-مقصود از اسوه بودن پيامبر اكرمبراي مسلمانان چيست؟

(7479)
-اولين كسي كه بر تربت امام حسين (ع) نماز خواند چه كسي بود(1570)
-آيا گل محمدي بر اثر ريخته شدن عرق حضرت محمد(ص) به وجودآمده است؟

(1470)
-آيت الله سيد نصر الله مستنبط كيست؟(1438)
-پيامبر اسلام(ص) چند سال بعد از حضرت عيسي(ع) به پيامبري [مبعوث شد؟

(1140)
-آيا نبي مكرّم اسلام ختنه شده به دنيا آمدند؟
(1071)
-چرا در أذان اشهد أن لا اله الاّ الله را أشهد الّلا إله الاّ الله تلفظ مي كنيم؟ چرا در اشهد أنّ محمداً رسول الله أنّ به كار برده شده است؟

(903)
-اولين سورهاي كه بر پيامبر(ص) در غار حرا نازل شده است، سوره علق ميباشد، پس چرا سوره مدثر را اولين سوره نازل شده بر پيامبر ميدانند؟

(879)
-آيات قرآن، تناسب با وقايع گوناگون كه در اصطلاح شأن نزول ناميده ميشده، نازل ميگشت; آيا اگر پيامبر اكرمبيشتر عمر ميكرد، وقايع بيشتري اتفاق ميافتاد، آيات بيشتري نازل ميشد و حجم قرآن بيشتر از الان بود؟ در اين صورت، قرآن نسبت به آن حالت فرضي، نقص دارد.

(861)
-مولوي كيست و جه مذهبي داشت؟(751)
-آخرين مراسم عبادي حج پيامبر اسلام را به طور مشروح بيان كنيد؟(0)
-آيا آدم ( ع ) و حوا را خداوند باهم آفريد ازدواج آنها چگونه بود؟(0)
-دين حضرت آدم ( ع ) و حوا ( ع ) چه بود؟(0)
-اينكه گفته مي شود ايمه قبل از حضرت آدم خلق شده اند درست است ؟(0)
-چرا از فرزندان حضرت آدم ( ع ) تنها از هابيل و قابيل در قرآن كريم نام برده شده است ؟(0)
-آيا اگر آدم و حوا از آن شجره ممنوعه نمي خوردند، همواره در بهشت مي ماندند؟
(0)
-چرا در قرآن كريم، خداوند به حضرت آدم و حوا مي گويد به درخت ممنوعه نزديك نشوند؟ آيا تعبير نزديك نشدن حكمتي دارد؟
(0)
-در برخي از احاديث آمده است كه حوا، حضرت آدم((عليه السلام)) را وسوسه كرد تا آدم و حوا به درخت ممنوعه نزديك شدند; در حالي كه در آيات قران آمده كه شيطان آن دو را وسوسه كرد; آيا اين دو مطلب با يكديگر منافات دارد؟
(0)
-درختي كه شيطان آدم را به خوردن آن واداشت، چه درختي بود؟
(0)
-چرا آدم و حوا از خوردن ميوه درخت مخصوص نهي شدند به عبارت ديگر علّت ممانعت چه بود؟
(0)
-آخرين مراسم عبادي حج پيامبر اسلام را به طور مشروح بيان كنيد؟(0)
-آيا آدم ( ع ) و حوا را خداوند باهم آفريد ازدواج آنها چگونه بود؟(0)
-دين حضرت آدم ( ع ) و حوا ( ع ) چه بود؟(0)
-اينكه گفته مي شود ايمه قبل از حضرت آدم خلق شده اند درست است ؟(0)
-چرا از فرزندان حضرت آدم ( ع ) تنها از هابيل و قابيل در قرآن كريم نام برده شده است ؟(0)
-آيا اگر آدم و حوا از آن شجره ممنوعه نمي خوردند، همواره در بهشت مي ماندند؟
(0)
-چرا در قرآن كريم، خداوند به حضرت آدم و حوا مي گويد به درخت ممنوعه نزديك نشوند؟ آيا تعبير نزديك نشدن حكمتي دارد؟
(0)
-در برخي از احاديث آمده است كه حوا، حضرت آدم((عليه السلام)) را وسوسه كرد تا آدم و حوا به درخت ممنوعه نزديك شدند; در حالي كه در آيات قران آمده كه شيطان آن دو را وسوسه كرد; آيا اين دو مطلب با يكديگر منافات دارد؟
(0)
-درختي كه شيطان آدم را به خوردن آن واداشت، چه درختي بود؟
(0)
-چرا آدم و حوا از خوردن ميوه درخت مخصوص نهي شدند به عبارت ديگر علّت ممانعت چه بود؟
(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:41628 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

نظر شما در مورد آثار و نوشته دكتر شريعتي چيست؟نوشتههاي دكتر شريعتي از نظر ادبي، زيبا و جذاب ميباشد و از يك جذبه و سحر خاصي برخوردار است به گونهاي كه خواننده از مطالعه آن خسته نميشود.

اما از نظر محتوا بايد گفت: براي بدست آوردن اطلاعات در هر رشتهاي بايد به متخصص آن رشته و فنّ رجوع كرد و نظراتي كه افراد غيرمتخصص ابراز ميكنند فقط در حد نظرات شخصي ارزش دارد. مثلاً مطالبي كه يك پزشك درباره فيزيك بيان ميكند به عنوان نظرات تخصصي و اصولي محسوب نميشود. اين مطلب درباره مسايل عقيدتي نيز صادق است. يعني اگر كسي بخواهد اصول عقايد را به طور تخصصي و صحيح دريابد بايد به متخصص اين رشته رجوع نمايد.

آثار شريعتي با تمام جذابيت و گيرايي كه دارد و با اذعان به اينكه ايشان در دوران قبل انقلاب نقش مهمي در گرايش نسل جوان و روشنفكر به اسلام داشت و با وجود مطالب مفيدي كه در بعضي از آثار ايشان وجود دارد، اما نميتوان ايشان را به عنوان يك متخصص و كارشناس در علوم اسلامي دانست. چرا كه رشته دانشگاهي دكتر شريعتي «جامعهشناسي دين» بوده و در مسايل جامعهشناسي متخصص بوده است اما سخنان و نوشتههاي ايشان را در مسايل اسلامي نميتوان در حدّ كلام يك كارشناس متخصص ارزيابي كرد و خالي از خطا دانست، چنانكه خود ايشان نيز چنين ادعايي نداشتهاند.

در وصيتنامه ايشان آمده است: «... رنج ديگرم اين است كه... آنچه از من نشر يافته به دليل نبودن امكانات و كم بودن فرصت، خام و عجولانه و پرغلط و بد چاپ شده است و تمامي آن را نه به عنوان كارهاي علمي ـ تخصصي كه فريادهايي از سر درد، نشانههايي از يك راه، تكانهايي براي بيداري... (بايد دانست) آنها همه بايد تجديد نظر شود، از نظر علمي، فني شود و... غلطگيري معنوي و لفظي و چاپي شود...»(56) حجةالاسلام هاشمي رفسنجاني درباره دكتر شريعتي ميگويد: برخي از برداشتها و ديدگاههاي ايشان منطبق با مقتضيات بخش عظيمي از جامعة ما نبود، ضمن اينكه ايشان خدمات عظيمي داشت... من دكتر را فردي خوش نيت ميدانم... بنا نيست او را كوبيد بلكه بايد نقّادانه برخورد كرد. ما بايد اين مسأله را بپذيريم كه هيچگاه در آينده هم فردي مطلق نخواهد بود. مطلقگرايي در تأييد شريعتي صحيح نيست چرا كه اين به اين معناست كه نقطه نظرهاي ناصحيح او را به خورد جامعه دادهايم و از آن طرف كوبيدن و تضعيف او نيز صحيح نيست چرا كه بدين معناست كه بسياري از ديدگاههاي خوب ايشان را كه براي جامعه مفيد است از دست جامعه گرفتهايم...(57) بنابراين مطلقنگري درباره شريعتي نه به قبول مطلق و نه به ردّ مطلق صحيح نميباشد. آيتالله خامنهاي درباره شريعتي چنين گفتهاند: او يك انسان تلاشگر در راه عقيده و فكر اسلامي، خستگيناپذير و... بود... البته اين به اين معنا نيست كه كار شريعتي بيعيب و نقص بود...(58) براي آشنايي با ديدگاههاي مختلف درباره دكتر شريعتي، ميتوانيد كتاب «دكتر شريعتي از ديدگاه شخصيتها» را مطالعه نماييد.

پاورقي:

-56 جعفر سعيدي، دكتر علي شريعتي از ديدگاه شخصيتها، ص 80-77.

-57جعفر سعيدي، دكتر علي شريعتي از ديدگاه شخصيتها،، ص 152-151.

-58 همان، ص 90-89.مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.