-مقصود از اسوه بودن پيامبر اكرمبراي مسلمانان چيست؟

(7479)
-اولين كسي كه بر تربت امام حسين (ع) نماز خواند چه كسي بود(1570)
-آيا گل محمدي بر اثر ريخته شدن عرق حضرت محمد(ص) به وجودآمده است؟

(1470)
-آيت الله سيد نصر الله مستنبط كيست؟(1438)
-پيامبر اسلام(ص) چند سال بعد از حضرت عيسي(ع) به پيامبري [مبعوث شد؟

(1140)
-آيا نبي مكرّم اسلام ختنه شده به دنيا آمدند؟
(1071)
-چرا در أذان اشهد أن لا اله الاّ الله را أشهد الّلا إله الاّ الله تلفظ مي كنيم؟ چرا در اشهد أنّ محمداً رسول الله أنّ به كار برده شده است؟

(903)
-اولين سورهاي كه بر پيامبر(ص) در غار حرا نازل شده است، سوره علق ميباشد، پس چرا سوره مدثر را اولين سوره نازل شده بر پيامبر ميدانند؟

(879)
-آيات قرآن، تناسب با وقايع گوناگون كه در اصطلاح شأن نزول ناميده ميشده، نازل ميگشت; آيا اگر پيامبر اكرمبيشتر عمر ميكرد، وقايع بيشتري اتفاق ميافتاد، آيات بيشتري نازل ميشد و حجم قرآن بيشتر از الان بود؟ در اين صورت، قرآن نسبت به آن حالت فرضي، نقص دارد.

(861)
-مولوي كيست و جه مذهبي داشت؟(751)
-آخرين مراسم عبادي حج پيامبر اسلام را به طور مشروح بيان كنيد؟(0)
-آيا آدم ( ع ) و حوا را خداوند باهم آفريد ازدواج آنها چگونه بود؟(0)
-دين حضرت آدم ( ع ) و حوا ( ع ) چه بود؟(0)
-اينكه گفته مي شود ايمه قبل از حضرت آدم خلق شده اند درست است ؟(0)
-چرا از فرزندان حضرت آدم ( ع ) تنها از هابيل و قابيل در قرآن كريم نام برده شده است ؟(0)
-آيا اگر آدم و حوا از آن شجره ممنوعه نمي خوردند، همواره در بهشت مي ماندند؟
(0)
-چرا در قرآن كريم، خداوند به حضرت آدم و حوا مي گويد به درخت ممنوعه نزديك نشوند؟ آيا تعبير نزديك نشدن حكمتي دارد؟
(0)
-در برخي از احاديث آمده است كه حوا، حضرت آدم((عليه السلام)) را وسوسه كرد تا آدم و حوا به درخت ممنوعه نزديك شدند; در حالي كه در آيات قران آمده كه شيطان آن دو را وسوسه كرد; آيا اين دو مطلب با يكديگر منافات دارد؟
(0)
-درختي كه شيطان آدم را به خوردن آن واداشت، چه درختي بود؟
(0)
-چرا آدم و حوا از خوردن ميوه درخت مخصوص نهي شدند به عبارت ديگر علّت ممانعت چه بود؟
(0)
-آخرين مراسم عبادي حج پيامبر اسلام را به طور مشروح بيان كنيد؟(0)
-آيا آدم ( ع ) و حوا را خداوند باهم آفريد ازدواج آنها چگونه بود؟(0)
-دين حضرت آدم ( ع ) و حوا ( ع ) چه بود؟(0)
-اينكه گفته مي شود ايمه قبل از حضرت آدم خلق شده اند درست است ؟(0)
-چرا از فرزندان حضرت آدم ( ع ) تنها از هابيل و قابيل در قرآن كريم نام برده شده است ؟(0)
-آيا اگر آدم و حوا از آن شجره ممنوعه نمي خوردند، همواره در بهشت مي ماندند؟
(0)
-چرا در قرآن كريم، خداوند به حضرت آدم و حوا مي گويد به درخت ممنوعه نزديك نشوند؟ آيا تعبير نزديك نشدن حكمتي دارد؟
(0)
-در برخي از احاديث آمده است كه حوا، حضرت آدم((عليه السلام)) را وسوسه كرد تا آدم و حوا به درخت ممنوعه نزديك شدند; در حالي كه در آيات قران آمده كه شيطان آن دو را وسوسه كرد; آيا اين دو مطلب با يكديگر منافات دارد؟
(0)
-درختي كه شيطان آدم را به خوردن آن واداشت، چه درختي بود؟
(0)
-چرا آدم و حوا از خوردن ميوه درخت مخصوص نهي شدند به عبارت ديگر علّت ممانعت چه بود؟
(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:41993 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:2

بعضي از پيروان مكتب ماتريدي چه كساني هستند؟
1ـ أبو اليسر محمد بزدوي (421ـ 493)
مترجمان همان طوري كه نسبت به ابو منصور قصور ورزيدهاند، همچنين در ترجمة حال اتباع او نيز كوتاهي نمودهاند.
يكي از پيروان مكتب، همين ابو اليسر محمد بزدوي است و معرف پاية علمياو كتاب اصول دين اوست و اين كتاب را مستشرقي به نام دكتر «هانس بيسترلنس» تحقيق كرده و در سال1383 در قاهره منتشر شده است. او عقايد ماتريدي را از پدر خود آموخته است و در مواردي در اين كتاب از او نام ميبرد (بزدوي/ أصول الدين /28و 156) و احياناً در اثناي كتاب خود از ابو الحسن اشعري انتقاد ميكند. (بَزدَوي/ اصول دين /301) و نجم الدين عمر بن محمد النسقي ( 460ـ 537) كه يكي از تلاميذ اوست دربارة بَزدوي ميگويد: ابواليسر استاد همتايان ما در همة بلاد ماوراء النهر بود، او پيشواي پيشوايان بود و از اطراف و اكناف به او روي ميآوردند و شرق و غرب از مؤلفات او پر شده است. (مقدمة اصول دين، به نقل از طبقات حنفيه)
آثار علميشيخ «بَزدَوي» علاوه بر اصول دين عبارت است از:
1ـ تعليقهاي بركتاب «الجامع الصغير» شيباني.
2 ـ الواقعات.
3 ـ المبسوط در فروع فقهي (مقدمة اصول دين نگارش بزدوي/ 1ـ 3)
2 ـ نسفي ميمون بن محمد ( 418ـ 508)
ميمون بن محمد بن معبد بن مكحول مكني به «ابوالمعين» و معروف به نسفي، وي از متكلمان بزرگ ماتريدي است كه مدتي در سمرقند ميزيست، بعد ساكن بخارا گرديد از آثار علمياوست:
1ـ بحر الكلام (ط)
2ـ تبصرة الأدلة كه هنوز مخطوط است و ميگويند: ابوحفص نسفي كتاب عقايد نسفيه را بر اساس اين كتاب نوشته است. (در كتاب «الجواهر المضيئة» 2/189 ترجمة او آمده است.)
3ـ عمر بن محمد النسفي (460 ـ 537)
وي ابو حفص معروف به نجم الدين نسفي است كه در سرزمين «نسف» ديده به جهان گشود و در سمرقند در گذشت و كتاب عقايد نسفيه از آثار اوست و افراد زيادي آن را شرح كردهاند. و در كتاب هاي: (الفوائد البهية في تراجم الحنفية نگارش محمد بن عبد الحي، /149 و الجواهر المضيئة، 1/394 و لسان الميزان، 4/327 و الاعلام، نگارش خير الدين زركلي، 5/60 و ريحانة الأدب، نگارش مدرّس 6/173 ترجمة او آمده است.)
4 ـ ابن الهمام، محمد بن عبد الواحد (790 ـ 860)
كمال الدين، معروف به ابن الهمام، متكلم حنفي مؤلف كتاب «المسايرة في العقائد المنجية في الآخرة» از آثار اوست و اين كتاب به وسيلة محقق مصري، محمد محيي الدين عبد الحميد چاپ و منتشر شده است و نيز كمال الدين ابو شريف شرحي بر آن نوشته و در مصر بدون تاريخ چاپ شده است. و از آثار اوست «فتح القدير» در شرح هداية در هشت جلد در فقه حنفي و در مصادر پيشين كه ترجمة نسفي آمده، شرح زندگاني او نيز وارد شده است.
5 ـ البياضي، كمال الدين احمد بن حسن روميحنفي
وي از علماي قرن يازدهم است و در خانوادة علم و قضا چشم به جهان گشوده و از والد خود و دانشمند ديگري به نام منقاري علم آموخته، در سال 1077، قضاوت حلب و در سال 1083 قضاوت مكّه را بر عهده داشت و از آثار اوست، «اشارات المرام من عبارات الإمام» كه با مقدمة محمد زاهد كوثري و تحقيق يوسف عبد الرزاق، در سال 1368 چاپ و منتشر شده است.

: استاد محقق جعفر سبحاني
فرهنگ عقائد و مذاهب اسلامي ج 4

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.