-مقصود از اسوه بودن پيامبر اكرمبراي مسلمانان چيست؟

(7169)
-اولين كسي كه بر تربت امام حسين (ع) نماز خواند چه كسي بود(1353)
-آيت الله سيد نصر الله مستنبط كيست؟(1328)
-آيا گل محمدي بر اثر ريخته شدن عرق حضرت محمد(ص) به وجودآمده است؟

(1310)
-آيا نبي مكرّم اسلام ختنه شده به دنيا آمدند؟
(838)
-پيامبر اسلام(ص) چند سال بعد از حضرت عيسي(ع) به پيامبري [مبعوث شد؟

(812)
-آيات قرآن، تناسب با وقايع گوناگون كه در اصطلاح شأن نزول ناميده ميشده، نازل ميگشت; آيا اگر پيامبر اكرمبيشتر عمر ميكرد، وقايع بيشتري اتفاق ميافتاد، آيات بيشتري نازل ميشد و حجم قرآن بيشتر از الان بود؟ در اين صورت، قرآن نسبت به آن حالت فرضي، نقص دارد.

(805)
-مولوي كيست و جه مذهبي داشت؟(669)
-چرا در أذان اشهد أن لا اله الاّ الله را أشهد الّلا إله الاّ الله تلفظ مي كنيم؟ چرا در اشهد أنّ محمداً رسول الله أنّ به كار برده شده است؟

(654)
-اولين سورهاي كه بر پيامبر(ص) در غار حرا نازل شده است، سوره علق ميباشد، پس چرا سوره مدثر را اولين سوره نازل شده بر پيامبر ميدانند؟

(578)
-آخرين مراسم عبادي حج پيامبر اسلام را به طور مشروح بيان كنيد؟(0)
-آيا آدم ( ع ) و حوا را خداوند باهم آفريد ازدواج آنها چگونه بود؟(0)
-دين حضرت آدم ( ع ) و حوا ( ع ) چه بود؟(0)
-اينكه گفته مي شود ايمه قبل از حضرت آدم خلق شده اند درست است ؟(0)
-چرا از فرزندان حضرت آدم ( ع ) تنها از هابيل و قابيل در قرآن كريم نام برده شده است ؟(0)
-آيا اگر آدم و حوا از آن شجره ممنوعه نمي خوردند، همواره در بهشت مي ماندند؟
(0)
-چرا در قرآن كريم، خداوند به حضرت آدم و حوا مي گويد به درخت ممنوعه نزديك نشوند؟ آيا تعبير نزديك نشدن حكمتي دارد؟
(0)
-در برخي از احاديث آمده است كه حوا، حضرت آدم((عليه السلام)) را وسوسه كرد تا آدم و حوا به درخت ممنوعه نزديك شدند; در حالي كه در آيات قران آمده كه شيطان آن دو را وسوسه كرد; آيا اين دو مطلب با يكديگر منافات دارد؟
(0)
-درختي كه شيطان آدم را به خوردن آن واداشت، چه درختي بود؟
(0)
-چرا آدم و حوا از خوردن ميوه درخت مخصوص نهي شدند به عبارت ديگر علّت ممانعت چه بود؟
(0)
-آخرين مراسم عبادي حج پيامبر اسلام را به طور مشروح بيان كنيد؟(0)
-آيا آدم ( ع ) و حوا را خداوند باهم آفريد ازدواج آنها چگونه بود؟(0)
-دين حضرت آدم ( ع ) و حوا ( ع ) چه بود؟(0)
-اينكه گفته مي شود ايمه قبل از حضرت آدم خلق شده اند درست است ؟(0)
-چرا از فرزندان حضرت آدم ( ع ) تنها از هابيل و قابيل در قرآن كريم نام برده شده است ؟(0)
-آيا اگر آدم و حوا از آن شجره ممنوعه نمي خوردند، همواره در بهشت مي ماندند؟
(0)
-چرا در قرآن كريم، خداوند به حضرت آدم و حوا مي گويد به درخت ممنوعه نزديك نشوند؟ آيا تعبير نزديك نشدن حكمتي دارد؟
(0)
-در برخي از احاديث آمده است كه حوا، حضرت آدم((عليه السلام)) را وسوسه كرد تا آدم و حوا به درخت ممنوعه نزديك شدند; در حالي كه در آيات قران آمده كه شيطان آن دو را وسوسه كرد; آيا اين دو مطلب با يكديگر منافات دارد؟
(0)
-درختي كه شيطان آدم را به خوردن آن واداشت، چه درختي بود؟
(0)
-چرا آدم و حوا از خوردن ميوه درخت مخصوص نهي شدند به عبارت ديگر علّت ممانعت چه بود؟
(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:41623 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

به چه دليل پيامبر اكرم 6 در ابتداي بعثت , مدت سه سال به طور مخفي و سرّي مردم رابه اسلام دعوت كرد؟

يكي از پادشاهان قاجار, وقتي به لندن رفت , از رهبر يكي از كشورهاي اروپايي پرسيد: شما چه مي كنيد كه در كارهاي اجتماعي پيشرفت داريد؟ راز موفقيت در اين نوع كارها چيست ؟

وي در پاسخ گفت : طرز تفكر غربي ها با شما شرقي ها فرق دارد; ما هميشه با برنامه هاي وسيع و گسترده وارد كار مي شويم , ولي كار را از نقطه كوچكي شروع مي كنيم و در اثناي كار اگر ديديم برنامه صحيح است , قدم بعدي را مي گذاريم وگرنه بر مي گرديم و كار ديگري را شروع مي كنيم . اما شما با برنامهء وسيع وارد كار مي شويد وكار را نيز از جاي بزرگ شروع مي كنيد و همهء برنامه را يك جا پياده مي كنيد و اگر در بين راه فهميديد اين برنامه صحيح نيست و كاربرد خوبي ندارد, به هيچ وجه نمي توانيد برگرديد و با تحمل خسارات زياد آن كار را دنبال مي كنيد. وانگهي شما در كارها عجله و شتاب داريد و پيوسته مي خواهيد از همان روز اول از كِشت خود ثمربگيريد, در صورتي كه اين نوع طرز تفكّر در امور اجتماعي خطرناك است و آيندهء خوبي ندارد.

بعد از نقل قصهء فوق , معروض مي داريم : نوعاً افراد عاقل و پخته و خردمند در راه رسيدن به مقاصد, ازهمين راه وارد مي شوند.

پيامبر خاتم 6نيز از همين اصل استفاده و مدت سه سال مخفي مردم را دعوت به اسلام كرد. ايشان باكمال آرامش و اطمينان و به دور از عجله و شتابزدگي , مخفيانه با افرادي كه از نظر فكري و استعداد آمادگي داشتند, تماس مي گرفت و دين را به آن ها عرضه مي كرد, و در اين مدت توانست قريب چهل نفر را مسلمان كندمي توان اين دوره را دورهء فردسازي ناميد. بعد از سه سال آيهء شريفهء

آنچه را بدان مأمور شده اي , آشكار كن و از مشركان كناره گيري نما>, نازل شد كه پيامبر6بعد از آن دعوت خود راعلني كرد.(1)

(پـاورقي 1.جعفر سبحاني , فروغ ابديت , ج 1 ص 254

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.