-مقصود از اسوه بودن پيامبر اكرمبراي مسلمانان چيست؟

(7169)
-اولين كسي كه بر تربت امام حسين (ع) نماز خواند چه كسي بود(1347)
-آيت الله سيد نصر الله مستنبط كيست؟(1327)
-آيا گل محمدي بر اثر ريخته شدن عرق حضرت محمد(ص) به وجودآمده است؟

(1308)
-آيا نبي مكرّم اسلام ختنه شده به دنيا آمدند؟
(828)
-پيامبر اسلام(ص) چند سال بعد از حضرت عيسي(ع) به پيامبري [مبعوث شد؟

(810)
-آيات قرآن، تناسب با وقايع گوناگون كه در اصطلاح شأن نزول ناميده ميشده، نازل ميگشت; آيا اگر پيامبر اكرمبيشتر عمر ميكرد، وقايع بيشتري اتفاق ميافتاد، آيات بيشتري نازل ميشد و حجم قرآن بيشتر از الان بود؟ در اين صورت، قرآن نسبت به آن حالت فرضي، نقص دارد.

(805)
-مولوي كيست و جه مذهبي داشت؟(669)
-چرا در أذان اشهد أن لا اله الاّ الله را أشهد الّلا إله الاّ الله تلفظ مي كنيم؟ چرا در اشهد أنّ محمداً رسول الله أنّ به كار برده شده است؟

(653)
-اولين سورهاي كه بر پيامبر(ص) در غار حرا نازل شده است، سوره علق ميباشد، پس چرا سوره مدثر را اولين سوره نازل شده بر پيامبر ميدانند؟

(578)
-آخرين مراسم عبادي حج پيامبر اسلام را به طور مشروح بيان كنيد؟(0)
-آيا آدم ( ع ) و حوا را خداوند باهم آفريد ازدواج آنها چگونه بود؟(0)
-دين حضرت آدم ( ع ) و حوا ( ع ) چه بود؟(0)
-اينكه گفته مي شود ايمه قبل از حضرت آدم خلق شده اند درست است ؟(0)
-چرا از فرزندان حضرت آدم ( ع ) تنها از هابيل و قابيل در قرآن كريم نام برده شده است ؟(0)
-آيا اگر آدم و حوا از آن شجره ممنوعه نمي خوردند، همواره در بهشت مي ماندند؟
(0)
-چرا در قرآن كريم، خداوند به حضرت آدم و حوا مي گويد به درخت ممنوعه نزديك نشوند؟ آيا تعبير نزديك نشدن حكمتي دارد؟
(0)
-در برخي از احاديث آمده است كه حوا، حضرت آدم((عليه السلام)) را وسوسه كرد تا آدم و حوا به درخت ممنوعه نزديك شدند; در حالي كه در آيات قران آمده كه شيطان آن دو را وسوسه كرد; آيا اين دو مطلب با يكديگر منافات دارد؟
(0)
-درختي كه شيطان آدم را به خوردن آن واداشت، چه درختي بود؟
(0)
-چرا آدم و حوا از خوردن ميوه درخت مخصوص نهي شدند به عبارت ديگر علّت ممانعت چه بود؟
(0)
-آخرين مراسم عبادي حج پيامبر اسلام را به طور مشروح بيان كنيد؟(0)
-آيا آدم ( ع ) و حوا را خداوند باهم آفريد ازدواج آنها چگونه بود؟(0)
-دين حضرت آدم ( ع ) و حوا ( ع ) چه بود؟(0)
-اينكه گفته مي شود ايمه قبل از حضرت آدم خلق شده اند درست است ؟(0)
-چرا از فرزندان حضرت آدم ( ع ) تنها از هابيل و قابيل در قرآن كريم نام برده شده است ؟(0)
-آيا اگر آدم و حوا از آن شجره ممنوعه نمي خوردند، همواره در بهشت مي ماندند؟
(0)
-چرا در قرآن كريم، خداوند به حضرت آدم و حوا مي گويد به درخت ممنوعه نزديك نشوند؟ آيا تعبير نزديك نشدن حكمتي دارد؟
(0)
-در برخي از احاديث آمده است كه حوا، حضرت آدم((عليه السلام)) را وسوسه كرد تا آدم و حوا به درخت ممنوعه نزديك شدند; در حالي كه در آيات قران آمده كه شيطان آن دو را وسوسه كرد; آيا اين دو مطلب با يكديگر منافات دارد؟
(0)
-درختي كه شيطان آدم را به خوردن آن واداشت، چه درختي بود؟
(0)
-چرا آدم و حوا از خوردن ميوه درخت مخصوص نهي شدند به عبارت ديگر علّت ممانعت چه بود؟
(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:41617 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

آيا داوري حضرت داودغ كه در سورة ص، آية 24، به آن اشاره شده، اشتباه بود؟ چرا؟ منظور از آزمايش آن حضرت چه بود؟

به اعتقاد شيعيان پيامبران الهي از گناه و خطا چه عمدي و چه سهوي پيش از نبوت و بعد از آن معصوم و مصون هستند.

عصمت حالتي است كه شخص را از قرار گرفتن در خطا و گناه باز ميدارد، بنابراين براي پيامبران دو نوع عصمت مطرح است. يكي عصمت عملي است كه مصونيت از گناه ميباشد و ديگري عصمت علمي است كه عصمت از خطا و اشتباه بر آن اطلاق ميشود. و هر كدام از اينها داراي مراحلي هستند كه عبارتند از: 1ـ مصونيت در گرفتن وحي الهي; 2ـ مصونيت در تبليغ و بيان اصول و فروع دين; 3ـ مصونيت از گناه (خواه انجام حرام باشد يا ترك واجب); 4ـ مصونيت از خطا در امور ديگري همچون اشتباه حواس در تشخيص امور مربوط به زندگي خود يا اشخاص ديگر.( ر.ك: منشور جاويد، آيةا... جعفر سبحاني، ج 5، ص 30 و 31، انتشارات اسلامي وابسته به جامعة مدرسين حوزة علمية قم. )

عصمت علمي شامل مرحله اول و دوم و چهارم ميشود كه خداوند متعال علم غيب را در اختيار فرستادگاني كه مورد رضاي او هستند قرار ميدهد، همچنين مأموراني را از پس و پيش، مراقب پيامبران خود قرار ميدهد تا آنها اوامر الهي را درست ابلاغ كنند; از اين رو چون پيامبران به واسطة مأموراني تحت نظارت الهي قرار دارند، لازم ميآيد كه آنها هم در دريافت وحي، و هم در ارائه آن به مردم معصوم باشند; چنانكه خداوند متعال ميفرمايد: داناي نهان است، و كسي را بر غيب خود آگاه نميكند، جز پيامبري را كه از او خشنود باشد كه ]در اين صورت[ براي او از پيش رو و از پشت سرش نگهباناني خواهد گماشت تا معلوم بدارد كه پيامهاي پروردگار خود را رسانيدهاند; و ]خدا[ بدانچه نزد ايشان است، احاطه دارد و هر چيزي را به عدد شماره كرده است. (جن، 26 ـ 28) بنابراين، از آنجا كه پيامبران الهي از عصمت علمي برخوردارند از خطا و اشتباه مصون هستند و حضرت داودغ در قضاوت خود اشتباه نكرد; بلكه تنها ترك اولي از او سرزد و ترك اولي نيز عدم توجه حضرت داود و قضاوت او پيش از شنيدن سخن طرف مقابل بود و ناديده گرفتن پاسخ طرف مقابل گناهي نبود كه با عصمت پيامبران مخالفت داشته باشد و خطا و نسيان نيز نبود; بلكه رأي آن حضرت بر فرض صحت سخن شاكي بود، يعني هر پرسشي را كه فردي طرح كند، ميتوان به صورت قضيه مشروط به آن پاسخ داد و آن اين كه اگر پرسش صحيح باشد، پاسخ آن اين است.

دليل بر اين حقيقت كه آن حضرت دچار گناه يا خطا و نسيان نشده اين است كه قرآن كريم او را پس از چنين قضاوتي به داشتن مقام والا و سرانجام نيكو ياد كرد، و سپس فرمان ميدهد كه به عنوان خليفة خدا در زمين، ميان مردم داوري كند; فَغَفَرنا لَهُ ذَلِكَ و اِنَّ لَهُ عِندَنا لَزُلفيَ و حُسنَ مَ ?‹اب; (ص، 25) ما اين عمل را بر او بخشيديم، و او نزد ما داراي مقام والا و آيندة نيك است.( ر.ك: الميزان، علامه طباطبايي;، ج 2، ص 137، مؤسسة اعلمي للمطبوعات، بيروت / مباني رسالت انبيا در قرآن، عبدالله نصري، ص 226، نشر سروش. )

و اينكه حضرت داودغ طلب توبه و استغفار از درگاه خداوند كرد، با عصمت ايشان منافاتي ندارد، چون گناه براي انسانهاي معمولي عبارت است از انجام دادن محرمات و ترك واجبات; ولي براي پيامبران الهي و امامان معصوم: كه با اختلاف درجاتشان در اوج كمال و قرب الهي قرار داشتهاند، گناه مفهومي وسيعتر دارد و ترك اولي را نيز شامل ميشود; زيرا آنان براي خود وظايفي فوق وظايف ديگران قائل بودند و چه بسا هرگونه توجه به غير خدا و معبود و محبوبشان را گناهي بزرگ ميشمردهاند از اين رو در مقام عذرخواهي برميآمدند. پس عصمت آنها به اين معنا نيست كه از هر كاري كه بتوان آن را بهگونهاي گناه ناميد ـ حتي ترك اولي ـ مصون باشند; بلكه مقصود، مصونيت از همان گناه به معناي ترك واجبات و انجام دادن محرمات است; مانند آن كه وقتي حضرت امام عليـ وضع زندگي بچههاي ـ يتيم فردي را كه در ركاب او جهاد كرده و شهيد شده بود، مشاهده كرد، احساس گناه كرد و خود را سرزنش كرد و...( ر.ك: آموزش عقايد، آيةا... مصباح يزدي، ص 77، انتشارات سازمان تبليغات اسلامي / تنزيه الأنبيا، محمدهادي معرفت، مؤسسة انتشاراتي التمهيد، قم. )

خداوند متعال، حضرت داودغ را همانند ساير انسانها و پيامبران مورد آزمايش و امتحان قرار داد.

اصولاً امتحان يك سنت عام الهي است و شامل تمام انسانها ميشود، قرآن كريم ميفرمايد: اَحَسِبَ النّاسُ اَن يُترَكوا اَن يَقولوا ءامَنّا و هُم لايُفتَنون # و لَقَد فَتَنَّا الَّذينَ مِن قَبلِهِم; (عنكبوت، 2و3) آيا مردم پنداشتند كه تا گفتند ايمان آورديم، رها ميشوند و مورد آزمايش قرار نميگيرند؟ و به يقين، كساني را كه پيش از اين بودند، آزموديم... بنابراين اصل امتحان الهي از مسلّمات قرآني است و در اين جهت تفاوتي بين پيامبر و غيرپيامبر نيست، و امتحان براي رشد، تقويت، پرورش در راستاي رسيدن به كمال و نزديك شدن به درگاه خداوند متعال و مراحل عالي ميباشد.( ر.ك: منشور جاويد، همان، ج 1، ص 261. )

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.