-مقصود از اسوه بودن پيامبر اكرمبراي مسلمانان چيست؟

(7479)
-اولين كسي كه بر تربت امام حسين (ع) نماز خواند چه كسي بود(1570)
-آيا گل محمدي بر اثر ريخته شدن عرق حضرت محمد(ص) به وجودآمده است؟

(1470)
-آيت الله سيد نصر الله مستنبط كيست؟(1438)
-پيامبر اسلام(ص) چند سال بعد از حضرت عيسي(ع) به پيامبري [مبعوث شد؟

(1140)
-آيا نبي مكرّم اسلام ختنه شده به دنيا آمدند؟
(1071)
-چرا در أذان اشهد أن لا اله الاّ الله را أشهد الّلا إله الاّ الله تلفظ مي كنيم؟ چرا در اشهد أنّ محمداً رسول الله أنّ به كار برده شده است؟

(903)
-اولين سورهاي كه بر پيامبر(ص) در غار حرا نازل شده است، سوره علق ميباشد، پس چرا سوره مدثر را اولين سوره نازل شده بر پيامبر ميدانند؟

(879)
-آيات قرآن، تناسب با وقايع گوناگون كه در اصطلاح شأن نزول ناميده ميشده، نازل ميگشت; آيا اگر پيامبر اكرمبيشتر عمر ميكرد، وقايع بيشتري اتفاق ميافتاد، آيات بيشتري نازل ميشد و حجم قرآن بيشتر از الان بود؟ در اين صورت، قرآن نسبت به آن حالت فرضي، نقص دارد.

(861)
-مولوي كيست و جه مذهبي داشت؟(751)
-آخرين مراسم عبادي حج پيامبر اسلام را به طور مشروح بيان كنيد؟(0)
-آيا آدم ( ع ) و حوا را خداوند باهم آفريد ازدواج آنها چگونه بود؟(0)
-دين حضرت آدم ( ع ) و حوا ( ع ) چه بود؟(0)
-اينكه گفته مي شود ايمه قبل از حضرت آدم خلق شده اند درست است ؟(0)
-چرا از فرزندان حضرت آدم ( ع ) تنها از هابيل و قابيل در قرآن كريم نام برده شده است ؟(0)
-آيا اگر آدم و حوا از آن شجره ممنوعه نمي خوردند، همواره در بهشت مي ماندند؟
(0)
-چرا در قرآن كريم، خداوند به حضرت آدم و حوا مي گويد به درخت ممنوعه نزديك نشوند؟ آيا تعبير نزديك نشدن حكمتي دارد؟
(0)
-در برخي از احاديث آمده است كه حوا، حضرت آدم((عليه السلام)) را وسوسه كرد تا آدم و حوا به درخت ممنوعه نزديك شدند; در حالي كه در آيات قران آمده كه شيطان آن دو را وسوسه كرد; آيا اين دو مطلب با يكديگر منافات دارد؟
(0)
-درختي كه شيطان آدم را به خوردن آن واداشت، چه درختي بود؟
(0)
-چرا آدم و حوا از خوردن ميوه درخت مخصوص نهي شدند به عبارت ديگر علّت ممانعت چه بود؟
(0)
-آخرين مراسم عبادي حج پيامبر اسلام را به طور مشروح بيان كنيد؟(0)
-آيا آدم ( ع ) و حوا را خداوند باهم آفريد ازدواج آنها چگونه بود؟(0)
-دين حضرت آدم ( ع ) و حوا ( ع ) چه بود؟(0)
-اينكه گفته مي شود ايمه قبل از حضرت آدم خلق شده اند درست است ؟(0)
-چرا از فرزندان حضرت آدم ( ع ) تنها از هابيل و قابيل در قرآن كريم نام برده شده است ؟(0)
-آيا اگر آدم و حوا از آن شجره ممنوعه نمي خوردند، همواره در بهشت مي ماندند؟
(0)
-چرا در قرآن كريم، خداوند به حضرت آدم و حوا مي گويد به درخت ممنوعه نزديك نشوند؟ آيا تعبير نزديك نشدن حكمتي دارد؟
(0)
-در برخي از احاديث آمده است كه حوا، حضرت آدم((عليه السلام)) را وسوسه كرد تا آدم و حوا به درخت ممنوعه نزديك شدند; در حالي كه در آيات قران آمده كه شيطان آن دو را وسوسه كرد; آيا اين دو مطلب با يكديگر منافات دارد؟
(0)
-درختي كه شيطان آدم را به خوردن آن واداشت، چه درختي بود؟
(0)
-چرا آدم و حوا از خوردن ميوه درخت مخصوص نهي شدند به عبارت ديگر علّت ممانعت چه بود؟
(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:41598 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

نام خلفاي بني اميّه و بني عبّاس را ذكر نمائيد؟
شجره نسب بني اميّه
عبد الشــمس
اميه


حــرب

ابـوالعـاص

ابوسـفيان

حكــم

عفــان

معاويه(41 تا 60)

مـروان(64 تا 65)

عثمان(23 تا 35)

يـزيد(60 تا 64)معاويه(64)

محمد

عبدالعـزيز
عبدالملك(65 تا 86)


مـروان حمـاد
(126 تا 127)

عمر(99 تا 101)


وليـد(اول)(96 تا 86)

سـليمان(96 - 99)
يزيد(دوم)(101 تا105)
هشام(105 تا 135)


وليد(دوم)(126 تا 125)


ابراهيم(126)
يزيد(سوم)(126)
ـ1442ـ
خلفاي بني اميّه عبارتند از:
1. معاويه
2. يزيد
3. معاويه صغير
4. مروان حكم
5. عبدالملك مروان
6.وليد بن عبدالملك
7. سليمان بن عبدالملك
8. عمر بن عبدالعزيز
9.يزيد بن عبدالملك
10.هشام بن عبدالملك
11. وليد بن يزيد بن عبدالملك
12.يزيد بن وليد بن عبدالملك
13. ابراهيم بن وليد بن عبدالملك
14.مروان بن محمد بن مروان(حماد)


ـ1443ـ
خلفاي بني عبّاس عبارتند از:

1.سفاح
13. معتز بالله
25. القادر بالله
2. منصور
14. مهتدي بالله
26. القائم بامرالله
3. مهدي محمد بن منصور
15. معتمد علي الله
27. المقتدي بامرالله
4. موسي هادي
16. معتضد بالله
28. المستظهر بالله
5. هارون الرشيد
17. مكتفي بالله
29. المستظهر بالله
6. محمّد امين
18. المقتدر بالله
30. الراشد بالله
7. مأمون
19. القاهر بالله
31. المقتضي لأمر الله
8. معتصم
20. راضي بالله
32. المستنجد بالله
9. هارون واثق
21. راضي بالله
33. المستنجد بالله
10. متوكّل
22. مستكفي بالله
34. الناصر لدين الله
11. منتصر بالله
23. مطيع لله
35. المستنصر بالله
12. مستعين بالله
24. طايع لله
36. عبدالله مستعصم

(بخش پاسخ به سؤالات )


ـ1444ـ
             تاريخ و تـراجم
             ديـگران                                                   

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.