-مقصود از اسوه بودن پيامبر اكرمبراي مسلمانان چيست؟

(7165)
-اولين كسي كه بر تربت امام حسين (ع) نماز خواند چه كسي بود(1334)
-آيت الله سيد نصر الله مستنبط كيست؟(1326)
-آيا گل محمدي بر اثر ريخته شدن عرق حضرت محمد(ص) به وجودآمده است؟

(1307)
-آيا نبي مكرّم اسلام ختنه شده به دنيا آمدند؟
(814)
-پيامبر اسلام(ص) چند سال بعد از حضرت عيسي(ع) به پيامبري [مبعوث شد؟

(810)
-آيات قرآن، تناسب با وقايع گوناگون كه در اصطلاح شأن نزول ناميده ميشده، نازل ميگشت; آيا اگر پيامبر اكرمبيشتر عمر ميكرد، وقايع بيشتري اتفاق ميافتاد، آيات بيشتري نازل ميشد و حجم قرآن بيشتر از الان بود؟ در اين صورت، قرآن نسبت به آن حالت فرضي، نقص دارد.

(801)
-مولوي كيست و جه مذهبي داشت؟(666)
-چرا در أذان اشهد أن لا اله الاّ الله را أشهد الّلا إله الاّ الله تلفظ مي كنيم؟ چرا در اشهد أنّ محمداً رسول الله أنّ به كار برده شده است؟

(651)
-اولين سورهاي كه بر پيامبر(ص) در غار حرا نازل شده است، سوره علق ميباشد، پس چرا سوره مدثر را اولين سوره نازل شده بر پيامبر ميدانند؟

(576)
-آخرين مراسم عبادي حج پيامبر اسلام را به طور مشروح بيان كنيد؟(0)
-آيا آدم ( ع ) و حوا را خداوند باهم آفريد ازدواج آنها چگونه بود؟(0)
-دين حضرت آدم ( ع ) و حوا ( ع ) چه بود؟(0)
-اينكه گفته مي شود ايمه قبل از حضرت آدم خلق شده اند درست است ؟(0)
-چرا از فرزندان حضرت آدم ( ع ) تنها از هابيل و قابيل در قرآن كريم نام برده شده است ؟(0)
-آيا اگر آدم و حوا از آن شجره ممنوعه نمي خوردند، همواره در بهشت مي ماندند؟
(0)
-چرا در قرآن كريم، خداوند به حضرت آدم و حوا مي گويد به درخت ممنوعه نزديك نشوند؟ آيا تعبير نزديك نشدن حكمتي دارد؟
(0)
-در برخي از احاديث آمده است كه حوا، حضرت آدم((عليه السلام)) را وسوسه كرد تا آدم و حوا به درخت ممنوعه نزديك شدند; در حالي كه در آيات قران آمده كه شيطان آن دو را وسوسه كرد; آيا اين دو مطلب با يكديگر منافات دارد؟
(0)
-درختي كه شيطان آدم را به خوردن آن واداشت، چه درختي بود؟
(0)
-چرا آدم و حوا از خوردن ميوه درخت مخصوص نهي شدند به عبارت ديگر علّت ممانعت چه بود؟
(0)
-آخرين مراسم عبادي حج پيامبر اسلام را به طور مشروح بيان كنيد؟(0)
-آيا آدم ( ع ) و حوا را خداوند باهم آفريد ازدواج آنها چگونه بود؟(0)
-دين حضرت آدم ( ع ) و حوا ( ع ) چه بود؟(0)
-اينكه گفته مي شود ايمه قبل از حضرت آدم خلق شده اند درست است ؟(0)
-چرا از فرزندان حضرت آدم ( ع ) تنها از هابيل و قابيل در قرآن كريم نام برده شده است ؟(0)
-آيا اگر آدم و حوا از آن شجره ممنوعه نمي خوردند، همواره در بهشت مي ماندند؟
(0)
-چرا در قرآن كريم، خداوند به حضرت آدم و حوا مي گويد به درخت ممنوعه نزديك نشوند؟ آيا تعبير نزديك نشدن حكمتي دارد؟
(0)
-در برخي از احاديث آمده است كه حوا، حضرت آدم((عليه السلام)) را وسوسه كرد تا آدم و حوا به درخت ممنوعه نزديك شدند; در حالي كه در آيات قران آمده كه شيطان آن دو را وسوسه كرد; آيا اين دو مطلب با يكديگر منافات دارد؟
(0)
-درختي كه شيطان آدم را به خوردن آن واداشت، چه درختي بود؟
(0)
-چرا آدم و حوا از خوردن ميوه درخت مخصوص نهي شدند به عبارت ديگر علّت ممانعت چه بود؟
(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:42126 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:0

در سدة اخير چه كساني در نشر افكار و انديشه هاي ابن يتميه كوشش كرده و آن را احياء نمودند؟
تا آغاز قرن چهاردهم، «تيميه گري» و « سلفي گري» و احياء كتابهاي ابن تيميه و شاگرد او «ابن القيم» نه تنها بازار داغي نداشت، بلكه چندان مطرح نبود ولي از آغاز قرن چهاردهم، دوره بيداري شرق، دوره بازگشت مسلمانان به خويشتن، يعني باز گشت به اسلام اصيل و صحيح، افكار ابن تيميه به صورت كمرنگ به وسيلة شيخ محمد عبده (م1322) ترويج شده و جمال الدين قاسميدمشقي (م 1333) كه خود نيز داعية اصلاح داشت، به اين گروه پيوست و آثار ابن تيميه را از اين جا و آنجا گرد آورد و در نشر و چاپ آن كوشيد، و كتاب مجموعة الرسائل و المسائل ابن تيميه كه بيانگر افكار و نظريات او است، و به صورت نسخه منحصر به فرد در كتابخانة او بود، در معرض نشر قرار داد. از اين دو نفر كه بگذريم شاگرد عبده، سيد محمد رشيد رضا پس از بريدن از شرفا (شريف حسين) و پيوستن به آل سعود، در نشر افكار ابن تيميه كوشش فراواني نمود و سرانجام سلفي گري به وسيله مجلّه «المنار» ترويج شد.
و به موازات آن، از ابن تيميه (عنصر نامطلوب چند قرن گذشته) به عنوان شيخ الإسلام زنده كنندة سنت، قلع كنندة بدعت ياد شد، و باز گشت به اسلام صحيح، و اسلام عصر رسالت در «حنبلي گري» آنهم در طيف خاصي خلاصه گرديد، و تصور شده كه دوري از فلسفه و كلام اسلامي، و طرد عقل و خرد از قلمرو مسائل عقيدتي و اقبال به ظواهر قرآن، و احاديث باز گشت به اسلام راستين است، ولي چون حنبلي گري، و «قشري مآبي» نميتوانست عطش نسل جوان را فرو نشاند و از طرفي، بحثهاي فلسفي و كلامي، رنگ غير اسلامي به خود گرفته بود، كم كم تفسير مادي قرآن و تطبيق معارف غيبي بر عوامل طبيعي و مادي، جايگزين بحثهاي عقلي شد و خود شيخ عبده، و تفسير المنار نيز از آن مصون نماندند.
سلفي گري در چنين محيطها رنگ ديگري پيدا كرد، معارف غيبي، از قبيل فرشته و جن، وحي و برزخ، تفسير مادي به خود گرفته و اين نوع بحثها جايگزين بحثهاي عقلي و فلسفي و كلاميگرديد و در نتيجه دست خود شيخ عبده و تلميذ او تا مرفق در اين جنايت علميفرو رفت. ( به مقدمه جلد چهارم مفاهيم القرآن اثر نگارنده مراجعه فرمائيد.)

: استاد محقق جعفر سبحاني
فرهنگ عقائد و مذاهب اسلامي ج 3

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.