-مقصود از اسوه بودن پيامبر اكرمبراي مسلمانان چيست؟

(7167)
-اولين كسي كه بر تربت امام حسين (ع) نماز خواند چه كسي بود(1334)
-آيت الله سيد نصر الله مستنبط كيست؟(1326)
-آيا گل محمدي بر اثر ريخته شدن عرق حضرت محمد(ص) به وجودآمده است؟

(1308)
-آيا نبي مكرّم اسلام ختنه شده به دنيا آمدند؟
(820)
-پيامبر اسلام(ص) چند سال بعد از حضرت عيسي(ع) به پيامبري [مبعوث شد؟

(810)
-آيات قرآن، تناسب با وقايع گوناگون كه در اصطلاح شأن نزول ناميده ميشده، نازل ميگشت; آيا اگر پيامبر اكرمبيشتر عمر ميكرد، وقايع بيشتري اتفاق ميافتاد، آيات بيشتري نازل ميشد و حجم قرآن بيشتر از الان بود؟ در اين صورت، قرآن نسبت به آن حالت فرضي، نقص دارد.

(802)
-مولوي كيست و جه مذهبي داشت؟(667)
-چرا در أذان اشهد أن لا اله الاّ الله را أشهد الّلا إله الاّ الله تلفظ مي كنيم؟ چرا در اشهد أنّ محمداً رسول الله أنّ به كار برده شده است؟

(652)
-اولين سورهاي كه بر پيامبر(ص) در غار حرا نازل شده است، سوره علق ميباشد، پس چرا سوره مدثر را اولين سوره نازل شده بر پيامبر ميدانند؟

(576)
-آخرين مراسم عبادي حج پيامبر اسلام را به طور مشروح بيان كنيد؟(0)
-آيا آدم ( ع ) و حوا را خداوند باهم آفريد ازدواج آنها چگونه بود؟(0)
-دين حضرت آدم ( ع ) و حوا ( ع ) چه بود؟(0)
-اينكه گفته مي شود ايمه قبل از حضرت آدم خلق شده اند درست است ؟(0)
-چرا از فرزندان حضرت آدم ( ع ) تنها از هابيل و قابيل در قرآن كريم نام برده شده است ؟(0)
-آيا اگر آدم و حوا از آن شجره ممنوعه نمي خوردند، همواره در بهشت مي ماندند؟
(0)
-چرا در قرآن كريم، خداوند به حضرت آدم و حوا مي گويد به درخت ممنوعه نزديك نشوند؟ آيا تعبير نزديك نشدن حكمتي دارد؟
(0)
-در برخي از احاديث آمده است كه حوا، حضرت آدم((عليه السلام)) را وسوسه كرد تا آدم و حوا به درخت ممنوعه نزديك شدند; در حالي كه در آيات قران آمده كه شيطان آن دو را وسوسه كرد; آيا اين دو مطلب با يكديگر منافات دارد؟
(0)
-درختي كه شيطان آدم را به خوردن آن واداشت، چه درختي بود؟
(0)
-چرا آدم و حوا از خوردن ميوه درخت مخصوص نهي شدند به عبارت ديگر علّت ممانعت چه بود؟
(0)
-آخرين مراسم عبادي حج پيامبر اسلام را به طور مشروح بيان كنيد؟(0)
-آيا آدم ( ع ) و حوا را خداوند باهم آفريد ازدواج آنها چگونه بود؟(0)
-دين حضرت آدم ( ع ) و حوا ( ع ) چه بود؟(0)
-اينكه گفته مي شود ايمه قبل از حضرت آدم خلق شده اند درست است ؟(0)
-چرا از فرزندان حضرت آدم ( ع ) تنها از هابيل و قابيل در قرآن كريم نام برده شده است ؟(0)
-آيا اگر آدم و حوا از آن شجره ممنوعه نمي خوردند، همواره در بهشت مي ماندند؟
(0)
-چرا در قرآن كريم، خداوند به حضرت آدم و حوا مي گويد به درخت ممنوعه نزديك نشوند؟ آيا تعبير نزديك نشدن حكمتي دارد؟
(0)
-در برخي از احاديث آمده است كه حوا، حضرت آدم((عليه السلام)) را وسوسه كرد تا آدم و حوا به درخت ممنوعه نزديك شدند; در حالي كه در آيات قران آمده كه شيطان آن دو را وسوسه كرد; آيا اين دو مطلب با يكديگر منافات دارد؟
(0)
-درختي كه شيطان آدم را به خوردن آن واداشت، چه درختي بود؟
(0)
-چرا آدم و حوا از خوردن ميوه درخت مخصوص نهي شدند به عبارت ديگر علّت ممانعت چه بود؟
(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:42091 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

ابو قتاده حارث بن ربعي بعد از رحلت پيامبر چه راهي را برگزيد؟
ابوقتاده پس از رحلت پيامبر اسلام (ص) از روش راستين پيامبر پيروي كرد و از مسير حق منحرف نشد.
او ميدانست محور اصلي حكومت و رهبري اسلامي كجاست و چه كسي شايستگي رهبري جامعة اسلامي را دارد؟ آري او يك شيعه بود با تمام عقايد و مباني شيعه. او رواياتي از پيامبر اسلام (ص) در مورد امامت پيشوايان دوازده گانه نقل كرده است كه از آن جمله روايت زير است، او ميگويد: پيامبر اسلام (ص) فرمود:
«پيشوايان بعد از من به تعداد نقباي بنياسرائيل و حواري عيسي (ع) (12 نفر) است» (قاموس الرجال /10/165 )
او بر اثر همين شناخت صحيح در مسئلة رهبري و پيشوائي جهان اسلام و آگاهي از وصيت اكيد پيامبر (ص) در اين زمينه، پس از وفات پيامبر (ص) پيوسته در كنار علي (ع) بود، و در زمان خلافت آن حضرت نه تبليغات گمراه كنندة معاويه توانست عقيدة او را سست كند، و نه فتنههاي نهروان و جمل او را از پيروي علي (ع) بازداشت، بلكه مثل كوه استوار، در همة جبههها يعني در جنگ صفين و جمل و نهروان در ركاب اميرمؤمنان (ع) بود و جانانه ميجنگيد (الاستيعاب /4/162)
او در جريان جنگ جمل، به اميرمؤمنان (ع) عرض كرد:
« اين شمشير را پيامبر به دست من داده و مدتها در غلاف مانده است، اينك زمان آن فرا رسيده است كه آن را از نيام بيرون كشم و دمار از روزگار اين گروه ستگر (اهل جمل) درآورم»! (قاموس الرجال /10/165)
او نه تنها يك مرد نظامي لايق و وفادار بود، بلكه در كشور داري و ادارة امور اجتماعي نيز فردي شايسته و قابل اعتماد بود. به همين دليل، علي (ع) مدتي او را به فرمانداري شهر مكه منصوب نمود ولي بعداً اين پست را به « قثم بن عباس» واگذار فرمود (الاصابه /4/158)

: آية الله جعفر سبحاني
شخصيتهاي اسلامي شيعه ج 1 ـ 2

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.