-مقصود از اسوه بودن پيامبر اكرمبراي مسلمانان چيست؟

(7169)
-اولين كسي كه بر تربت امام حسين (ع) نماز خواند چه كسي بود(1345)
-آيت الله سيد نصر الله مستنبط كيست؟(1327)
-آيا گل محمدي بر اثر ريخته شدن عرق حضرت محمد(ص) به وجودآمده است؟

(1308)
-آيا نبي مكرّم اسلام ختنه شده به دنيا آمدند؟
(827)
-پيامبر اسلام(ص) چند سال بعد از حضرت عيسي(ع) به پيامبري [مبعوث شد؟

(810)
-آيات قرآن، تناسب با وقايع گوناگون كه در اصطلاح شأن نزول ناميده ميشده، نازل ميگشت; آيا اگر پيامبر اكرمبيشتر عمر ميكرد، وقايع بيشتري اتفاق ميافتاد، آيات بيشتري نازل ميشد و حجم قرآن بيشتر از الان بود؟ در اين صورت، قرآن نسبت به آن حالت فرضي، نقص دارد.

(805)
-مولوي كيست و جه مذهبي داشت؟(669)
-چرا در أذان اشهد أن لا اله الاّ الله را أشهد الّلا إله الاّ الله تلفظ مي كنيم؟ چرا در اشهد أنّ محمداً رسول الله أنّ به كار برده شده است؟

(653)
-اولين سورهاي كه بر پيامبر(ص) در غار حرا نازل شده است، سوره علق ميباشد، پس چرا سوره مدثر را اولين سوره نازل شده بر پيامبر ميدانند؟

(578)
-آخرين مراسم عبادي حج پيامبر اسلام را به طور مشروح بيان كنيد؟(0)
-آيا آدم ( ع ) و حوا را خداوند باهم آفريد ازدواج آنها چگونه بود؟(0)
-دين حضرت آدم ( ع ) و حوا ( ع ) چه بود؟(0)
-اينكه گفته مي شود ايمه قبل از حضرت آدم خلق شده اند درست است ؟(0)
-چرا از فرزندان حضرت آدم ( ع ) تنها از هابيل و قابيل در قرآن كريم نام برده شده است ؟(0)
-آيا اگر آدم و حوا از آن شجره ممنوعه نمي خوردند، همواره در بهشت مي ماندند؟
(0)
-چرا در قرآن كريم، خداوند به حضرت آدم و حوا مي گويد به درخت ممنوعه نزديك نشوند؟ آيا تعبير نزديك نشدن حكمتي دارد؟
(0)
-در برخي از احاديث آمده است كه حوا، حضرت آدم((عليه السلام)) را وسوسه كرد تا آدم و حوا به درخت ممنوعه نزديك شدند; در حالي كه در آيات قران آمده كه شيطان آن دو را وسوسه كرد; آيا اين دو مطلب با يكديگر منافات دارد؟
(0)
-درختي كه شيطان آدم را به خوردن آن واداشت، چه درختي بود؟
(0)
-چرا آدم و حوا از خوردن ميوه درخت مخصوص نهي شدند به عبارت ديگر علّت ممانعت چه بود؟
(0)
-آخرين مراسم عبادي حج پيامبر اسلام را به طور مشروح بيان كنيد؟(0)
-آيا آدم ( ع ) و حوا را خداوند باهم آفريد ازدواج آنها چگونه بود؟(0)
-دين حضرت آدم ( ع ) و حوا ( ع ) چه بود؟(0)
-اينكه گفته مي شود ايمه قبل از حضرت آدم خلق شده اند درست است ؟(0)
-چرا از فرزندان حضرت آدم ( ع ) تنها از هابيل و قابيل در قرآن كريم نام برده شده است ؟(0)
-آيا اگر آدم و حوا از آن شجره ممنوعه نمي خوردند، همواره در بهشت مي ماندند؟
(0)
-چرا در قرآن كريم، خداوند به حضرت آدم و حوا مي گويد به درخت ممنوعه نزديك نشوند؟ آيا تعبير نزديك نشدن حكمتي دارد؟
(0)
-در برخي از احاديث آمده است كه حوا، حضرت آدم((عليه السلام)) را وسوسه كرد تا آدم و حوا به درخت ممنوعه نزديك شدند; در حالي كه در آيات قران آمده كه شيطان آن دو را وسوسه كرد; آيا اين دو مطلب با يكديگر منافات دارد؟
(0)
-درختي كه شيطان آدم را به خوردن آن واداشت، چه درختي بود؟
(0)
-چرا آدم و حوا از خوردن ميوه درخت مخصوص نهي شدند به عبارت ديگر علّت ممانعت چه بود؟
(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:41693 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

آيا با اينكه فلسطين از قديم به يهوديان تعلق داشته است آيا اكنون آنهابه اين سرزمين سزاوارتر نيستند ؟
گر مقداري درباره ماهيت اسرائيل و تاريخ بني اسرائيل مطالعه شود، ديدگاه بهتري نسبت به موضوع پيدا خواهيم كرد. موضوع اسلام و يهوديت در بين نيست كه فرموده ايد (پيش از اسلام) آنها در آن سرزمين بودند. پيش از اسلام تعدادي يهودي و اكثريت مسيحي در آن سرزمين ساكن بوده اند، با گسترش اسلام مردم همان سرزمين اكثراً به اسلام گرويدند، مسيحيان طي جنگهاي متوالي (جنگ هاي صليبي) به دنبال تسلط بر قدس بودند كه براي مدتي نيز آن را به اشغال درآوردند؛ ولي بالاخره صلاح الدين ايوبي آنان را از آن سرزمين بيرون راند. پس مردم فلسطين همان كساني هستند كه در آن زندگي مي كرده اند. همين مردم تا اكنون نيز در سرزمين فلسطين زندگي كرده و بخشي از آنان نيز به اجبار از سرزمين خود رانده شده اند (ميليون ها نفر)؛ اما مدعيان كنوني اسرائيل اكثراً مهاجراني هستند كه از سرتاسر دنيا (اروپا، روسيه، آمريكا و...) به آن سرزمين كشانده شده اند. اما از نظر ديني و آياتي از قرآن كه به آن استناد كرده ايد: الف) در آيه {A{/Bوَ أَوْرَثْنَا اَلْقَوْمَ اَلَّذِينَ كانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشارِقَ اَلْأَرْضِ وَ مَغارِبَهَا{w1-10w}{I7:137I}/}A}، {V(اعراف، آيه 137)V}. مقصود بني اسرائيل هستند كه در تحت سيطره فراعنه بودند و با نابودي آنها بني اسرائيل در آن سرزمين حاكميت يافتند. در اين جا چند نكته قابل تأمل است: بني اسرائيل چه كساني هستند و سرنوشت تاريخي آنان چه شد؟ جواب اين كه بني اسرائيل فرزندان حضرت يعقوب بودند كه در زمان حضرت يوسف به مصر مهاجرت كرده و در آن سرزمين ساكن شدند و نسل آنها رو به فزوني گذاشت؛ به طوري كه حداقل نفوس آنها را در زمان حضرت موسي، 000/600 نفر نوشته اند. اين عده اكثراً به موسي ايمان آوردند و پس از نابودي فراعنه در مصر و سرزمين هاي مجاور آن - از جمله فلسطين - حاكميت يافتند. حكومت هاي حضرت سليمان(ع) و داود(ع) ، نيز از جمله حكومت هاي بني اسرائيل به شمار مي رود. قرن ها پس از بعثت موسي(ع)، حضرت عيسي(ع) مبعوث گرديد و گروهي از بني اسرائيل به آن حضرت ايمان آوردند و مركزيت اين ايمان نيز در بيت المقدس و فلسطين بوده است و عده اي از بني اسرائيل نيز كفر ورزيده و حتي در صدد قتل حضرت عيسي(ع) برآمدند، ازاين رو بني اسرائيل تركيبي از يهوديان و مسيحيان شدند تا زمان اسلام كه عده زيادي از آنان، به اسلام گرويدند و لذا بيت المقدس، داراي اكثريت مسلمان و اقليتي از مسيحيان و يهوديان شد كه در كنار هم نوعاً همزيستي داشتند. حال آيا به دليل آن كه در زماني يهوديان در منطقه فلسطين به حاكميت رسيدند، صحيح است كه گفته شود همواره بايد چنين باشند. اين فلسفه اي است كه با هيچ معياري سازگاري ندارد؛ يعني، نه از آيات قرآن چنين چيزي استفاده مي شود و نه اين كه گفته شود: اگر مردمي در 3000 سال پيش در جايي حاكميت يافتند اكنون نيز بايد چنين باشد، فلسفه قابل قبولي است. هم چنين «تفضيل بني اسرائيل» در آيه {A{/Bوَ فَضَّلْناهُمْ عَلَي اَلْعالَمِينَ {w15-18w}{I45:16I}/}A}، {V(بقره، آيه 47)V} به معناي برتري آنان در همه زمان ها و مكان ها نيست؛ بلكه در برهه اي از زمان آنان برتري يافتند، همان گونه كه اقوام ديگر نيز چنين بودند. نكته ديگر آن كه اگر كسي بخواهد به قرآن استدلال كند، نبايد تنها يك آيه را ببيند، چرا كه «القرآن يفسر بعضه بعضاً» آيات قرآن را بايد در كنار يكديگر ديد؛ مگر در قرآن نيامده است كه: {A{/Bضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ اَلذِّلَّةُ أَيْنَ ما ثُقِفُوا{w1-6w}{I3:112I}/}A}، {V(آل عمران، آيه 112)V} بر يهود مُهر ذلت و بيچارگي در هر نقطه اي كه باشند خورده است و مگر اين همه مذمت و توبيخ درباره آنان وارد نشده است و در لسان قرآن مورد لعن قرار نگرفته اند؟! پس اگر با نگرشي جامع به آيات قرآن بنگريم، دچار اشتباه نخواهيم شد و درخواهيم يافت كه برتري آنان در برهه اي از زمان بوده و ملعون و ذليل بودن آنان در همه ادوار ديگر تاريخ. حال ما فرض ديگري مي كنيم، (به فرض محال) كه اصلاً خداوند سند بيت المقدس را براي بني اسرائيل صادر كرده است. سؤال: چرا خداوند بيت المقدس را به بني اسرائيل داده و براي آنها سند صادر كرده است؟ پاسخ: بدان جهت كه آنان به موسي(ع) ايمان آورده و به فرمان هاي او گردن نهاده بودند. حال مي پرسيم: آيا يهوديان فعلي، واقعاً تابع حضرت موسي(ع) هستند؟ خير، تابعان واقعي حضرت موسي(ع) مسلمان هستند؛ چرا كه بشارت به ظهور پيامبر آخرالزمان، از تعاليم اساسي تورات و انجيل بوده است. حتي مهاجرت يهود به اطراف مدينه به جهت انتظار بعثت آن حضرت بوده است. {A{/Bيَعْرِفُونَهُ كَما يَعْرِفُونَ أَبْناءَهُمْ {w4-7w}{I2:146I}*/}A}، {V(بقره، آيه 146) V} {A{/Bفَلَمَّا جاءَهُمْ ما عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ {w19-24w}{I2:89I}/}A}، {V(بقره، آيه 89) V} اكنون مي گوييم: وارثان واقعي سرزمين فلسطين و هر سرزمين ديگري كه خداوند - بر فرض به مؤمنان به پيامبري - اختصاص داده باشد، مسلمانان هستند كه تابعان واقعي انبيا به شمار مي روند: {A{/Bلا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ {w19-24w}{I2:285I}/}A}.{V(بقره، آيه 285) V} براي توضيح بيشتر ر.ك: مسأله فلسطين،الهي آوارگان فلسطين،عليزاده سرگذشت فلسطين،هاشمي رفسنجاني مسأله فلسطين،هادي خسروشاهي فلسطين مال كيست،هزارخاني درباره فلسطين،منير شفيق

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.