با يكديگر منافات دارد؟
(0)
-درختي كه شيطان آدم را به خوردن آن واداشت، چه درختي بود؟
(0)
-چرا آدم و حوا از خوردن ميوه درخت مخصوص نهي شدند به عبارت ديگر علّت ممانعت چه بود؟
(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:41478 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:2

چرا حضرت خضر((عليه السلام)) كودكي را به خاطر اعمالي كه در آينده از او سر مي زد به قتل رساند؟
اين مطلب در قرآن آمده است(1). حضرت خضر((عليه السلام))در جواب موسي((عليه السلام))در توجيه اين عمل مي گويد: پدر و مادر آن كودك مؤمن بودند و خضر براي جلوگيري از اينكه آن دو را به سوي طغيان و كف بكشد اين عمل را انجام داد.
در تحليل اين ماجرا بايد توجّه داشت كه اولا: بنابر احتمال قوي شخصي كه به دست خضر((عليه السلام))كشته شد بالغ بوده زيرا موسي((عليه السلام)) در اعتراض به اين كار خضر((عليه السلام))گفت كه تو چرا شخصي بي گناهي را بدون اينكه كسي را به قتل رسانده باشد كشتي; يعني حكم قصاص بر او جاري نبود و قصاص درباره افراد بالغ اجرا مي شود.
دوم اينكه: سخن موسي((عليه السلام)) در مقام قضاوت و عمل بر طبق قوانين تشريعي بود كه براساس آن مجازات قبل از ارتكاب جرم جايز نيست; امّا كار خضر((عليه السلام)) در مقام قضاوت عمل براساس قوانين تكويني بود. رفتار و اجراي حكم براساس اين قوانين، خاص خداوند يا و كساني است كه اين امر از سوي خداوند به آنها تفويض شده باشد; به عنوان مثال خداوند افراد را براساس مصلحت و حكمت خود و براي تكامل آنها از چيزهايي محروم مي كند، از جمله، عضوي از اعضاي وي و يا صحت و سلامتش را مي گيرد يا براي برخي، گشايش ها و نعمت هايي قرار مي دهد. اين امر در مورد خداوند جايز است، ليكن انسان نمي تواند براي نيل به تكامل، به اين امور دست زد. همچنان كه هيچ پزشكي نمي تواند براي نيل به هدفي معنوي به قطع عضو انساني حكم كند(2).

ـــــــــــــــــــــ
1 - سوره كهف، آيه 74.
2 - نگاه كنيد به تفسير نمونه، ج 12، ص 506 به بعد.

ـ3ـ
تفكيك بين عالم تشريع و عالم تكوين، در رواياتي در مورد قضاوت داود((عليه السلام)) نيز وارد شده كه آن حضرت در ابتداي اشتغال به قضاوت در چند مورد براساس علم الهي به حقايق امور(علم تكويني) قضاوت كرد كه مورد اعتراض و انكار بني اسرائيل قرار گرفت، سپس خداوند به وي امر كرد كه براساس بينهّ و دليل(علم و امور تشريعي) حكم و قضاوت كند.
شايد اين بيان علاّمه طباطبائي((رحمه الله)) در الميزان نيز كه «خضر((عليه السلام))به موسي((عليه السلام)) گفت: كه تو طاقت و روش تعليمي مرا نداري نه اينكه تو طاقت و علم را نداري»(2) به همين مطلب اشاره دارد.

(بخش پاسخ به سؤالات )

ـــــــــــــــــــــ
(1)1 - اين روايات در بحارالانوار، ج 14، ص 7 و صص 10 - 11 آمده است.
2 - ترجمه تفسير الميزان ، ج 13، ص 45.

ـ4ـ

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.