-مقصود از اسوه بودن پيامبر اكرمبراي مسلمانان چيست؟

(7167)
-اولين كسي كه بر تربت امام حسين (ع) نماز خواند چه كسي بود(1334)
-آيت الله سيد نصر الله مستنبط كيست؟(1326)
-آيا گل محمدي بر اثر ريخته شدن عرق حضرت محمد(ص) به وجودآمده است؟

(1308)
-آيا نبي مكرّم اسلام ختنه شده به دنيا آمدند؟
(820)
-پيامبر اسلام(ص) چند سال بعد از حضرت عيسي(ع) به پيامبري [مبعوث شد؟

(810)
-آيات قرآن، تناسب با وقايع گوناگون كه در اصطلاح شأن نزول ناميده ميشده، نازل ميگشت; آيا اگر پيامبر اكرمبيشتر عمر ميكرد، وقايع بيشتري اتفاق ميافتاد، آيات بيشتري نازل ميشد و حجم قرآن بيشتر از الان بود؟ در اين صورت، قرآن نسبت به آن حالت فرضي، نقص دارد.

(802)
-مولوي كيست و جه مذهبي داشت؟(667)
-چرا در أذان اشهد أن لا اله الاّ الله را أشهد الّلا إله الاّ الله تلفظ مي كنيم؟ چرا در اشهد أنّ محمداً رسول الله أنّ به كار برده شده است؟

(652)
-اولين سورهاي كه بر پيامبر(ص) در غار حرا نازل شده است، سوره علق ميباشد، پس چرا سوره مدثر را اولين سوره نازل شده بر پيامبر ميدانند؟

(576)
-آخرين مراسم عبادي حج پيامبر اسلام را به طور مشروح بيان كنيد؟(0)
-آيا آدم ( ع ) و حوا را خداوند باهم آفريد ازدواج آنها چگونه بود؟(0)
-دين حضرت آدم ( ع ) و حوا ( ع ) چه بود؟(0)
-اينكه گفته مي شود ايمه قبل از حضرت آدم خلق شده اند درست است ؟(0)
-چرا از فرزندان حضرت آدم ( ع ) تنها از هابيل و قابيل در قرآن كريم نام برده شده است ؟(0)
-آيا اگر آدم و حوا از آن شجره ممنوعه نمي خوردند، همواره در بهشت مي ماندند؟
(0)
-چرا در قرآن كريم، خداوند به حضرت آدم و حوا مي گويد به درخت ممنوعه نزديك نشوند؟ آيا تعبير نزديك نشدن حكمتي دارد؟
(0)
-در برخي از احاديث آمده است كه حوا، حضرت آدم((عليه السلام)) را وسوسه كرد تا آدم و حوا به درخت ممنوعه نزديك شدند; در حالي كه در آيات قران آمده كه شيطان آن دو را وسوسه كرد; آيا اين دو مطلب با يكديگر منافات دارد؟
(0)
-درختي كه شيطان آدم را به خوردن آن واداشت، چه درختي بود؟
(0)
-چرا آدم و حوا از خوردن ميوه درخت مخصوص نهي شدند به عبارت ديگر علّت ممانعت چه بود؟
(0)
-آخرين مراسم عبادي حج پيامبر اسلام را به طور مشروح بيان كنيد؟(0)
-آيا آدم ( ع ) و حوا را خداوند باهم آفريد ازدواج آنها چگونه بود؟(0)
-دين حضرت آدم ( ع ) و حوا ( ع ) چه بود؟(0)
-اينكه گفته مي شود ايمه قبل از حضرت آدم خلق شده اند درست است ؟(0)
-چرا از فرزندان حضرت آدم ( ع ) تنها از هابيل و قابيل در قرآن كريم نام برده شده است ؟(0)
-آيا اگر آدم و حوا از آن شجره ممنوعه نمي خوردند، همواره در بهشت مي ماندند؟
(0)
-چرا در قرآن كريم، خداوند به حضرت آدم و حوا مي گويد به درخت ممنوعه نزديك نشوند؟ آيا تعبير نزديك نشدن حكمتي دارد؟
(0)
-در برخي از احاديث آمده است كه حوا، حضرت آدم((عليه السلام)) را وسوسه كرد تا آدم و حوا به درخت ممنوعه نزديك شدند; در حالي كه در آيات قران آمده كه شيطان آن دو را وسوسه كرد; آيا اين دو مطلب با يكديگر منافات دارد؟
(0)
-درختي كه شيطان آدم را به خوردن آن واداشت، چه درختي بود؟
(0)
-چرا آدم و حوا از خوردن ميوه درخت مخصوص نهي شدند به عبارت ديگر علّت ممانعت چه بود؟
(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:42257 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

عكرمه كيست؟
ذهبي او را چنين توصيف ميكند: او يكي از پيمانههاي علم است. دربارة او از آن جهت كه او صاحب نظر بوده، سخن گفتهاند؛ نه از آن جهت كه او چيزهايي را از ديگران فراگرفتهاست. به همين خاطر به خوارجي بودن متهم شدهاست. گروهي او را توثيق نمودهاند و بخاري به او اعتماد نمودهاست. اما مسلم از او فاصله گرفتهاست و از او كم سخن گفتهاست و در كنار ديگران از او ياد كردهاست. مالك از او روي برتافته و دوري جستهاست و تنها در يك يا دو حديث از او ياد كردهاست. از عمر بن دينار نقل شدهاست كه گفت: چند مساله را براي جابربن زيد آوردهاند تا من آن را از عكرمه سئوال كنم، جابر بن زيد گفت: اين (عكرمه) بردة ابن عباس است، اين درياست. پس از او سؤال كنيد شهر بن حوشب و جابر بن زيد از او به داناي اين امت و داناترين مردم ياد كردهاند. با اين همه، يحيي بن سعيد انصاري و ايوب او را تضعيف نمودهاند و هر دو از عكرمه سخن گفتهاند، يحيي ميگويد: او كذاب بود و ايوب ميگويد: او كذاب نبود.از يزيد بن ابي زياد، از عبدالله بن حارث نقل شده كه گفت: بر علي بن عبدالله وارد شدم، ناگهان عكرمه را كنار در باغ، دربند ديدم. به ابن عبدالله گفتم: هان از خدا بترس! گفت: اين خبيث بر پدرم دروغ ميبندد محمد بن سيرين دربارة عكرمه ميگويد: بدم نميآيد كه او از اهل بهشت باشد ليكن او دروغگو است. ابن ابي ذئب ميگويد: كه من عكرمه را درك كردم او آدم غير قابل اعتمادي بود. محمد بن سعد ميگويد: عكرمه آدم كثيرالعلم و كثيرالحديث بود. دريايي از درياها بود و لازم نيست كه دربارة حديث او برهان اقامه شود و مردم دربارة او سخن بگويند.
اين سخناني بود كه مردم دربارة او ميگفتند.
اكنون سخن خود او را دربارهاش بشنويد:
او ميگويد ابن عباس براي فراگرفتن قرآن و فقه پاهايم را ميبست. ميگويد: من چهل علم آموختم و درحالي كه ابن عباس اندرون خانه مينشست من دم در، براي مردم فتوا ميدادم.
اين سخن خود او بود درباة خودش ليكن كسي كه خودش را ميستايد، سخنش قابل اعتماد نيست. اما خارجي بودن او را اين سخن خالد بن ابي عمران تأييد ميكند كه ميگويد: ما در مغرب (مراكش) بوديم و عكرمه در ايام حج نزد ما بود و ميگفت: دوست داشتم شمشيري در دست ميداشتم و از چپ و راست بر آنهايي كه به حج ميآيند ميتاختم عدهاي ميگويند: او در سال 105 هـ . از دنيا رفته است. هيثم و ديگران گفتهاند: او در سال 106در گذشته است و عدهاي گفتهاند: او در سال 107از دنيا رفته است. از ابن مسيب نقل شده كه به غلامش، برد ميگفت: به من دروغ مبند چنانچه عكرمه بر ابن عباس دروغ بست. همين سخن از ابنعمر نقل شده كه آن را به نافع گفته است. يحييبن معين ميگويد: مالكبن انس بدان جهت از عكرمه نام نميبرد كه او عقيدة صفريه را پذيرفته بودو عطاء ميگويد: او اباضي بود و جوزجاني ميگويد: من از احمد پرسيدم: آيا عكرمه اباضي بودهاست؟ گفت: ميگويند او از صفريه بوده است.

فرهنگ عقايد و مذاهب اسلامي ج 5
آية الله جعفر سبحاني

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.