-مقصود از اسوه بودن پيامبر اكرمبراي مسلمانان چيست؟

(7169)
-اولين كسي كه بر تربت امام حسين (ع) نماز خواند چه كسي بود(1345)
-آيت الله سيد نصر الله مستنبط كيست؟(1327)
-آيا گل محمدي بر اثر ريخته شدن عرق حضرت محمد(ص) به وجودآمده است؟

(1308)
-آيا نبي مكرّم اسلام ختنه شده به دنيا آمدند؟
(827)
-پيامبر اسلام(ص) چند سال بعد از حضرت عيسي(ع) به پيامبري [مبعوث شد؟

(810)
-آيات قرآن، تناسب با وقايع گوناگون كه در اصطلاح شأن نزول ناميده ميشده، نازل ميگشت; آيا اگر پيامبر اكرمبيشتر عمر ميكرد، وقايع بيشتري اتفاق ميافتاد، آيات بيشتري نازل ميشد و حجم قرآن بيشتر از الان بود؟ در اين صورت، قرآن نسبت به آن حالت فرضي، نقص دارد.

(805)
-مولوي كيست و جه مذهبي داشت؟(669)
-چرا در أذان اشهد أن لا اله الاّ الله را أشهد الّلا إله الاّ الله تلفظ مي كنيم؟ چرا در اشهد أنّ محمداً رسول الله أنّ به كار برده شده است؟

(653)
-اولين سورهاي كه بر پيامبر(ص) در غار حرا نازل شده است، سوره علق ميباشد، پس چرا سوره مدثر را اولين سوره نازل شده بر پيامبر ميدانند؟

(578)
-آخرين مراسم عبادي حج پيامبر اسلام را به طور مشروح بيان كنيد؟(0)
-آيا آدم ( ع ) و حوا را خداوند باهم آفريد ازدواج آنها چگونه بود؟(0)
-دين حضرت آدم ( ع ) و حوا ( ع ) چه بود؟(0)
-اينكه گفته مي شود ايمه قبل از حضرت آدم خلق شده اند درست است ؟(0)
-چرا از فرزندان حضرت آدم ( ع ) تنها از هابيل و قابيل در قرآن كريم نام برده شده است ؟(0)
-آيا اگر آدم و حوا از آن شجره ممنوعه نمي خوردند، همواره در بهشت مي ماندند؟
(0)
-چرا در قرآن كريم، خداوند به حضرت آدم و حوا مي گويد به درخت ممنوعه نزديك نشوند؟ آيا تعبير نزديك نشدن حكمتي دارد؟
(0)
-در برخي از احاديث آمده است كه حوا، حضرت آدم((عليه السلام)) را وسوسه كرد تا آدم و حوا به درخت ممنوعه نزديك شدند; در حالي كه در آيات قران آمده كه شيطان آن دو را وسوسه كرد; آيا اين دو مطلب با يكديگر منافات دارد؟
(0)
-درختي كه شيطان آدم را به خوردن آن واداشت، چه درختي بود؟
(0)
-چرا آدم و حوا از خوردن ميوه درخت مخصوص نهي شدند به عبارت ديگر علّت ممانعت چه بود؟
(0)
-آخرين مراسم عبادي حج پيامبر اسلام را به طور مشروح بيان كنيد؟(0)
-آيا آدم ( ع ) و حوا را خداوند باهم آفريد ازدواج آنها چگونه بود؟(0)
-دين حضرت آدم ( ع ) و حوا ( ع ) چه بود؟(0)
-اينكه گفته مي شود ايمه قبل از حضرت آدم خلق شده اند درست است ؟(0)
-چرا از فرزندان حضرت آدم ( ع ) تنها از هابيل و قابيل در قرآن كريم نام برده شده است ؟(0)
-آيا اگر آدم و حوا از آن شجره ممنوعه نمي خوردند، همواره در بهشت مي ماندند؟
(0)
-چرا در قرآن كريم، خداوند به حضرت آدم و حوا مي گويد به درخت ممنوعه نزديك نشوند؟ آيا تعبير نزديك نشدن حكمتي دارد؟
(0)
-در برخي از احاديث آمده است كه حوا، حضرت آدم((عليه السلام)) را وسوسه كرد تا آدم و حوا به درخت ممنوعه نزديك شدند; در حالي كه در آيات قران آمده كه شيطان آن دو را وسوسه كرد; آيا اين دو مطلب با يكديگر منافات دارد؟
(0)
-درختي كه شيطان آدم را به خوردن آن واداشت، چه درختي بود؟
(0)
-چرا آدم و حوا از خوردن ميوه درخت مخصوص نهي شدند به عبارت ديگر علّت ممانعت چه بود؟
(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:41524 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

چرا ميگويند حضرت عيسي(ع) هماكنون زنده است؟
برخي آيات قرآن دلالت دارند كه حضرت مسيح(ع) كشته نشده و خداوند او را به آسمان برده است. همچنانكه خداوند ميفرمايد: «وقولِهِم اِنّا قَتَلْنَا المَسيحَ عيسَي ابنَ مَرْيَمَ رَسولَ اللهِ وَ مَا قْتَلُوهُ وَ مَا صَلَبُوهُ ولَكِن شُبِّهَ لَهُمْ...» و نيزميفرمايد: «اِذْ قَالَ اللهُ يَعيسَيَ اِنّيِ مُتَوَفِّيِكَ وَ رَافِعُكَ ا¤ِلَيَّ وَ مُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذيِنَ كَفَرُوا...»
(بياد بياوريد) هنگامي كه خدا به عيسي فرمود: من تو را برميگيرم و به سوي خود ميبرم و از كساني كه كافر شدند پاكميسازم.
آنچه در تفسير نمونه مطرح شده اين است كه:
دو آيه فوق دلالتي بر مرگ عيسي(ع) ندارد. البته عدّهاي تصور كردهاند كلمه «مُتِوَفِّيكَ» از ماده «وفات» به معناي مرگگرفته شده است. در حالي كه توفّي بر وزن (ترقّي) از ماده «وفي» به معناي تكميل كردن چيزي است. و اگر عمل بهعهد را هم وفا گويند؛ به خاطر تكميل كردن و به انجام رسانيدن آن است. و نيز به همين دليل اگر كسي حق خود را بهطور كامل از ديگري تحويل بگيرد عرب ميگويد: «توفي دينه» يعني طلب خود را به طور كامل گرفت.
در آيات قرآن نيز «توفي» به معناي «گرفتن كراراً» استعمال شده مانند آيه زير كه مسأله خواب به عنوان «توفي روح»مطرح شده است: «و هو الذي يتوفاكم باليل و يعلم ما جرحتم بالنهار ؛ او كسي است كه روح شما را در شب برميگيردو از آنچه روز انجام ميدهيد آگاه است.»
البته «توفّي» در جايي هم به معناي «مرگ» استعمال شده، حقيقتاً به معناي مرگ نيست؛ بلكه به معناي «تحويل»گرفتن «روح» ميباشد.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.