-مقصود از اسوه بودن پيامبر اكرمبراي مسلمانان چيست؟

(7171)
-اولين كسي كه بر تربت امام حسين (ع) نماز خواند چه كسي بود(1356)
-آيت الله سيد نصر الله مستنبط كيست؟(1328)
-آيا گل محمدي بر اثر ريخته شدن عرق حضرت محمد(ص) به وجودآمده است؟

(1313)
-آيا نبي مكرّم اسلام ختنه شده به دنيا آمدند؟
(851)
-پيامبر اسلام(ص) چند سال بعد از حضرت عيسي(ع) به پيامبري [مبعوث شد؟

(813)
-آيات قرآن، تناسب با وقايع گوناگون كه در اصطلاح شأن نزول ناميده ميشده، نازل ميگشت; آيا اگر پيامبر اكرمبيشتر عمر ميكرد، وقايع بيشتري اتفاق ميافتاد، آيات بيشتري نازل ميشد و حجم قرآن بيشتر از الان بود؟ در اين صورت، قرآن نسبت به آن حالت فرضي، نقص دارد.

(805)
-مولوي كيست و جه مذهبي داشت؟(669)
-چرا در أذان اشهد أن لا اله الاّ الله را أشهد الّلا إله الاّ الله تلفظ مي كنيم؟ چرا در اشهد أنّ محمداً رسول الله أنّ به كار برده شده است؟

(656)
-اولين سورهاي كه بر پيامبر(ص) در غار حرا نازل شده است، سوره علق ميباشد، پس چرا سوره مدثر را اولين سوره نازل شده بر پيامبر ميدانند؟

(578)
-آخرين مراسم عبادي حج پيامبر اسلام را به طور مشروح بيان كنيد؟(0)
-آيا آدم ( ع ) و حوا را خداوند باهم آفريد ازدواج آنها چگونه بود؟(0)
-دين حضرت آدم ( ع ) و حوا ( ع ) چه بود؟(0)
-اينكه گفته مي شود ايمه قبل از حضرت آدم خلق شده اند درست است ؟(0)
-چرا از فرزندان حضرت آدم ( ع ) تنها از هابيل و قابيل در قرآن كريم نام برده شده است ؟(0)
-آيا اگر آدم و حوا از آن شجره ممنوعه نمي خوردند، همواره در بهشت مي ماندند؟
(0)
-چرا در قرآن كريم، خداوند به حضرت آدم و حوا مي گويد به درخت ممنوعه نزديك نشوند؟ آيا تعبير نزديك نشدن حكمتي دارد؟
(0)
-در برخي از احاديث آمده است كه حوا، حضرت آدم((عليه السلام)) را وسوسه كرد تا آدم و حوا به درخت ممنوعه نزديك شدند; در حالي كه در آيات قران آمده كه شيطان آن دو را وسوسه كرد; آيا اين دو مطلب با يكديگر منافات دارد؟
(0)
-درختي كه شيطان آدم را به خوردن آن واداشت، چه درختي بود؟
(0)
-چرا آدم و حوا از خوردن ميوه درخت مخصوص نهي شدند به عبارت ديگر علّت ممانعت چه بود؟
(0)
-آخرين مراسم عبادي حج پيامبر اسلام را به طور مشروح بيان كنيد؟(0)
-آيا آدم ( ع ) و حوا را خداوند باهم آفريد ازدواج آنها چگونه بود؟(0)
-دين حضرت آدم ( ع ) و حوا ( ع ) چه بود؟(0)
-اينكه گفته مي شود ايمه قبل از حضرت آدم خلق شده اند درست است ؟(0)
-چرا از فرزندان حضرت آدم ( ع ) تنها از هابيل و قابيل در قرآن كريم نام برده شده است ؟(0)
-آيا اگر آدم و حوا از آن شجره ممنوعه نمي خوردند، همواره در بهشت مي ماندند؟
(0)
-چرا در قرآن كريم، خداوند به حضرت آدم و حوا مي گويد به درخت ممنوعه نزديك نشوند؟ آيا تعبير نزديك نشدن حكمتي دارد؟
(0)
-در برخي از احاديث آمده است كه حوا، حضرت آدم((عليه السلام)) را وسوسه كرد تا آدم و حوا به درخت ممنوعه نزديك شدند; در حالي كه در آيات قران آمده كه شيطان آن دو را وسوسه كرد; آيا اين دو مطلب با يكديگر منافات دارد؟
(0)
-درختي كه شيطان آدم را به خوردن آن واداشت، چه درختي بود؟
(0)
-چرا آدم و حوا از خوردن ميوه درخت مخصوص نهي شدند به عبارت ديگر علّت ممانعت چه بود؟
(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:42127 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

عامل مهم در ترويج افكار ابن تيميه چه بود؟
حركت نا چيزي بود كه بوسيلة محمد بن عبدالوهاب نجدي (ت 1115 – 1206) آغاز گرديد، منطقة نجد، كه از هر نوع علم و آگاهي بي بهره بود، افكار او را دربارة توحيد و شرك پذيرا شد و هر نوع خضوع و احترام را در برابر مخلوق خصوصاً اموات، عبادت و پرستش خواند، او سرانجام نعره تكفير تمام طوائف اسلاميرا سرداد. و خاندان سعود، نخستين كساني بودند كه با او بيعت كردند، آنگاه اعراب ناآگاه منطقة نجد، به عنوان سپاه توحيد زير پرچم او فرا خوانده شدند و جنگهاي بي امان و حملات و حشيانة خود را بر مناطق مجاور آغاز كرده و به صورت قطّاع الطريق ، امنيت را از منطقه گرفتند. خلافت عثماني، در آنروزها دچار اختلافات داخلي بود، و صهيونيزم بين المللي با پديد آوردن ايدئولوژي «پان تركيسم» خليفه و حواشي را دچار مشكل كرده بود، از اين جهت دولت وابسته خود، يعني دولت خديويان مصر را مأمور سركوبي حركت وهابي كرد، و تا حدي در اين كار موفق گرديد و فتنه خاموش شد.
ولي در جنگ جهاني دوم كه منجر به سقوط خلافت عثماني شد و كشورهاي عربي، بسان گوشت قرباني، به صورت حكومتها و دولتهاي كوچك در آمدند، استعمار بين المللي مصلحت ديد حرمين شريفين را از چنگال، «خانوادة شريف» بيرون آورد، و در اختيار دوستان مخلص و با وفاي خود يعني آل سعود بگذارد، دوستاني كه مخلصانه در طرد تركان عثماني از منطقه با پير سياست، انگلستان همكاري كردند، و صحنه را براي ورود نيروهاي كفر جهاني، از انگلستان و فرانسه هموار نمودند.
از آغاز تسلط آل سعود بر حرمين يعني از سال 1344 قمري هجري برابر 1304 شمسي، تا كنون، به عناوين مختلف كتابهاي ابن تيميه و پس از وي، كتابهاي محمد بن عبد الوهاب به عنوان سمبل سلفي گري چاپ و منتشر ميشود، نه تنها ابن تيمية مطرود، شيخ الإسلام، و شيخ امت اسلاميلقب گرفته، بلكه محمّد بن عبدالوهاب نيز در اين منصب با او شريك گشته است.

: استاد محقق جعفر سبحاني
فرهنگ عقائد و مذاهب اسلامي ج 3

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.