-مقصود از اسوه بودن پيامبر اكرمبراي مسلمانان چيست؟

(7479)
-اولين كسي كه بر تربت امام حسين (ع) نماز خواند چه كسي بود(1570)
-آيا گل محمدي بر اثر ريخته شدن عرق حضرت محمد(ص) به وجودآمده است؟

(1470)
-آيت الله سيد نصر الله مستنبط كيست؟(1438)
-پيامبر اسلام(ص) چند سال بعد از حضرت عيسي(ع) به پيامبري [مبعوث شد؟

(1140)
-آيا نبي مكرّم اسلام ختنه شده به دنيا آمدند؟
(1071)
-چرا در أذان اشهد أن لا اله الاّ الله را أشهد الّلا إله الاّ الله تلفظ مي كنيم؟ چرا در اشهد أنّ محمداً رسول الله أنّ به كار برده شده است؟

(903)
-اولين سورهاي كه بر پيامبر(ص) در غار حرا نازل شده است، سوره علق ميباشد، پس چرا سوره مدثر را اولين سوره نازل شده بر پيامبر ميدانند؟

(879)
-آيات قرآن، تناسب با وقايع گوناگون كه در اصطلاح شأن نزول ناميده ميشده، نازل ميگشت; آيا اگر پيامبر اكرمبيشتر عمر ميكرد، وقايع بيشتري اتفاق ميافتاد، آيات بيشتري نازل ميشد و حجم قرآن بيشتر از الان بود؟ در اين صورت، قرآن نسبت به آن حالت فرضي، نقص دارد.

(861)
-مولوي كيست و جه مذهبي داشت؟(751)
-آخرين مراسم عبادي حج پيامبر اسلام را به طور مشروح بيان كنيد؟(0)
-آيا آدم ( ع ) و حوا را خداوند باهم آفريد ازدواج آنها چگونه بود؟(0)
-دين حضرت آدم ( ع ) و حوا ( ع ) چه بود؟(0)
-اينكه گفته مي شود ايمه قبل از حضرت آدم خلق شده اند درست است ؟(0)
-چرا از فرزندان حضرت آدم ( ع ) تنها از هابيل و قابيل در قرآن كريم نام برده شده است ؟(0)
-آيا اگر آدم و حوا از آن شجره ممنوعه نمي خوردند، همواره در بهشت مي ماندند؟
(0)
-چرا در قرآن كريم، خداوند به حضرت آدم و حوا مي گويد به درخت ممنوعه نزديك نشوند؟ آيا تعبير نزديك نشدن حكمتي دارد؟
(0)
-در برخي از احاديث آمده است كه حوا، حضرت آدم((عليه السلام)) را وسوسه كرد تا آدم و حوا به درخت ممنوعه نزديك شدند; در حالي كه در آيات قران آمده كه شيطان آن دو را وسوسه كرد; آيا اين دو مطلب با يكديگر منافات دارد؟
(0)
-درختي كه شيطان آدم را به خوردن آن واداشت، چه درختي بود؟
(0)
-چرا آدم و حوا از خوردن ميوه درخت مخصوص نهي شدند به عبارت ديگر علّت ممانعت چه بود؟
(0)
-آخرين مراسم عبادي حج پيامبر اسلام را به طور مشروح بيان كنيد؟(0)
-آيا آدم ( ع ) و حوا را خداوند باهم آفريد ازدواج آنها چگونه بود؟(0)
-دين حضرت آدم ( ع ) و حوا ( ع ) چه بود؟(0)
-اينكه گفته مي شود ايمه قبل از حضرت آدم خلق شده اند درست است ؟(0)
-چرا از فرزندان حضرت آدم ( ع ) تنها از هابيل و قابيل در قرآن كريم نام برده شده است ؟(0)
-آيا اگر آدم و حوا از آن شجره ممنوعه نمي خوردند، همواره در بهشت مي ماندند؟
(0)
-چرا در قرآن كريم، خداوند به حضرت آدم و حوا مي گويد به درخت ممنوعه نزديك نشوند؟ آيا تعبير نزديك نشدن حكمتي دارد؟
(0)
-در برخي از احاديث آمده است كه حوا، حضرت آدم((عليه السلام)) را وسوسه كرد تا آدم و حوا به درخت ممنوعه نزديك شدند; در حالي كه در آيات قران آمده كه شيطان آن دو را وسوسه كرد; آيا اين دو مطلب با يكديگر منافات دارد؟
(0)
-درختي كه شيطان آدم را به خوردن آن واداشت، چه درختي بود؟
(0)
-چرا آدم و حوا از خوردن ميوه درخت مخصوص نهي شدند به عبارت ديگر علّت ممانعت چه بود؟
(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:41990 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:2

نخستين برنامهاي كه محمد بن عبد الوهاب براي محاربه با كفّار ريخت چه بود؟
گرفتن انتقام از امير «عُييِنة» به نام «عثمان بن معمر» بود، زيرا وي به اشارة امير«احساء» و «قطيف» كه در منطقه از مقام برتري برخوردار بود، پيمان خود را شكست. انديشة انتقام هنگاميقوت گرفت كه شيخ آگاه شد وي با امير «احساء» مكاتبات سرّي دارد، و در صدد خيانت به شيخ ميباشد، از اين جهت دو نفر از جانب شيخ به نامهاي «احمد بن راشد» و «ابراهيم بن زيد» اعزام شدند كه امير عيينه را ترور كنند. هر دو نفر پس از ورود به منطقه او را در حال خواندن نماز جمعه ترور كردند، و اين مطلبي است كه هم اكنون سعوديها به آن اقرار دارند، و در كتابي كه اخيراً به عنوان «رسائل محمّد بن عبد الوهاب» با نظارت عبد العزيز بن باز مفتي عربستان سعودي منتشر شده چنين آمده است:
«عثمان بن معمر مشرك و كافر بود و مسلمانان وقتي از كفر او آگاه شدند، تصميم گرفتند كه او را بكشند.»
از اين جهت در ماه رجب 1163 وقتي او از نماز جمعه فارغ گشت، هنوز از مصلّي خارج نشده بود كه او را به قتل رساندند. سه روز پس از قتل او، خود شيخ وارد عيينه شد و براي آنان حاكميبه نام «مشاري بن معمر» تعيين كرد. (فليبي، عبدالله: تاريخ نجد /97)
اين نخستين خوني بود كه بوسيله ايادي شيخ، در منطقه ريخته شد. و در حقيقت نخستين كافري!!! كه به دست آنان كشته شد، مردي بود كه در سنگر عبادت، اقامه نماز ميكرد!! و هنوز دقايقي از پايان نماز نگذشته بود كه به خون خود درغلطيد. او جرميجز اين نداشت كه حاضر به خضوع در برابر شيخ نشده بود. «وَما نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَنْ يُؤْمِنُوا باللهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيِدِ» بروج/ 8
ترور امير عيينه به اتهام كفر و شرك، حاكي از عقيدة شيخ دربارة همه مردم نجد، بلكه تمام مسلمانان است، زيرا جز گروه معدودي در «درعيّه» همة مردم نجد و همة مسلمانان با امير «عيينه» هم عقيده بودند. اگر انگيزه قتل او كفر و شكر او بود، ميبايست همه را به اين جرم بكشد.
اتفاقاً كليه لشكر كشي ها و نبردهاي شيخ با طوائف نجد و قبائل منطقه روي اين اصل بود. و در حقيقت همة مسلمانان جهان جز شيخ و اتباع او كافر و مشرك بودند!!!

: استاد محقق جعفر سبحاني
فرهنگ عقائد و مذاهب اسلامي ج 3

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.