-مقصود از اسوه بودن پيامبر اكرمبراي مسلمانان چيست؟

(7486)
-اولين كسي كه بر تربت امام حسين (ع) نماز خواند چه كسي بود(1576)
-آيا گل محمدي بر اثر ريخته شدن عرق حضرت محمد(ص) به وجودآمده است؟

(1472)
-آيت الله سيد نصر الله مستنبط كيست؟(1440)
-پيامبر اسلام(ص) چند سال بعد از حضرت عيسي(ع) به پيامبري [مبعوث شد؟

(1145)
-آيا نبي مكرّم اسلام ختنه شده به دنيا آمدند؟
(1077)
-چرا در أذان اشهد أن لا اله الاّ الله را أشهد الّلا إله الاّ الله تلفظ مي كنيم؟ چرا در اشهد أنّ محمداً رسول الله أنّ به كار برده شده است؟

(906)
-اولين سورهاي كه بر پيامبر(ص) در غار حرا نازل شده است، سوره علق ميباشد، پس چرا سوره مدثر را اولين سوره نازل شده بر پيامبر ميدانند؟

(887)
-آيات قرآن، تناسب با وقايع گوناگون كه در اصطلاح شأن نزول ناميده ميشده، نازل ميگشت; آيا اگر پيامبر اكرمبيشتر عمر ميكرد، وقايع بيشتري اتفاق ميافتاد، آيات بيشتري نازل ميشد و حجم قرآن بيشتر از الان بود؟ در اين صورت، قرآن نسبت به آن حالت فرضي، نقص دارد.

(863)
-مولوي كيست و جه مذهبي داشت؟(753)
-آخرين مراسم عبادي حج پيامبر اسلام را به طور مشروح بيان كنيد؟(0)
-آيا آدم ( ع ) و حوا را خداوند باهم آفريد ازدواج آنها چگونه بود؟(0)
-دين حضرت آدم ( ع ) و حوا ( ع ) چه بود؟(0)
-اينكه گفته مي شود ايمه قبل از حضرت آدم خلق شده اند درست است ؟(0)
-چرا از فرزندان حضرت آدم ( ع ) تنها از هابيل و قابيل در قرآن كريم نام برده شده است ؟(0)
-آيا اگر آدم و حوا از آن شجره ممنوعه نمي خوردند، همواره در بهشت مي ماندند؟
(0)
-چرا در قرآن كريم، خداوند به حضرت آدم و حوا مي گويد به درخت ممنوعه نزديك نشوند؟ آيا تعبير نزديك نشدن حكمتي دارد؟
(0)
-در برخي از احاديث آمده است كه حوا، حضرت آدم((عليه السلام)) را وسوسه كرد تا آدم و حوا به درخت ممنوعه نزديك شدند; در حالي كه در آيات قران آمده كه شيطان آن دو را وسوسه كرد; آيا اين دو مطلب با يكديگر منافات دارد؟
(0)
-درختي كه شيطان آدم را به خوردن آن واداشت، چه درختي بود؟
(0)
-چرا آدم و حوا از خوردن ميوه درخت مخصوص نهي شدند به عبارت ديگر علّت ممانعت چه بود؟
(0)
-آخرين مراسم عبادي حج پيامبر اسلام را به طور مشروح بيان كنيد؟(0)
-آيا آدم ( ع ) و حوا را خداوند باهم آفريد ازدواج آنها چگونه بود؟(0)
-دين حضرت آدم ( ع ) و حوا ( ع ) چه بود؟(0)
-اينكه گفته مي شود ايمه قبل از حضرت آدم خلق شده اند درست است ؟(0)
-چرا از فرزندان حضرت آدم ( ع ) تنها از هابيل و قابيل در قرآن كريم نام برده شده است ؟(0)
-آيا اگر آدم و حوا از آن شجره ممنوعه نمي خوردند، همواره در بهشت مي ماندند؟
(0)
-چرا در قرآن كريم، خداوند به حضرت آدم و حوا مي گويد به درخت ممنوعه نزديك نشوند؟ آيا تعبير نزديك نشدن حكمتي دارد؟
(0)
-در برخي از احاديث آمده است كه حوا، حضرت آدم((عليه السلام)) را وسوسه كرد تا آدم و حوا به درخت ممنوعه نزديك شدند; در حالي كه در آيات قران آمده كه شيطان آن دو را وسوسه كرد; آيا اين دو مطلب با يكديگر منافات دارد؟
(0)
-درختي كه شيطان آدم را به خوردن آن واداشت، چه درختي بود؟
(0)
-چرا آدم و حوا از خوردن ميوه درخت مخصوص نهي شدند به عبارت ديگر علّت ممانعت چه بود؟
(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:42359 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

چرا خداوند ميان همسران قابيل و هابيل فرق گذاشت تا ميان آنان اختلاف افتد؟
خدا انسان را براي نيل به كمال آفريده است; يعني سرشت انسان به گونه ي است كه بايد در اين دنيا با پيروي از عقل و دوري از افراط و تفريط و مهار قواي ديگر، به سوي كمال گام بردارد. بديهي است كه اين سير تكاملي در سايه پيروي از عقل و برنامه هاي پيامبران((عليهم السلام))، هنگامي تحقق مي پذيرد كه در برابر عقل، قواي ديگر، و در برابر برنامه پيامبران((عليهم السلام)) برنامه اي ديگر موجود باشد. اگر در معرض انسان هيچ گونه شهوتي نباشد، پيروي از عقل براي او كمال محسوب نمي شود و نيز اگر وساوس شيطاني در ميان نباشد، توجّه به برنامه هاي پيامبران((عليهم السلام)) چندان مشكل نيست و در حقيقت سير تكاملي محسوب نمي شود.
ماجراي فرزندان آدم((عليه السلام)) كه يكي راه سعادت را برگزيد و ديگري در ورطه بدبختي گام نهاد، بر همين اساس بود. كه هر دو، عقل و غريزه وشهوت داشتند; امّا يكي از آنان توانست بر شهوت و غضب خويش غالب آيد و سعادتمند شود; ولي ديگري در اين نبرد با انتخاب نادرست خود، شكست را بر پيروزي واقعي ترجيح دهد و به آن سرنوشت دچار گردد. تفاوت همسران آنان، براي اين بود كه زمينه آزمايش فراهم گردد و اگر چنين نمي بود، آنان در امتحان و آزمايش قرار نمي گرفتند.
چنان كه سخنان هابيل به برادر خود حكايت از مطلب فوق دارد كه مي گويد:
«برادرم بهتر است كه منشاء ناراحتي را پيدا كني و ببيني راه سلامت چيست و آن راه را اختيار كني; وگرنه اينكه مرا بكشي تو را نزد خدا مقرّب تر نمي گرداند و عبادت تو را مقبول نمي سازد; چون خداوند عبادت را از پرهيزكاران قبول مي كند. بهتر اين است كه از خدا طلب مغفرت نموده و از اين بيراهه باز گردي. بدان كه اگر بر نيّت خود باقي مانده، بخواهي مرا بكشي،

ـ715ـ
من امر خود را به خدا واگذار مي كنم; چون مي ترسم در مقام مقابله با تو دچار گناهي بشوم».
اگر هابيل هم مثل قابيل بود، بايد مغلوب غضب خويش شده، او را بكشد با همسري زيبا و بدون معارض داشته باشد; ولي او پيرو عقل و مطيع خدا بود و كشته شدن را بر خلافكاري و آلودگي ترجيح مي داد. بنابراين، نزاع اين دو برادر در اثر صفات روحي آنها بود كه براي خود تحصيل كرده بودند و موضوع زيبايي همسر تنها زمينه اي بران بروز آن بود.

   (بخش پاسخ به سؤالات )

ـ716ـ
             آفـرينش
             فرزندان آدم((عليه السلام))                         شـيث                          

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.