-مقصود از اسوه بودن پيامبر اكرمبراي مسلمانان چيست؟

(7896)
-آيا نبي مكرّم اسلام ختنه شده به دنيا آمدند؟
(2043)
-اولين كسي كه بر تربت امام حسين (ع) نماز خواند چه كسي بود(1793)
-آيا گل محمدي بر اثر ريخته شدن عرق حضرت محمد(ص) به وجودآمده است؟

(1670)
-اولين سورهاي كه بر پيامبر(ص) در غار حرا نازل شده است، سوره علق ميباشد، پس چرا سوره مدثر را اولين سوره نازل شده بر پيامبر ميدانند؟

(1596)
-آيت الله سيد نصر الله مستنبط كيست؟(1509)
-پيامبر اسلام(ص) چند سال بعد از حضرت عيسي(ع) به پيامبري [مبعوث شد؟

(1374)
-چرا در أذان اشهد أن لا اله الاّ الله را أشهد الّلا إله الاّ الله تلفظ مي كنيم؟ چرا در اشهد أنّ محمداً رسول الله أنّ به كار برده شده است؟

(1100)
-آيات قرآن، تناسب با وقايع گوناگون كه در اصطلاح شأن نزول ناميده ميشده، نازل ميگشت; آيا اگر پيامبر اكرمبيشتر عمر ميكرد، وقايع بيشتري اتفاق ميافتاد، آيات بيشتري نازل ميشد و حجم قرآن بيشتر از الان بود؟ در اين صورت، قرآن نسبت به آن حالت فرضي، نقص دارد.

(912)
-مولوي كيست و جه مذهبي داشت؟(837)
-آخرين مراسم عبادي حج پيامبر اسلام را به طور مشروح بيان كنيد؟(0)
-آيا آدم ( ع ) و حوا را خداوند باهم آفريد ازدواج آنها چگونه بود؟(0)
-دين حضرت آدم ( ع ) و حوا ( ع ) چه بود؟(0)
-اينكه گفته مي شود ايمه قبل از حضرت آدم خلق شده اند درست است ؟(0)
-چرا از فرزندان حضرت آدم ( ع ) تنها از هابيل و قابيل در قرآن كريم نام برده شده است ؟(0)
-آيا اگر آدم و حوا از آن شجره ممنوعه نمي خوردند، همواره در بهشت مي ماندند؟
(0)
-چرا در قرآن كريم، خداوند به حضرت آدم و حوا مي گويد به درخت ممنوعه نزديك نشوند؟ آيا تعبير نزديك نشدن حكمتي دارد؟
(0)
-در برخي از احاديث آمده است كه حوا، حضرت آدم((عليه السلام)) را وسوسه كرد تا آدم و حوا به درخت ممنوعه نزديك شدند; در حالي كه در آيات قران آمده كه شيطان آن دو را وسوسه كرد; آيا اين دو مطلب با يكديگر منافات دارد؟
(0)
-درختي كه شيطان آدم را به خوردن آن واداشت، چه درختي بود؟
(0)
-چرا آدم و حوا از خوردن ميوه درخت مخصوص نهي شدند به عبارت ديگر علّت ممانعت چه بود؟
(0)
-آخرين مراسم عبادي حج پيامبر اسلام را به طور مشروح بيان كنيد؟(0)
-آيا آدم ( ع ) و حوا را خداوند باهم آفريد ازدواج آنها چگونه بود؟(0)
-دين حضرت آدم ( ع ) و حوا ( ع ) چه بود؟(0)
-اينكه گفته مي شود ايمه قبل از حضرت آدم خلق شده اند درست است ؟(0)
-چرا از فرزندان حضرت آدم ( ع ) تنها از هابيل و قابيل در قرآن كريم نام برده شده است ؟(0)
-آيا اگر آدم و حوا از آن شجره ممنوعه نمي خوردند، همواره در بهشت مي ماندند؟
(0)
-چرا در قرآن كريم، خداوند به حضرت آدم و حوا مي گويد به درخت ممنوعه نزديك نشوند؟ آيا تعبير نزديك نشدن حكمتي دارد؟
(0)
-در برخي از احاديث آمده است كه حوا، حضرت آدم((عليه السلام)) را وسوسه كرد تا آدم و حوا به درخت ممنوعه نزديك شدند; در حالي كه در آيات قران آمده كه شيطان آن دو را وسوسه كرد; آيا اين دو مطلب با يكديگر منافات دارد؟
(0)
-درختي كه شيطان آدم را به خوردن آن واداشت، چه درختي بود؟
(0)
-چرا آدم و حوا از خوردن ميوه درخت مخصوص نهي شدند به عبارت ديگر علّت ممانعت چه بود؟
(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:41985 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

سيره پيامبر در حفظ صلح و رفتار مسالمتآميز چگونه است؟
اگر پيامبر گرامي از طريق وحي خطوط صلح و امنيت عمومي را ترسيم كرد، خود نيز در كشمكشهاي خارجي خطوط ترسيم شده را عملاً مجسم ساخت در فتح مكه عملي انجام داد كه ميتواند روش حكومت اسلامي را در برابر دشمن مغلوب روشن سازد، وي در گشودن اين دژ شرك كه ساليان درازي خود در آنجا شكنجه ديده بود و ياران او زير شكنجههاي دژخيمان قريش جان سپرده بودند، پرچم را به دست يكي از ياران خود به نام «سعد بن عباده» داد و او به هنگام فتح مكه فرمانده ستون بزرگي بود كه با ورود خود به شهر مكه ميتوانست هر نوع مانع و رادع را از جلوي پاي خود بردارد.
او هنگام ورود به اين شهر زير را سر ميداد و ميگفت:
«اليوم يوم الملحمه اليوم تستحل الحرمه اليوم اذل الله قريشاً».
[امروز روز نبرد و پيكار با قريش است امروز زنان آنان اسير ميگردند، امروز روزي است كه قريش خوار و ذليل ميشوند]
ناگهان پيامبر از اين شعار تند و خشونتبار كه مو را بر بدن مشركان مغلوب راست ميكرد، آگاه گرديد و ابوسفيان به حضور پيامبر رسيده، و گفت اي رسول گرامي، توبه «سعد بن عباده» فرمان داده اي كه شعار فوق را سر دهد و درنتيجه قريش در اين پيكار بيامان، كشته شوند و زنان آنها اسير گردند چگونه تو چنين فرمان دادهاي، درحالي كه تو نيكترين افراد و مهربانترين آنان و نگهدارترين پيوند خويشاوندي هستي؟!
رسول خدا پس از اطلاع از جريان، فورا سعد را از فرماندهي عزل كرد و پرچم را به دست فرزند او «قيس بن سعد» داد و امر كرد شعار او درست نقطه مقابل شعار پدر باشد و چنين بگويد: «اليوم يوم المرحمه اليوم اعزالله قريشاً». (مغازي واقدي/2/821،822 ؛ اعلام الوري نگارش طبرسي/197).
] امروز روز رحمت است روزي است كه درآن قريش در پوشش عزت قرار ميگيرند[.
گواه زنده بر علاقه پيامبر اسلام به حفظ صلح در منطقه، سرگذشت پيمان حديبيه است. وي در بستن اين پيمان آنچنان از خود انعطاف و گذشت نشان داد كه ياران خود را از اين گذشت ناراحت كرد زيرا آنان بهظاهر مينگريستند و ميديدند كه پيامبر چقدر در برابر دشمن انعطاف نشان ميدهد، در حالي كه پيامبر با آيندهنگري خاصي به نتيجه پيمان چشم ميدوخت و آينده نيز دورانديشي و واقع گرائي پيامبر را ثابت كرد.
دبير پيامبر علي بن ابي طالب(ع) به فرمان او پيمان را با شعار اسلامي يعني «بسم الله الرحمن الرحيم» آغاز كرد، در اين موقع نماينده قريش «سهيل بن عمرو» زبان به اعتراض گشود و گفت من خداي رحمان و رحيمي را نميِشناسم و بايد پيمان به رسم ما نوشته شود و به جاي آن نوشته شود «باسمك اللهم» پيامبر به دبير خود دستور داد، به نحوي كه سهيل ميگويد بنويسد.
آنگاه علي فراز دوم از صلح را به دستور پيامبر چنين نوشت:
«هذا ما صالح عليه محمد رسول الله وسهيل بن عمرو».
در اين هنگام نماينده قريش مجدداً به پيامبر اعتراض كرد و گفت: ما ترا به رسالت از جانب خدا نميشناسيم و اگر ترا پيامبرميدانستيم هرگز با تو از در نبرد وارد نميشديم باز پيامبر با نرمش قهرمانانه خود به دبير خود دستور داد كه بند دوم صلح نامه را مطابق نظر سهيل بنگارد. و لقب رسول الله را از كنار نام او بردارد. (سيره ابن هشام/4/318 ؛ كامل ابن اثير/2/138 ؛ اعلام الوري/97).
ما در اين صلح نامه از طرف پيامبر به چشمگيرترن و عظيمترين انعطاف و نرمش برميخوريم و يكي از بندهاي پيمان اين است كه اگر فردي از جانب قريش بهسوي مسلمانان گريخت پيامبر بايد پناهنده قريش را به خود آنان بازگرداند واگر فردي از جانب مسلمانان بهسوي قريش گريخت، قريش ملزم به تحويل فراري آن نيست.
«صلح حديبيه» كه روي مصالح خاصي با شرايطي بين كفار و مسلمانان بسته شده بود، مورد احترام پيامبر بود و او همچنان بر عهد خود وفادار بود و كسي از افراد قريش را در آن مدت نپذيرفت.
«ابو رافع» ميگويد: قريش مرا پيش پيامبر فرستادند، من هنگامي كه پيامبر را ديدم، در دلم نور اسلام تابيد، به پيامبر عرض كردم: يا رسول الله من ديگر حاضر نيستم بهسوي كفار برگردم، پيامبر فرمود: اين كار را نكن، من برخلاف عهد عمل نميكنم و پيامآور آنان را نگه نميدارم. تو بهسوي آنها برگرد و اگر ديدي كه باز اسلام را ميخواهي از نو بهسوي ما باز آي. (تاريخ طبري/2/288).
اينها يك سلسله حقايق تاريخي است كه در زندگي مسلمانان و در روابط بين المللي آنها تحقق پيدا كرده است و در تاريخ اسلام نمونههاي زيادي دارد.

مباني حكومت اسلامي
آية الله جعفر سبحاني

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.