-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)
-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:4243 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:2

در مورد نوجوانان و نحوه رفتار با آنان چگونه بايد رفتار كنيم يعني هر چه آنها بگويند مطلقاً پاسخ مثبت دهيم يا خير تا چه حد بايد به گفته هاي مثبت و منفي آنها پاسخ دهيم و تا چه حد به آنها آزادي دهيم زباني باشد بهتر است يا عملي؟يكي از اصولي كه در مورد نوجوانان و جوانان بايد بطور جدي رعايت شود اصل تكريم و كرامت است. نوجوان و جوان بسيار بايد مورد تكريم و احترام قرار گيرد. او احساس شخصيت مي كند و چنين مي پندارد كه مردي كامل و صاحب انديشه و خرد است لذا امر و نهي را نمي پذيرد چون احساس مي كند خودش مي فهمد و گاهي تصور مي كند بهتر مي فهمد و بزرگتر ها كمتر مي فهمند. اگر بخواهيم نوجوان و جوان را به مسيري غير از آنچه خودش مي فهمد سوق بدهيم بايدبصورت غير مستقيم عمل كنيم، اگر مستقيماً به او بگوييم تو نمي فهمي قبول نمي كند چون از نظر خودش مي فهمد و ما را نفهم مي داند بنابراين آنچه مي گويند اگر درست است كه دليلي نداريم با آن مخالفت كنيم و اگر نادرست است بايد بطور غير مستقيم و بدون اين كه به او بگوييم كار يا حرفش غلط است اشتباه بودن آنرا به او ثابت كنيم نه به گونه اي كه احساس حقارت و كوچكي كند و يا خداي ناكرده بگوييم ديدي تو نفهميدي حرف من درست بود. مثلاً وقتي مسير غلطي را مي رود به او بگوييم: بهتر است درباره آينده و نتيجه اين كار فكر كني. احتمالاً خودت اگر فكر كردي راه درست را پيدا مي كني اگر كمكي از من ساخته باشد آماده ام كمك كنم و يا مشابه اين جملات به گونه اي كه احساس نكند مي خواهيم نظر خودمان را بر او تحميل كنيم بلكه مي خواهيم او خودش به حقيقت دست پيدا كند. توصيه مي كنيم كتابهاي تربيتي را مطالعه كنيد چند نمونه ذكر مي شود:

1ـ گفتار فلسفي، جوان از نظر عقل و احساسات

2ـ جوان و نيروي چهارم زندگي، دكتر محمد رضا شرفي

و ...مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.