-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)
-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:4162 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:0

بعضي از هواداران دكتر شريعتي او را به عنوان شهيد قلمداد ميكنند اين حرف تا چه اندازه واقعيت دارد و كتابهاي معتبر مرحوم را معرفي كنيد؟

دكتر شريعتي از آن محدود روشنفكران ديني بود كه نقش مهمي در مبارزات عليه رژيم طاغوتي شاه داشت، لذا دكتر در آن زمان به مثابه خاري در چشم رژيم پهلوي بود، بيان و قلم شيواي او عامل محركي براي تهييج طيف روشنفكران و جامعة دانشگاهي در مقابل اختناق و فشار دستگاه حاكمه بود، از آن جا كه سياست شاه در مقابله با مخالفان نظام حذف فيزيكي، زندان، تبعيد، شكنجه و ... بود، احتمال شهادت دكتر شريعتي توسط مزدوران شاه (ساواك) خالي از وجه نيست، شهادت يا مرگ دكتر بسيار مشكوك بود و هيچ دليلي هم كه دال بر عدم تعادل روحي او براي ارتكاب به خودكشي يا عدم سلامتي ايشان باشد وجود ندارد.

جريان مرگ مشكوك دكتر شريعتي مانند مرگ مشكوك جهان پهلوان تختي است. علاوه بر اين دلايل عقلي سوابق زنداني دكتر علي شريعتي در زندانهاي شاه و نيز عدم بازگشت جنازة ايشان به ايران اين مدّعا را تقويت ميكند.

نكتة ديگر اينكه برخي از نويسندگان معاصر از جمله سيد شهيدان اهل قلم شهيد آويني از ايشان در بعضي از مقالات خود با عنوان شهيد ياد ميكند. توجه شما را به عبارتي از آن شهيد جلب ميكنيم: روشنفكران اين مرز و بوم اگر صداقت داشته باشند و شجاعتي كه به آن به غرب و شرق و عُجب و كبر ملازم با روشنفكري پشت كنند، آن گاه همچون مرحوم جلال آل احمد و شهيد دكتر شريعتي و بسياري از اقرانشان كه هنوز در قيد حيات هستند، خواهند توانست هويت تاريخي خويش را باز يابند ...(1)

از نحوة سوال شما چنين به نظر ميرسد كه شما در مورد شخصيت دكتر شريعتي و افكار او نيز شبهاتي داريد؛ در اين خصوص بايد عرض كنيم:

شهيد بهشتي (ره) دكتر شريعتي را پيوند دهنده ميان نسل جوان و روحانيت در يك راستاي انقلابي و جذب ايشان به سوي اسلام معرفي مينمايند.(2)

استاد مطهري ميفرمايند: نسبتهايي از قبيل سُنّيگري و وهّابيگري به او بياساس است و او در هيچ يك از مسائل اصولي اسلام از توحيد گرفته تا نبوت و معاد و عدل و امامت، گرايش غير اسلامي نداشته است.(3)

از ديگر جنبههاي مثبت نقش دكتر در مبارزات عليه رژيم طاغوتي شاه، قلم شيواي او در آثاري چون فاطمه فاطمه است و آري اين چنين بود اي برادر و ... است كه عاري ازاشكالاتي است كه به ديگر كتابهاي او وارد شده است.اما در بحث انتقاد از ايشان به فرموده استاد شهيد مطهري از آنجا كه دكتر شريعتي مطالعات كافي و وافي در زمينه معارف اسلامي نداشته تا آنجا كه گاهي از مسلمات قرآن و سنّت و فقه اسلامي و معارف بيخبر ميماند و از سوي ديگر تحت تأثير فرهنگ غرب بوده است، در مسايل اسلامي حتي در مسايل اصولي دچار اشتباهات فراوان گرديده كه به استناد آيه شريفه ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات و الهدي من بعد ما بيّناه للناس في الكتاب اولئك يلعنهم ا... و يلعنهم اللاعنون(4) سكوت در برابر اين اشتباهات، ناروا و نوعي كتمان حقيقت است.(5)

و همچنين به نظر شهيد بهشتي (ره) دكتر شريعتي در بعضي از برداشتهايش از آيات قرآن و روايات شيوهاي را دنبال ميكند كه آن را شيوه اصحاب رأي ميگويند.(6)

حضرت امام ( نيز در اين خصوص بياناتي بدين شرح ميفرمايند كه آن گروه روشنفكر و دانشگاهي و محصلين جديد- ايدهم الله- آنها كه خدمتگذارند براي اسلام، خداوند تأييدشان كند من از آنها گلايه دارم براي اينكه ميبينم در نوشتههايشان، بعضي نوشته هايشان اينها راجع به فقها، راجع به فقه، راجع به علماي اسلام، راجع به فقه اسلام، اينها يك قدري زياده روي كردند، يك قدري حرفهايي زدند كه مناسب نبوده است بزنند، اينها غرضي ندارند. من ميدانم كه غالباً اينهايي كه براي اسلام ميخواهند خدمت كنند نه اين است كه مغرض باشند و از روي سوء نيت حرفي بزنند. اينها اطلاعاتشان كم است. من هم اطلاعاتم از تاريخ كم است. (7)

اينك با توجه به نظرات صاحب نظران و با الهام از فرمايشات گهربار حضرت امام خميني ( نتيجه ميگيريم كه موضعگيري صحيح و سالم در مورد شخصيت شهيد دكتر شريعتي اين است كه براساس بسياري از جنبههاي مثبت وي، او را شخصيتي مورد احترام و قابل تأييد بدانيم، و اما در تصحيح اشتباهات او نيز اهتمام داشته باشيم تا بتوانيم مانع سوء استفاده مغرضان از اين اشتباهات در جهت تضعيف اسلام و روحانيت گرديم.

چنانكه به فرموده استاد شهيد مطهري (ره) خود او در اواخر عمر در اثر تذكرات متوالي افراد بي غرض و بالا رفتن سطح مطالعاتشان متوجه اشتباهات خود شد و به يكي از نزديكان خود وكالت تام براي اصلاح آنها داد. (8)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

منابع و مآخذ :

1. حلزون خانه به دوش ، سيد مرتضي آويني، ص17

2. انديشه حوزه، شماره 25، ص22

3. استاد مطهري و روشنفكران، ص63

4. سوره مباركه بقره / ايه 159

5. استاد مطهري و روشنفكران، ص64

6و7. انديشه حوزه، شماره 25، ص23

استاد مطهري و روشنفكران، ص64

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.