-مقصود از اسوه بودن پيامبر اكرمبراي مسلمانان چيست؟

(7896)
-آيا نبي مكرّم اسلام ختنه شده به دنيا آمدند؟
(2041)
-اولين كسي كه بر تربت امام حسين (ع) نماز خواند چه كسي بود(1793)
-آيا گل محمدي بر اثر ريخته شدن عرق حضرت محمد(ص) به وجودآمده است؟

(1670)
-اولين سورهاي كه بر پيامبر(ص) در غار حرا نازل شده است، سوره علق ميباشد، پس چرا سوره مدثر را اولين سوره نازل شده بر پيامبر ميدانند؟

(1595)
-آيت الله سيد نصر الله مستنبط كيست؟(1509)
-پيامبر اسلام(ص) چند سال بعد از حضرت عيسي(ع) به پيامبري [مبعوث شد؟

(1374)
-چرا در أذان اشهد أن لا اله الاّ الله را أشهد الّلا إله الاّ الله تلفظ مي كنيم؟ چرا در اشهد أنّ محمداً رسول الله أنّ به كار برده شده است؟

(1100)
-آيات قرآن، تناسب با وقايع گوناگون كه در اصطلاح شأن نزول ناميده ميشده، نازل ميگشت; آيا اگر پيامبر اكرمبيشتر عمر ميكرد، وقايع بيشتري اتفاق ميافتاد، آيات بيشتري نازل ميشد و حجم قرآن بيشتر از الان بود؟ در اين صورت، قرآن نسبت به آن حالت فرضي، نقص دارد.

(912)
-مولوي كيست و جه مذهبي داشت؟(837)
-آخرين مراسم عبادي حج پيامبر اسلام را به طور مشروح بيان كنيد؟(0)
-آيا آدم ( ع ) و حوا را خداوند باهم آفريد ازدواج آنها چگونه بود؟(0)
-دين حضرت آدم ( ع ) و حوا ( ع ) چه بود؟(0)
-اينكه گفته مي شود ايمه قبل از حضرت آدم خلق شده اند درست است ؟(0)
-چرا از فرزندان حضرت آدم ( ع ) تنها از هابيل و قابيل در قرآن كريم نام برده شده است ؟(0)
-آيا اگر آدم و حوا از آن شجره ممنوعه نمي خوردند، همواره در بهشت مي ماندند؟
(0)
-چرا در قرآن كريم، خداوند به حضرت آدم و حوا مي گويد به درخت ممنوعه نزديك نشوند؟ آيا تعبير نزديك نشدن حكمتي دارد؟
(0)
-در برخي از احاديث آمده است كه حوا، حضرت آدم((عليه السلام)) را وسوسه كرد تا آدم و حوا به درخت ممنوعه نزديك شدند; در حالي كه در آيات قران آمده كه شيطان آن دو را وسوسه كرد; آيا اين دو مطلب با يكديگر منافات دارد؟
(0)
-درختي كه شيطان آدم را به خوردن آن واداشت، چه درختي بود؟
(0)
-چرا آدم و حوا از خوردن ميوه درخت مخصوص نهي شدند به عبارت ديگر علّت ممانعت چه بود؟
(0)
-آخرين مراسم عبادي حج پيامبر اسلام را به طور مشروح بيان كنيد؟(0)
-آيا آدم ( ع ) و حوا را خداوند باهم آفريد ازدواج آنها چگونه بود؟(0)
-دين حضرت آدم ( ع ) و حوا ( ع ) چه بود؟(0)
-اينكه گفته مي شود ايمه قبل از حضرت آدم خلق شده اند درست است ؟(0)
-چرا از فرزندان حضرت آدم ( ع ) تنها از هابيل و قابيل در قرآن كريم نام برده شده است ؟(0)
-آيا اگر آدم و حوا از آن شجره ممنوعه نمي خوردند، همواره در بهشت مي ماندند؟
(0)
-چرا در قرآن كريم، خداوند به حضرت آدم و حوا مي گويد به درخت ممنوعه نزديك نشوند؟ آيا تعبير نزديك نشدن حكمتي دارد؟
(0)
-در برخي از احاديث آمده است كه حوا، حضرت آدم((عليه السلام)) را وسوسه كرد تا آدم و حوا به درخت ممنوعه نزديك شدند; در حالي كه در آيات قران آمده كه شيطان آن دو را وسوسه كرد; آيا اين دو مطلب با يكديگر منافات دارد؟
(0)
-درختي كه شيطان آدم را به خوردن آن واداشت، چه درختي بود؟
(0)
-چرا آدم و حوا از خوردن ميوه درخت مخصوص نهي شدند به عبارت ديگر علّت ممانعت چه بود؟
(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:41984 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

چه دلايلي برتطابق عقايد شيعه با سيره و سنت پيامبر(ص) وجود دارد؟

تشيع پيروي از حقيقت اسلام ناب است كه از قرآن و سنت پيامبر به دست ميآيد. اين پيروي از رحلت پيامبر در پيروي از امام علي(ع) و ائمه ديگر است، تجلي مييابد.

در واقع شيعيان، واقعي سنت پيامبر هستند، زيرا اوّلاً بر اساس روايت پيامبر(كه جزئي از سنت او محسوب ميشود)، اهل بيت به عنوان رهبران ديني معرفي شدهاند كه بايد در احكام و تكاليف ديني پس از پيامبر به آن ها تمسك شود، و پيروي شيعيان از اهل بيت بعد از پيامبر، در واقع پيروي از خود پيامبر و سنت او است؛

ثانياً: اهل بيت پيامبر به سنت واقعي پيامبر كه بعدها دچار تحريف قرار ميگيرد، آگاهتر هستند، زيرا از خانواده پيامبرند و از سرچشمه دانش پيامبر گرفتهاند، پس پيروي از اهل بيت پس از پيامبر و عمل به روايات ائمه معصومين(ع) پيروي از سنّت پيامبر خواهد بود.

از اين رو هيچ يك از ائمه به چيزي بر خلاف سنت پيامبر دستور ندادهاند و خود فرمودهاند: اگر چيزي خلاف پيامبر از ما نقل شد، بدانيد كه آن را نگفتهايم.

اما اهل سنت عملاً به سنت پيامبر پاي بند نيستند، زيرا آن چه اهل سنت به آن معتقدند، مجموع سنت و ميراث گفتاري و كرداري پيامبر و خلفاي راشدين است. حتي اگر بين سنت پيامبر و سنت و سيره خلفا ناهمگوني به وجود آيد، برخي از انديشمندان اهل سنت ميگويند سنت خلفا مقدّم است و نميتوان به صرف مخالفت با سنت پيامبر، سنت و اجتهاد خلفاي راشدين را كنارگذاشت.!

ميزان پايبندي اهل سنت به سنت خلفا خيلي جدي تر از پيروي از سيره پيامبر است، از همين رو اجتهادات خليفه را در مقابل نصوص معتبر، مقدّم مي دانند، در حالي كه به عقيده شيعه اجتهاد در مقابل نص جايز نيست.

مرحوم علامه شرف الدين در كتاب النص و الاجتهاد هفتاد مورد را كه خليفه دوم بر خلاف نص قطعي و سيره و سنت پيامبر، دست به اجتهاد زده است بر ميشمرد.

اهل سنت در اين موارد سنت خليفه را بر سنت پيامبر مقدّم داشته و به آن عمل ميكنند، از اين رو در واقع اهل تسنن را بايد اهل مكتب خلفا ناميد، ولي شيعه از ائمه و پيشوايان ديني كه اهل بيت پيامبر هستند، اسلام ناب محمدي(ص) اطاعت ميكنند و هر حديثي را كه با سنت قطعي پيامبر مخالفت داشته باشد، به آن عمل نميكنند.مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.