-مقصود از اسوه بودن پيامبر اكرمبراي مسلمانان چيست؟

(7167)
-اولين كسي كه بر تربت امام حسين (ع) نماز خواند چه كسي بود(1337)
-آيت الله سيد نصر الله مستنبط كيست؟(1327)
-آيا گل محمدي بر اثر ريخته شدن عرق حضرت محمد(ص) به وجودآمده است؟

(1308)
-آيا نبي مكرّم اسلام ختنه شده به دنيا آمدند؟
(821)
-پيامبر اسلام(ص) چند سال بعد از حضرت عيسي(ع) به پيامبري [مبعوث شد؟

(810)
-آيات قرآن، تناسب با وقايع گوناگون كه در اصطلاح شأن نزول ناميده ميشده، نازل ميگشت; آيا اگر پيامبر اكرمبيشتر عمر ميكرد، وقايع بيشتري اتفاق ميافتاد، آيات بيشتري نازل ميشد و حجم قرآن بيشتر از الان بود؟ در اين صورت، قرآن نسبت به آن حالت فرضي، نقص دارد.

(804)
-مولوي كيست و جه مذهبي داشت؟(669)
-چرا در أذان اشهد أن لا اله الاّ الله را أشهد الّلا إله الاّ الله تلفظ مي كنيم؟ چرا در اشهد أنّ محمداً رسول الله أنّ به كار برده شده است؟

(652)
-اولين سورهاي كه بر پيامبر(ص) در غار حرا نازل شده است، سوره علق ميباشد، پس چرا سوره مدثر را اولين سوره نازل شده بر پيامبر ميدانند؟

(576)
-آخرين مراسم عبادي حج پيامبر اسلام را به طور مشروح بيان كنيد؟(0)
-آيا آدم ( ع ) و حوا را خداوند باهم آفريد ازدواج آنها چگونه بود؟(0)
-دين حضرت آدم ( ع ) و حوا ( ع ) چه بود؟(0)
-اينكه گفته مي شود ايمه قبل از حضرت آدم خلق شده اند درست است ؟(0)
-چرا از فرزندان حضرت آدم ( ع ) تنها از هابيل و قابيل در قرآن كريم نام برده شده است ؟(0)
-آيا اگر آدم و حوا از آن شجره ممنوعه نمي خوردند، همواره در بهشت مي ماندند؟
(0)
-چرا در قرآن كريم، خداوند به حضرت آدم و حوا مي گويد به درخت ممنوعه نزديك نشوند؟ آيا تعبير نزديك نشدن حكمتي دارد؟
(0)
-در برخي از احاديث آمده است كه حوا، حضرت آدم((عليه السلام)) را وسوسه كرد تا آدم و حوا به درخت ممنوعه نزديك شدند; در حالي كه در آيات قران آمده كه شيطان آن دو را وسوسه كرد; آيا اين دو مطلب با يكديگر منافات دارد؟
(0)
-درختي كه شيطان آدم را به خوردن آن واداشت، چه درختي بود؟
(0)
-چرا آدم و حوا از خوردن ميوه درخت مخصوص نهي شدند به عبارت ديگر علّت ممانعت چه بود؟
(0)
-آخرين مراسم عبادي حج پيامبر اسلام را به طور مشروح بيان كنيد؟(0)
-آيا آدم ( ع ) و حوا را خداوند باهم آفريد ازدواج آنها چگونه بود؟(0)
-دين حضرت آدم ( ع ) و حوا ( ع ) چه بود؟(0)
-اينكه گفته مي شود ايمه قبل از حضرت آدم خلق شده اند درست است ؟(0)
-چرا از فرزندان حضرت آدم ( ع ) تنها از هابيل و قابيل در قرآن كريم نام برده شده است ؟(0)
-آيا اگر آدم و حوا از آن شجره ممنوعه نمي خوردند، همواره در بهشت مي ماندند؟
(0)
-چرا در قرآن كريم، خداوند به حضرت آدم و حوا مي گويد به درخت ممنوعه نزديك نشوند؟ آيا تعبير نزديك نشدن حكمتي دارد؟
(0)
-در برخي از احاديث آمده است كه حوا، حضرت آدم((عليه السلام)) را وسوسه كرد تا آدم و حوا به درخت ممنوعه نزديك شدند; در حالي كه در آيات قران آمده كه شيطان آن دو را وسوسه كرد; آيا اين دو مطلب با يكديگر منافات دارد؟
(0)
-درختي كه شيطان آدم را به خوردن آن واداشت، چه درختي بود؟
(0)
-چرا آدم و حوا از خوردن ميوه درخت مخصوص نهي شدند به عبارت ديگر علّت ممانعت چه بود؟
(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:42234 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

ضحاك بن قيس كيست؟
در تاريخ آمدهاست كه ضحاك بن قيس فرمانده لشكر بود و در زمان او دولت اموي رو به اضمحلال بودهاست. غير از فرماندهي لشكر، خصوصيت ديگري نظير علم، شعر و ادب براي او ذكر نكردهاند. ابن اثير از جنگهاي او با امويان ياد كردهاست و ما آنچه را كه او در تاريخش آورده به مقتضاي شرح حال اين شخص بهطور اجمال، بيان ميكنيم.
مروان بن محمد آخرين خليفة اموي در سال 127 سپاهي را به جنگ ضحاك فرستاد. سپاه در نخيله بدو رسيد. جنگ شديدي بين طرفين درگرفت. ضحاك بر آنان چيره گشت و با تصرف كوفه وارد آن شهر شد.(ابن اثير: الكامل 5/335ـ336.)
سپس ضحاك براي رويارويي با جماعت شكستخورده، از كوفه به واسط رفت. مردم آنجا براي جنگ آماده شدهبودند. جنگ آغاز شد و در طول ماههاي شعبان، رمضان و شوال جنگ ادامهيافت.
پس از آن طرفين مصالحه كردند و ضحاك به كوفه رفت. مردم موصل از او خواستند كه بهسوي آنها بشتابد تا آنها او را در تسخير شهر ياريدهند. او با تعدادي از سپاهيانش پس از بيست ماه بدانجا رسيد. مردم، شهر را تصرف كردند و ضحاك وارد شهر شد و والي آنجا را كه از طرف مروان بود با ياران اندك او به قتل رساند و اين وقتي بود كه آنها عليه ضحاك وارد جنگ شدند.
اين خبر به مروان رسيد. او در آن زمان شهر حمص را در محاصره داشت و با مردم آنجا در حال جنگ بود. مروان به پسرش عبدالله كه جانشين او در جزيره بود، نامه نوشت و دستور داد كه با افرادش به طرف نصبين برود و از استقرار ضحاك در جزيره ممانعت به عمل آورد. عبدالله با هفت يا هشت هزار نفر به طرف نصبين حركت نمود. ضحاك نيز با بيش از صدهزار نفر حركت نمود. دو نفر از فرماندهانش را با چهار يا پنجهزار نفر به طرف سرقه فرستاد. آنها در آنجا با عبدالله درگير شدند. مروان به دنبال آنها وارد سرقه شد.
مروان به سوي ضحاك حركت نمود. دو سپاه در نواحي كفرقوتا از توابع ماردين بهم رسيدند. تمامي آن روز را جنگيدند. شامگاهان همين كه ضحاك و ششهزار نفر از سواران دلير و شجاع و زرهدار او از اسبها پياده شدند و در حالي كه بسياري از سپاهيان او از اين جريان بيخبر بودند، سواران مروان آنها را از هر طرف محاصره كردند و بر آنها حمله بردندبه طوري كه در همان ثلث اول شب همگيشان را از پا درآوردند. ساير افراد ضحاك اوايل شب به اردويشان بازگشتند در حالي كه هيچ يك از آنها از كشتهشدن او خبر نداشتند. مروان نيز از كشته شدن او بيخبر بود تا آنكه تعدادي از افراد ضحاك كه شاهد قضيه بودند، آمدند و براي او گريهكردند و نوحه سردادند. از آن طرف يكي از فرماندهان نزد مروان آمد و او را از كشتهشدن ضحاك آگاه نمود و او با آتش و شمع فرستاد تا ضحاك را جستجو كنند. جويندگان به جستجوي ضحاك پرداختند و سرانجام او را در حالي كه بيش از بيست ضربه بر سر و صورت داشت، كشتهيافتند و صدا به تكبير بلند نمودند. سپاهيان ضحاك دانستند كه دشمن از كشتهشدن ضحاك آگاه شدهاست. مروان سر او را به شهرهاي جزيره فرستاد تا در آنها بگردانند و چنين كردند(ابن اثير: الكامل5/349)

فرهنگ عقايد و مذاهب اسلامي ج 5
آية الله جعفر سبحاني

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.