-مقصود از اسوه بودن پيامبر اكرمبراي مسلمانان چيست؟

(7895)
-آيا نبي مكرّم اسلام ختنه شده به دنيا آمدند؟
(2023)
-اولين كسي كه بر تربت امام حسين (ع) نماز خواند چه كسي بود(1793)
-آيا گل محمدي بر اثر ريخته شدن عرق حضرت محمد(ص) به وجودآمده است؟

(1667)
-اولين سورهاي كه بر پيامبر(ص) در غار حرا نازل شده است، سوره علق ميباشد، پس چرا سوره مدثر را اولين سوره نازل شده بر پيامبر ميدانند؟

(1593)
-آيت الله سيد نصر الله مستنبط كيست؟(1508)
-پيامبر اسلام(ص) چند سال بعد از حضرت عيسي(ع) به پيامبري [مبعوث شد؟

(1374)
-چرا در أذان اشهد أن لا اله الاّ الله را أشهد الّلا إله الاّ الله تلفظ مي كنيم؟ چرا در اشهد أنّ محمداً رسول الله أنّ به كار برده شده است؟

(1098)
-آيات قرآن، تناسب با وقايع گوناگون كه در اصطلاح شأن نزول ناميده ميشده، نازل ميگشت; آيا اگر پيامبر اكرمبيشتر عمر ميكرد، وقايع بيشتري اتفاق ميافتاد، آيات بيشتري نازل ميشد و حجم قرآن بيشتر از الان بود؟ در اين صورت، قرآن نسبت به آن حالت فرضي، نقص دارد.

(912)
-مولوي كيست و جه مذهبي داشت؟(837)
-آخرين مراسم عبادي حج پيامبر اسلام را به طور مشروح بيان كنيد؟(0)
-آيا آدم ( ع ) و حوا را خداوند باهم آفريد ازدواج آنها چگونه بود؟(0)
-دين حضرت آدم ( ع ) و حوا ( ع ) چه بود؟(0)
-اينكه گفته مي شود ايمه قبل از حضرت آدم خلق شده اند درست است ؟(0)
-چرا از فرزندان حضرت آدم ( ع ) تنها از هابيل و قابيل در قرآن كريم نام برده شده است ؟(0)
-آيا اگر آدم و حوا از آن شجره ممنوعه نمي خوردند، همواره در بهشت مي ماندند؟
(0)
-چرا در قرآن كريم، خداوند به حضرت آدم و حوا مي گويد به درخت ممنوعه نزديك نشوند؟ آيا تعبير نزديك نشدن حكمتي دارد؟
(0)
-در برخي از احاديث آمده است كه حوا، حضرت آدم((عليه السلام)) را وسوسه كرد تا آدم و حوا به درخت ممنوعه نزديك شدند; در حالي كه در آيات قران آمده كه شيطان آن دو را وسوسه كرد; آيا اين دو مطلب با يكديگر منافات دارد؟
(0)
-درختي كه شيطان آدم را به خوردن آن واداشت، چه درختي بود؟
(0)
-چرا آدم و حوا از خوردن ميوه درخت مخصوص نهي شدند به عبارت ديگر علّت ممانعت چه بود؟
(0)
-آخرين مراسم عبادي حج پيامبر اسلام را به طور مشروح بيان كنيد؟(0)
-آيا آدم ( ع ) و حوا را خداوند باهم آفريد ازدواج آنها چگونه بود؟(0)
-دين حضرت آدم ( ع ) و حوا ( ع ) چه بود؟(0)
-اينكه گفته مي شود ايمه قبل از حضرت آدم خلق شده اند درست است ؟(0)
-چرا از فرزندان حضرت آدم ( ع ) تنها از هابيل و قابيل در قرآن كريم نام برده شده است ؟(0)
-آيا اگر آدم و حوا از آن شجره ممنوعه نمي خوردند، همواره در بهشت مي ماندند؟
(0)
-چرا در قرآن كريم، خداوند به حضرت آدم و حوا مي گويد به درخت ممنوعه نزديك نشوند؟ آيا تعبير نزديك نشدن حكمتي دارد؟
(0)
-در برخي از احاديث آمده است كه حوا، حضرت آدم((عليه السلام)) را وسوسه كرد تا آدم و حوا به درخت ممنوعه نزديك شدند; در حالي كه در آيات قران آمده كه شيطان آن دو را وسوسه كرد; آيا اين دو مطلب با يكديگر منافات دارد؟
(0)
-درختي كه شيطان آدم را به خوردن آن واداشت، چه درختي بود؟
(0)
-چرا آدم و حوا از خوردن ميوه درخت مخصوص نهي شدند به عبارت ديگر علّت ممانعت چه بود؟
(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:41977 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

37- اجمالي از زندگي امام هادي(ع) را نقل كنيد؟
امام علي بن محمد(نقي و گاهي به امام هادي ذكر ميشود) فرزند امام نهم در سال 212 در مدينه متولد شده, و در سال 254 (طبق روايات شيعه) معتز, خليفه عباسي با سمّ شهيدش كرده است .
امام دهم در ايام حيات خود با هفت نفر از خلفاي عباسي مأمون و معتصم و واثق و متوكل و منتصر و مستعين و معتز معاصر بوده است. در عهد معتصم , سال 220 بود كه پدر بزرگوارش در بغداد با سمّ درگذشت, وي در مدينه بود و به امر خدا و معرفي امامان گذشته به امامت رسيد و به نشر تعاليم ديني ميپرداخت و تا زمان متوكل رسيد.
متوكل در سال 243 در اثر سعايتهايي كه كرده بودند يكي از امراي دولت خود را مأموريت داد كه آن حضرت را از مدينه به سامرا – كه آن روز عاصمه خلافت بود- جلب كند و نامهايي مهر آميز با كمال تعظيم به آن حضرت نوشته تقاضاي حركت و ملاقات نمود و البته پس از ورود آن حضرت به سامرا در ظاهر اقداماتي به عمل نيامد ولي در عين حال آنچه ميتوانست در فراهم آوردن و سائل اذيت و هتك آن حضرت كوتاهي نميكرد و بارها به منظور قتل يا هتك , امام را احضار كرده و به امر وي خانهاش را تفتيش مينمودند.
متوكل در دشمني با خاندان رسالت در ميان خلفاي عباسي نظير نداشت و بويژه با علي(ع) دشمن سرسخت بود و آشكارا ناسزا ميگفت و مرد مقلدي را موظف داشت كه در بزمهاي عيش تقليد آن حضرت را درميآورد و خليفه ميخنديد!! و در سال 237 هجري بود كه امر كرد قبه ضريح امام حسين (ع) را در كربلا و همچنين خانههاي بسياري كه در اطرافش ساخته بودند, خراب و با زمين يكسان نمودند! و دستور داد كه آب به حرم امام بستند و دستور داد زمين قبر مطهر را شخم و زراعت كنند تا بكلي اسم و رسم مزار فراموش شود.
در زمان متوكل, وضع زندگي سادات علوي- كه در حجاز بودند- به مرحله رقت باري رسيده بود چنانكه زنهاي ايشان ساتر نداشته و عدهاي از ايشان يك چادر كهنه داشتند كه در اوقات نماز آن را به نوبه پوشيده نماز ميخواندند و نظير اين فشارها را به سادات علوي كه در مصر بودند نيز وارد ميساخت.
امام دهم به شكنجه و آزار متوكل صبر ميفرمود تا وي درگذشت و پس از وي منتصر و مستعين و معتز روي كار آمدند و به دسيسه معتز, آن حضرت مسموم و شهيد شد.
////

شيعه در اسلام ص 225
علامه سيد محمد حسين طباطبائي

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.