-مقصود از اسوه بودن پيامبر اكرمبراي مسلمانان چيست؟

(7896)
-آيا نبي مكرّم اسلام ختنه شده به دنيا آمدند؟
(2043)
-اولين كسي كه بر تربت امام حسين (ع) نماز خواند چه كسي بود(1793)
-آيا گل محمدي بر اثر ريخته شدن عرق حضرت محمد(ص) به وجودآمده است؟

(1670)
-اولين سورهاي كه بر پيامبر(ص) در غار حرا نازل شده است، سوره علق ميباشد، پس چرا سوره مدثر را اولين سوره نازل شده بر پيامبر ميدانند؟

(1596)
-آيت الله سيد نصر الله مستنبط كيست؟(1509)
-پيامبر اسلام(ص) چند سال بعد از حضرت عيسي(ع) به پيامبري [مبعوث شد؟

(1374)
-چرا در أذان اشهد أن لا اله الاّ الله را أشهد الّلا إله الاّ الله تلفظ مي كنيم؟ چرا در اشهد أنّ محمداً رسول الله أنّ به كار برده شده است؟

(1100)
-آيات قرآن، تناسب با وقايع گوناگون كه در اصطلاح شأن نزول ناميده ميشده، نازل ميگشت; آيا اگر پيامبر اكرمبيشتر عمر ميكرد، وقايع بيشتري اتفاق ميافتاد، آيات بيشتري نازل ميشد و حجم قرآن بيشتر از الان بود؟ در اين صورت، قرآن نسبت به آن حالت فرضي، نقص دارد.

(912)
-مولوي كيست و جه مذهبي داشت؟(837)
-آخرين مراسم عبادي حج پيامبر اسلام را به طور مشروح بيان كنيد؟(0)
-آيا آدم ( ع ) و حوا را خداوند باهم آفريد ازدواج آنها چگونه بود؟(0)
-دين حضرت آدم ( ع ) و حوا ( ع ) چه بود؟(0)
-اينكه گفته مي شود ايمه قبل از حضرت آدم خلق شده اند درست است ؟(0)
-چرا از فرزندان حضرت آدم ( ع ) تنها از هابيل و قابيل در قرآن كريم نام برده شده است ؟(0)
-آيا اگر آدم و حوا از آن شجره ممنوعه نمي خوردند، همواره در بهشت مي ماندند؟
(0)
-چرا در قرآن كريم، خداوند به حضرت آدم و حوا مي گويد به درخت ممنوعه نزديك نشوند؟ آيا تعبير نزديك نشدن حكمتي دارد؟
(0)
-در برخي از احاديث آمده است كه حوا، حضرت آدم((عليه السلام)) را وسوسه كرد تا آدم و حوا به درخت ممنوعه نزديك شدند; در حالي كه در آيات قران آمده كه شيطان آن دو را وسوسه كرد; آيا اين دو مطلب با يكديگر منافات دارد؟
(0)
-درختي كه شيطان آدم را به خوردن آن واداشت، چه درختي بود؟
(0)
-چرا آدم و حوا از خوردن ميوه درخت مخصوص نهي شدند به عبارت ديگر علّت ممانعت چه بود؟
(0)
-آخرين مراسم عبادي حج پيامبر اسلام را به طور مشروح بيان كنيد؟(0)
-آيا آدم ( ع ) و حوا را خداوند باهم آفريد ازدواج آنها چگونه بود؟(0)
-دين حضرت آدم ( ع ) و حوا ( ع ) چه بود؟(0)
-اينكه گفته مي شود ايمه قبل از حضرت آدم خلق شده اند درست است ؟(0)
-چرا از فرزندان حضرت آدم ( ع ) تنها از هابيل و قابيل در قرآن كريم نام برده شده است ؟(0)
-آيا اگر آدم و حوا از آن شجره ممنوعه نمي خوردند، همواره در بهشت مي ماندند؟
(0)
-چرا در قرآن كريم، خداوند به حضرت آدم و حوا مي گويد به درخت ممنوعه نزديك نشوند؟ آيا تعبير نزديك نشدن حكمتي دارد؟
(0)
-در برخي از احاديث آمده است كه حوا، حضرت آدم((عليه السلام)) را وسوسه كرد تا آدم و حوا به درخت ممنوعه نزديك شدند; در حالي كه در آيات قران آمده كه شيطان آن دو را وسوسه كرد; آيا اين دو مطلب با يكديگر منافات دارد؟
(0)
-درختي كه شيطان آدم را به خوردن آن واداشت، چه درختي بود؟
(0)
-چرا آدم و حوا از خوردن ميوه درخت مخصوص نهي شدند به عبارت ديگر علّت ممانعت چه بود؟
(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:41708 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

منظور از سير پيامبر به آسمانها]معراج[ چه بوده است؟
متأسّفانه جريان معراج پيامبر((صلي الله عليه وآله)) مانند بسياري ديگر از جريانهاي صحيح تاريخي آميخته با، خرافاتي شده است كه قيافه ي اصلي آن را در نظر كساني، كه مطالعات كافي در اين قسمت ندارند ناپسند نشان داده است.
قرآن از روي اين حقيقت پرده برمي دارد و در هر حال بهترين سند زنده و دست نخورده براي درك هدف اصلي معراج پيغمبر((صلي الله عليه وآله)) و براي درك همه ي حقايق اسلامي همين قرآن مجيد است.
ما مي توانيم هدف اين سير شبانه را به خوبي از آيات قرآن استنباط كنيم كه كاملا با موازين با اينكه آيات اصلي مربوط به معراج در قرآن به ده آيه نمي رسد، در عين حال در دو آيه هدف معراج توضيح داده شده است: «سبحان الذي اسري بعبده ليلا من المسجد الحرام الي المسجد الاقصي الذي باركنا حوله، لنريه من آياتنا;(1) منزه است خدايي كه بنده ي خود را در شبانه از مسجدالحرام به مسجد اقصي همان مسجدي كه اطراف آن را پربركت ساختيم برد تا آيات خويش را به او نشان دهد.»
در اين آيه هدف اين سير شبانه را مشاهده ي آثار عظمت خداوند در جهان بالا معرّفي نموده است و و در آيه ي 18 سوره «النجم» مي فرمايد: «لقد راي من آيات ربه الكبري; پيامبر در اين سفر آيات بزرگ خدا را مشاهده نمود.»
از اين دو آيه به خوبي برمي آيد كه هدف اين سير فضاي بار يافتن به بارگاه سلطنت خداوند يا شنيدن صداي قلم او يا مشاهده ي جمالش نبوده است.

ـــــــــــــــــــــ
1 - سوره اسراء، آيه 1.

ـ15ـ
اصولا به عقيده ي ما مسلمانان خداوند محل خاصّي ندارد او در همه جا و در تمام جوانب عالم هست «اينما تولوا فثم وجه الله; به هر سو رو كنيد خدا در آنجا هست.»
«وسع كرسيه السموات و الارض; كسي او به وسعت آسمانها و زمين مي باشد.» يعني منظور از كرسي چيزي جز مجموعه ي جهان پهناور آفرينش نيست.
بنابراين منظور از معراج همان مشاهده ي آثار عظمت خدا در جهان بالا بوده است تا قلب نوراني پيامبر در پرتو مشاهده ي اين آثار حيرت انگيز نوراني تر گردد و فكر و روح بلند او وسيع تر شود و براي رهبري و هدايت خلق به سوي خدا آمادگي بيشتري پيدا كند.
بديهي است اين مشاهده يك مشاهده حضوري بوده است و مشاهده حضوري براي يك موجودي كه جسم دارد جز به حاضر شدن او در نزد موجودي كه مي خواهد آن را مشاهده كند ممكن نيست، و اينكه پيغمبر((صلي الله عليه وآله)) بدون سير به آسمانها از وضع آنها باخبر است، اينگونه علم و اطّلاع با مشاهده از نزديك از نزديك فرق بسيار دارد; درست مثل اينكه حادثه اي در شهر واقع شده باشد و ما از وقوع آن مطلع شده باشيم ولي در محل وقوع حادثه نبوده ايم و جريان را با چشم نديده ايم; البته حضور در محل و مشاهده جريان حادثه تأثير بسيار عميق تري در وجود انسان خواهد داشت در حالي كه اطّلاع غيابي آن اثر را ندارد.

(بخش پاسخ به سؤالات )


ـ16ـ

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.