-مقصود از اسوه بودن پيامبر اكرمبراي مسلمانان چيست؟

(7169)
-اولين كسي كه بر تربت امام حسين (ع) نماز خواند چه كسي بود(1348)
-آيت الله سيد نصر الله مستنبط كيست؟(1327)
-آيا گل محمدي بر اثر ريخته شدن عرق حضرت محمد(ص) به وجودآمده است؟

(1309)
-آيا نبي مكرّم اسلام ختنه شده به دنيا آمدند؟
(831)
-پيامبر اسلام(ص) چند سال بعد از حضرت عيسي(ع) به پيامبري [مبعوث شد؟

(810)
-آيات قرآن، تناسب با وقايع گوناگون كه در اصطلاح شأن نزول ناميده ميشده، نازل ميگشت; آيا اگر پيامبر اكرمبيشتر عمر ميكرد، وقايع بيشتري اتفاق ميافتاد، آيات بيشتري نازل ميشد و حجم قرآن بيشتر از الان بود؟ در اين صورت، قرآن نسبت به آن حالت فرضي، نقص دارد.

(805)
-مولوي كيست و جه مذهبي داشت؟(669)
-چرا در أذان اشهد أن لا اله الاّ الله را أشهد الّلا إله الاّ الله تلفظ مي كنيم؟ چرا در اشهد أنّ محمداً رسول الله أنّ به كار برده شده است؟

(653)
-اولين سورهاي كه بر پيامبر(ص) در غار حرا نازل شده است، سوره علق ميباشد، پس چرا سوره مدثر را اولين سوره نازل شده بر پيامبر ميدانند؟

(578)
-آخرين مراسم عبادي حج پيامبر اسلام را به طور مشروح بيان كنيد؟(0)
-آيا آدم ( ع ) و حوا را خداوند باهم آفريد ازدواج آنها چگونه بود؟(0)
-دين حضرت آدم ( ع ) و حوا ( ع ) چه بود؟(0)
-اينكه گفته مي شود ايمه قبل از حضرت آدم خلق شده اند درست است ؟(0)
-چرا از فرزندان حضرت آدم ( ع ) تنها از هابيل و قابيل در قرآن كريم نام برده شده است ؟(0)
-آيا اگر آدم و حوا از آن شجره ممنوعه نمي خوردند، همواره در بهشت مي ماندند؟
(0)
-چرا در قرآن كريم، خداوند به حضرت آدم و حوا مي گويد به درخت ممنوعه نزديك نشوند؟ آيا تعبير نزديك نشدن حكمتي دارد؟
(0)
-در برخي از احاديث آمده است كه حوا، حضرت آدم((عليه السلام)) را وسوسه كرد تا آدم و حوا به درخت ممنوعه نزديك شدند; در حالي كه در آيات قران آمده كه شيطان آن دو را وسوسه كرد; آيا اين دو مطلب با يكديگر منافات دارد؟
(0)
-درختي كه شيطان آدم را به خوردن آن واداشت، چه درختي بود؟
(0)
-چرا آدم و حوا از خوردن ميوه درخت مخصوص نهي شدند به عبارت ديگر علّت ممانعت چه بود؟
(0)
-آخرين مراسم عبادي حج پيامبر اسلام را به طور مشروح بيان كنيد؟(0)
-آيا آدم ( ع ) و حوا را خداوند باهم آفريد ازدواج آنها چگونه بود؟(0)
-دين حضرت آدم ( ع ) و حوا ( ع ) چه بود؟(0)
-اينكه گفته مي شود ايمه قبل از حضرت آدم خلق شده اند درست است ؟(0)
-چرا از فرزندان حضرت آدم ( ع ) تنها از هابيل و قابيل در قرآن كريم نام برده شده است ؟(0)
-آيا اگر آدم و حوا از آن شجره ممنوعه نمي خوردند، همواره در بهشت مي ماندند؟
(0)
-چرا در قرآن كريم، خداوند به حضرت آدم و حوا مي گويد به درخت ممنوعه نزديك نشوند؟ آيا تعبير نزديك نشدن حكمتي دارد؟
(0)
-در برخي از احاديث آمده است كه حوا، حضرت آدم((عليه السلام)) را وسوسه كرد تا آدم و حوا به درخت ممنوعه نزديك شدند; در حالي كه در آيات قران آمده كه شيطان آن دو را وسوسه كرد; آيا اين دو مطلب با يكديگر منافات دارد؟
(0)
-درختي كه شيطان آدم را به خوردن آن واداشت، چه درختي بود؟
(0)
-چرا آدم و حوا از خوردن ميوه درخت مخصوص نهي شدند به عبارت ديگر علّت ممانعت چه بود؟
(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:42253 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

آيا يهوديها عزير را فرزند خدا مي دانند ؟
از آيات قرآن استفاده مي شود كه عزير در نظر يهوديها , مانند مسيح درنظر مسيحيان فرزند خدا است . مقصود از اين فرزندي چيست ؟ عزير همان عزراء در لسان يهود است . تـاريخ مي گويد : بخت النصر فرمانرواي بابل , فلسطين را فتح كرد و معبد يهود راويران ساخت , كـتـابهاي آنان را سوزانيد , رجال آنها را كشت , زنان و كودكان وپيران از كار افتاده را اسير كرد و روانه بابل ساخت , و قريب به يك قرن اين گروه در آنجا ماندند . در سـال 457 پيش از ميلاد , كورش , بابل را گشود , اسيران يهود را آزاد ساخت , واجازه داد كه آنان به مراكز خود بازگردند و تورات را دوباره بنويسند . در اين موقع , عزراء تورات را از حفظ نوشت . و بخاطر اين موقعيتي كه نصيب وي گرديد , در ميان يهوديان ابن اللّه ناميده شد . قـرآن مـجـيـد , ايـن حـقـيقت را در آيه زير حكايت مي كند : و قالت اليهود عزير ابن اللّه و قالت النصاري المسيح ابن اللّه (1) . يهود گفتند كه عزير فرزند خدا است و نصاري گفتند كه مسيح فرزند خدا است . بـرخـي , از عطف مسيح بر عزير چنين نتيجه مي گيرند كه فرزند بودن عزير دراعتقاد يهود , بـسـان فـرزنـد بـودن مـسيح و به معني الوهيت و معبود بودن او است ,و به گمان آنان جزئي از الوهيت در او است . روي اين اساس , از ميان قديسين ,عزير نيز جزو معبودها شمرده شده است . ولي قرائن ديگري گواهي مي دهد كه پسربودن او يك اضافه تشريفي و مجازي , و به خاطر اظهار عـلاقه و به منظور احترام و تكريم بوده است , همچنانكه يهوديان و مسيحيان , مجموع ملت خود را ابـنـاء اللّه - فـرزنـدان خـدا - مي خوانند , چنانكه مي فرمايد : و قالت اليهود و النصاري نحن ابناءاللّه و احباوه (2) . يهود , و نصاري گفتند كه ما فرزندان خدا و دوستان او هستيم . بنابر اين هيچ بعيد نيست كه ابن اللّه بودن حضرت عزير , يك نوع اضافه تشريفي باشد . اگـر قـرائن ديـگري بر اين كه مسيح نزد نصاري واقعا فرزند خدا شمرده مي شوددر دست نبود , درباره او نيز همين حكم جاري بود . گواه روشن بر اينكه اين اضافه جنبه تشريفي دارد , اين است كه در آيه زير ,هنگامي كه از ربوبيت احـبار و راهبان سخن مي گويد , نامي از مسيح مي برد , بدون اينكه از عزير سخني به ميان آورد , چنانكه مي فرمايد : اتخذوا احبارهم و رهبانهم اربابا من دون اللّه و المسيح ابن مريم (3) . علماء و راهبانشان را معبوداني جز خدا اتخاذ كرده اند , و مسيح بن مريم رانيز . اگر به راستي عقيده يهود درباره عزير , الوهيت بود , بسيار مناسب بود كه در اين آيه نامي از عزير نيز برده شود .

پرسشها و پاسخها
سبحاني - جعفر 1 - سوره توبه , آيه 30 . 2 - سوره مائده , آيه 18 . 3 - سوره توبه , آيه 31 .

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.