-مقصود از اسوه بودن پيامبر اكرمبراي مسلمانان چيست؟

(8018)
-آيا نبي مكرّم اسلام ختنه شده به دنيا آمدند؟
(3023)
-اولين كسي كه بر تربت امام حسين (ع) نماز خواند چه كسي بود(2081)
-پيامبر اسلام(ص) چند سال بعد از حضرت عيسي(ع) به پيامبري [مبعوث شد؟

(2041)
-اولين سورهاي كه بر پيامبر(ص) در غار حرا نازل شده است، سوره علق ميباشد، پس چرا سوره مدثر را اولين سوره نازل شده بر پيامبر ميدانند؟

(2013)
-آيا گل محمدي بر اثر ريخته شدن عرق حضرت محمد(ص) به وجودآمده است؟

(1937)
-آيت الله سيد نصر الله مستنبط كيست؟(1626)
-چرا در أذان اشهد أن لا اله الاّ الله را أشهد الّلا إله الاّ الله تلفظ مي كنيم؟ چرا در اشهد أنّ محمداً رسول الله أنّ به كار برده شده است؟

(1309)
-آيات قرآن، تناسب با وقايع گوناگون كه در اصطلاح شأن نزول ناميده ميشده، نازل ميگشت; آيا اگر پيامبر اكرمبيشتر عمر ميكرد، وقايع بيشتري اتفاق ميافتاد، آيات بيشتري نازل ميشد و حجم قرآن بيشتر از الان بود؟ در اين صورت، قرآن نسبت به آن حالت فرضي، نقص دارد.

(983)
-مولوي كيست و جه مذهبي داشت؟(959)
-آخرين مراسم عبادي حج پيامبر اسلام را به طور مشروح بيان كنيد؟(0)
-آيا آدم ( ع ) و حوا را خداوند باهم آفريد ازدواج آنها چگونه بود؟(0)
-دين حضرت آدم ( ع ) و حوا ( ع ) چه بود؟(0)
-اينكه گفته مي شود ايمه قبل از حضرت آدم خلق شده اند درست است ؟(0)
-چرا از فرزندان حضرت آدم ( ع ) تنها از هابيل و قابيل در قرآن كريم نام برده شده است ؟(0)
-آيا اگر آدم و حوا از آن شجره ممنوعه نمي خوردند، همواره در بهشت مي ماندند؟
(0)
-چرا در قرآن كريم، خداوند به حضرت آدم و حوا مي گويد به درخت ممنوعه نزديك نشوند؟ آيا تعبير نزديك نشدن حكمتي دارد؟
(0)
-در برخي از احاديث آمده است كه حوا، حضرت آدم((عليه السلام)) را وسوسه كرد تا آدم و حوا به درخت ممنوعه نزديك شدند; در حالي كه در آيات قران آمده كه شيطان آن دو را وسوسه كرد; آيا اين دو مطلب با يكديگر منافات دارد؟
(0)
-درختي كه شيطان آدم را به خوردن آن واداشت، چه درختي بود؟
(0)
-چرا آدم و حوا از خوردن ميوه درخت مخصوص نهي شدند به عبارت ديگر علّت ممانعت چه بود؟
(0)
-آخرين مراسم عبادي حج پيامبر اسلام را به طور مشروح بيان كنيد؟(0)
-آيا آدم ( ع ) و حوا را خداوند باهم آفريد ازدواج آنها چگونه بود؟(0)
-دين حضرت آدم ( ع ) و حوا ( ع ) چه بود؟(0)
-اينكه گفته مي شود ايمه قبل از حضرت آدم خلق شده اند درست است ؟(0)
-چرا از فرزندان حضرت آدم ( ع ) تنها از هابيل و قابيل در قرآن كريم نام برده شده است ؟(0)
-آيا اگر آدم و حوا از آن شجره ممنوعه نمي خوردند، همواره در بهشت مي ماندند؟
(0)
-چرا در قرآن كريم، خداوند به حضرت آدم و حوا مي گويد به درخت ممنوعه نزديك نشوند؟ آيا تعبير نزديك نشدن حكمتي دارد؟
(0)
-در برخي از احاديث آمده است كه حوا، حضرت آدم((عليه السلام)) را وسوسه كرد تا آدم و حوا به درخت ممنوعه نزديك شدند; در حالي كه در آيات قران آمده كه شيطان آن دو را وسوسه كرد; آيا اين دو مطلب با يكديگر منافات دارد؟
(0)
-درختي كه شيطان آدم را به خوردن آن واداشت، چه درختي بود؟
(0)
-چرا آدم و حوا از خوردن ميوه درخت مخصوص نهي شدند به عبارت ديگر علّت ممانعت چه بود؟
(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:42360 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:6

آيا قاتل عمر شخصي به نام ابولؤلؤ بود كه قبر ايشان در كاشان و در جاده اميركبير ميباشد؟ درخصوص ابولؤلؤ قدري توضيح دهيد، آيا واقعاً ايشان در اين جا دفن شدهاند؟

ابولؤلؤ (644م) با كنيه فيروز ايراني، كشنده عمر خليفه دوم است(1). وي مسيحي و يا به قولي زرتشتي و از مردم نهاوند بود كه در جنگ مسلمانان اسير شد و به غلامي مغيرة بن شعبه فرمانرواي كوفه درآمد.(2) احتمالاً پيش از آن مدتي در اسارت روميان به سر برده و در همان جا آيين ترسايي اختيار كرده بود.(3) برخي نيز وي را شيعه و از طرفداران علي بن ابي طالب (ع) ميدانستند.

مورخان درخصوص انگيزه قتل عمر توسط وي اختلاف دارند. بنابر كهنترين منابع و روايات مغيرة بن شعبه از كوفه نامهاي به عمر در مدينه نوشت و از او خواست اجازه دهد غلامش ابولؤلؤ به مدينه بيايد و مردم از فنون او مانند نقاشي، آهنگري و درودگري بهرهمند شوند. عمر با آن كه ورود غير عرب را به مدينه ممنوع كرده بود، موافقت كرد. پس از چندي، ابولؤلؤ نزد عمر از مولاي خود شكايت كرد كه خراجي سنگين بر او بسته، ولي خليفه شكايت او را روا ندانست. ابولؤلؤ كه از بي اعتنايي خليفه در خشم شده بود، كلمات تهديدآميزي بر زبان راند. چندي پس از آن گفتگو ابولؤلؤ در مسجد كمين كرد و هنگام نماز صبح عمر را از پاي درآورد.(4)

برخي از مورخان ديگر عقيده دارند كه سياست عمر در برابر ايرانيان - به ويژه اسيران و كودكان - نيز در قتل عمر نقش داشته است.(5)

از ديگر نظراتي كه درباره انگيزه قتل عمر گفته شده، اين است كه برخي از بزرگان صحابه كه از سختگيريهاي عمر ناراضي بودند، نقشه قتل خليفه را كشيدند و ابولؤلؤ وسيله اجرا بوده است.(6) بر اين اساس وي قاتل عمر بوده و شهرت او نيز به دليل قتل عمر است.(7)

در مورد قبري كه در كاشان منتسب به او است، گزارههاي تاريخي متضاد و متناقض است. برخي گويند: او بعد از سوءقصد به عمر از مدينه گريخت، به عراق رفت و در كاشان درگذشت.(8)

برخي نوشتهاند: او بعد از سوءقصد فرار كرد. مردي از بنيتميم او را گرفت و كشت و كارد او را آورد و به پسر عمر (عبيدالله) داد. عبيدالله با همان كارد هرمزان را كشت، بدين خيال كه او نقشه قتل پدرش را كشيده بود(9)

در برابر اين دو قول بسياري از نويسندگان نوشتهاند: ابولؤلؤ بعد از سوء قصد به جان عمر و زخمي كردن چند نفر ديگر، خودكشي كرد.(10)

بنابر قول اخير، نميتوان پذيرفت كه قبر ابولؤلؤ در كاشان باشد.

پي نوشتها:

1 - دايرةالمعارف بزرگ تشيع، ج1، ص 436؛ دايرةالمعارف بزرگ اسلامي، ج6، ص 198 - 199.

2 - دايرةالمعارف تشيع، ج1، ص 436؛ دايرةالمعارف فارسي، ج1، ص 34؛ لغت نامه دهخدا، ج1، ص 682.

3 - دايرةالمعارف تشيع، ج1، ص 436.

4 - دايرةالمعارف بزرگ اسلامي، ج6، ص 198.

5 - دايرةالمعارف تشيع، ج1، ص 436

6 - دايرةالمعارف اسلامي، ج6، ص 198 - 199.

7 - دايرةالمعارف بزرگ اسلامي ،ج6، ص 198.

8 - حبيب السير، ج1، ص 167؛ به نقل از لغت نامه دهخدا، واژه ابولؤلؤ.

9 - لغت نامه دهخدا.

10 - محمد ابن سعد، طبقات الكبري، ج3، ص 345؛ ابن شبه، تاريخ المدينه المنوره، ج3، ص 896 - 899؛ محمد بن جرير طبري، تاريخ الامم و الملوك ،ج 4، ص 190 - 191؛ به نقل از دايرةالمعارف بزرگ اسلامي، ج 6، ص 199

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.