-مقصود از اسوه بودن پيامبر اكرمبراي مسلمانان چيست؟

(7896)
-آيا نبي مكرّم اسلام ختنه شده به دنيا آمدند؟
(2043)
-اولين كسي كه بر تربت امام حسين (ع) نماز خواند چه كسي بود(1793)
-آيا گل محمدي بر اثر ريخته شدن عرق حضرت محمد(ص) به وجودآمده است؟

(1670)
-اولين سورهاي كه بر پيامبر(ص) در غار حرا نازل شده است، سوره علق ميباشد، پس چرا سوره مدثر را اولين سوره نازل شده بر پيامبر ميدانند؟

(1596)
-آيت الله سيد نصر الله مستنبط كيست؟(1509)
-پيامبر اسلام(ص) چند سال بعد از حضرت عيسي(ع) به پيامبري [مبعوث شد؟

(1374)
-چرا در أذان اشهد أن لا اله الاّ الله را أشهد الّلا إله الاّ الله تلفظ مي كنيم؟ چرا در اشهد أنّ محمداً رسول الله أنّ به كار برده شده است؟

(1100)
-آيات قرآن، تناسب با وقايع گوناگون كه در اصطلاح شأن نزول ناميده ميشده، نازل ميگشت; آيا اگر پيامبر اكرمبيشتر عمر ميكرد، وقايع بيشتري اتفاق ميافتاد، آيات بيشتري نازل ميشد و حجم قرآن بيشتر از الان بود؟ در اين صورت، قرآن نسبت به آن حالت فرضي، نقص دارد.

(912)
-مولوي كيست و جه مذهبي داشت؟(837)
-آخرين مراسم عبادي حج پيامبر اسلام را به طور مشروح بيان كنيد؟(0)
-آيا آدم ( ع ) و حوا را خداوند باهم آفريد ازدواج آنها چگونه بود؟(0)
-دين حضرت آدم ( ع ) و حوا ( ع ) چه بود؟(0)
-اينكه گفته مي شود ايمه قبل از حضرت آدم خلق شده اند درست است ؟(0)
-چرا از فرزندان حضرت آدم ( ع ) تنها از هابيل و قابيل در قرآن كريم نام برده شده است ؟(0)
-آيا اگر آدم و حوا از آن شجره ممنوعه نمي خوردند، همواره در بهشت مي ماندند؟
(0)
-چرا در قرآن كريم، خداوند به حضرت آدم و حوا مي گويد به درخت ممنوعه نزديك نشوند؟ آيا تعبير نزديك نشدن حكمتي دارد؟
(0)
-در برخي از احاديث آمده است كه حوا، حضرت آدم((عليه السلام)) را وسوسه كرد تا آدم و حوا به درخت ممنوعه نزديك شدند; در حالي كه در آيات قران آمده كه شيطان آن دو را وسوسه كرد; آيا اين دو مطلب با يكديگر منافات دارد؟
(0)
-درختي كه شيطان آدم را به خوردن آن واداشت، چه درختي بود؟
(0)
-چرا آدم و حوا از خوردن ميوه درخت مخصوص نهي شدند به عبارت ديگر علّت ممانعت چه بود؟
(0)
-آخرين مراسم عبادي حج پيامبر اسلام را به طور مشروح بيان كنيد؟(0)
-آيا آدم ( ع ) و حوا را خداوند باهم آفريد ازدواج آنها چگونه بود؟(0)
-دين حضرت آدم ( ع ) و حوا ( ع ) چه بود؟(0)
-اينكه گفته مي شود ايمه قبل از حضرت آدم خلق شده اند درست است ؟(0)
-چرا از فرزندان حضرت آدم ( ع ) تنها از هابيل و قابيل در قرآن كريم نام برده شده است ؟(0)
-آيا اگر آدم و حوا از آن شجره ممنوعه نمي خوردند، همواره در بهشت مي ماندند؟
(0)
-چرا در قرآن كريم، خداوند به حضرت آدم و حوا مي گويد به درخت ممنوعه نزديك نشوند؟ آيا تعبير نزديك نشدن حكمتي دارد؟
(0)
-در برخي از احاديث آمده است كه حوا، حضرت آدم((عليه السلام)) را وسوسه كرد تا آدم و حوا به درخت ممنوعه نزديك شدند; در حالي كه در آيات قران آمده كه شيطان آن دو را وسوسه كرد; آيا اين دو مطلب با يكديگر منافات دارد؟
(0)
-درختي كه شيطان آدم را به خوردن آن واداشت، چه درختي بود؟
(0)
-چرا آدم و حوا از خوردن ميوه درخت مخصوص نهي شدند به عبارت ديگر علّت ممانعت چه بود؟
(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:41979 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

6- وضعيت شيعه در قرن دوم هجري را تشريح كنيد؟
در اواخر ثلث اول قرن دوم هجري , به دنبال انقلابات و جنگهاي خونيني كه در اثر بيدادگري و بد رفتاريهاي بنياميه در همه جاي كشورهاي اسلامي ادامه داشت, دعوتي نيز به نام اهل بيت پيغمبر اكرم در ناحيه خراسان ايران پيدا شده, متصدي دعوت (( ابومسلم مروزي)) سردار ايراني بود كه به ضرر خلافت اموي قيام كرد و شروع به پيشرفت نمود تا دولت اموي را برانداخت. اين نهضت و انقلاب اگر چه از تبليغات عميق شيعه سرچشمه ميگرفت و كم و بيش عنوان خونخواهي شهداي اهل بيت راداشت و حتي از مردم براي يك مرد پسنديده از اهل بيت (سربسته) بيعت ميگرفتند با اينهمه به دستور مستقيم يا اشاره پيشوايان شيعه نبود, به گواهي اينكه وقتي كه ((ابومسلم)) بيعت خلافت را به امام ششم شيعه اماميه در مدينه عرضه داشت, وي جداً در كرد و فرمود: ((تو از مردان من نيستي و زمان نيز زمان من نيست)).
بالأخره بني عباس به نام اهل بيت خلافت را ربودند و در آغاز كار روزي چند به مردم و علويين روي خوش نشان دادند حتي به نام انتقام شهداي علويين, بني اميه را قتل عام كردند و قبور خلفاي بني اميه را شكافته هر چه يافتند آتش زدند ولي ديري نگذشت كه شيوه ظالمانه بني اميه را پيش گرفتند و در بيداگري و بي بندوباري هيچگونه فروگذاري نكردند.
((ابو حنفيه)) رئيس يكي از مذاهب اهل تسنن به زندان منصور رفت و شكنجهها ديد و ((ابن حنبل)) رئيس يكي از چهار مذهب , تازيانه خورد و امام ششم شيعه پس از آزار و شكنجه بسيار, با سّم درگذشت و علويين را دسته دسته گردن ميزند يا زنده دفن ميكردند يا لاي ديوار يا زير ابنيه دولتي ميگذاشتند.
((هارون)) خليفه عباسي كه در زمان وي امپراطوري اسلامي به اوج قدرت و وسعت خود رسيده بود و گاهي خليفه به خورشيد نگاه ميكرد و آن را مخاطب ساخته ميگفت به هر كجا ميخواهي بتاب كه به جايي كه از ملك من بيرون است نخواهي تابيد! از طرفي لشكريان وي در خاور باختر جهان پيش ميرفتند ولي از طرفي در جسر بغداد كه در چند قدمي قصر خليفه بود, بياطلاع و بياجازه خليفه, مامور گذاشته از عابرين حق عبور ميگرفتند, حتي روزي خود خليفه كه ميخواست از جسر عبور كند, جلويش را گرفته حقالعبور مطالبه كردند!
ثروت سرسامآوري كه همه ساله از كشورهاي اسلامي به عنوان بيت المال مسلمين به دارالخلافه سرازير ميشد, به مصرف هوسراني و حقكشي خليفه وقت ميرسيد, شماره كنيزان پريوش و دختران و پسران زيبا در دربار خلفاي عباسي به هزاران ميرسيد!!
وضع شيعه از انقراض دولت اموي و روي كار آمدن بني عباس كوچكترين تغييري پيدا نكرد جز اينكه دشمنان بيدادگر وي تغيير اسم دادند.

شيعه در اسلام
علامه سيد محمد حسين طباطبائي

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.