-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)
-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:4219 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

ولايت فقيه چيست؟ و ولايت چه معنايي دارد؟از آنجائيكه مقررات و قوانين الهي در صورتي شكوفا ساز استعدادهاي انسان است كه عملي گردد و بخش قابل توجهي از مقررات اجتماعي اسلام مجري لازم دارد و آشكار است كه مجري قوانين وقتي از موفقيت بيشتر و كاملي برخوردار مي گردد كه نسبت به آن مقررات و قوانين آگاهي اش بيشتر باشد از اين رو ولايت فقيه يعني حاكميت كارشناس ديني و دين شناس متعهد براي اجراي حكومت ديني و اسلامي و از آنجائيكه مسئوليت اجرائي مجري احكام الهي در عصر غيبت نظير مسئوليت اجرايي پيامبر (ص) مي باشد اين همگوني در اجراي احكام و مقررات الهي اختيارات مشابه و يكسان را مي طلبد در غير اينصورت مستلزم تعطيلي و از كار افتادن برخي از مقررات ديني در عصر غيبت خواهد گشت و ناكار آمدي ديني در تأمين سعادت و خوشبختي را در پي خواهد داشت از اينرو اجراي مقررات ديني كه تنها تأمين گر سعادت و خوشبختي بشر است وجود حاكم و مجري احكام اسلامي در هر عصر و نسلي با اختيارات همگون و مشابه را مي طلبد و از اين تعبير شده است به ولايت مطلقه فقيه در مقابل ولايت محدودفقيه كه ناتواني و ناكار آمدي و تعطيلي ديني را در پي دارد.

براي آگاهي بيشتر به كتابهاي امامت و ولايت و بحثهاي ولايت فقيه محققين مراجعه فرماييد.

همچون ـ پرسش و پاسخ استاد مصباح پيرامون حكومت ديني ـ ولايت فقيه شهيد دستغيب

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.