-مقصود از اسوه بودن پيامبر اكرمبراي مسلمانان چيست؟

(7896)
-آيا نبي مكرّم اسلام ختنه شده به دنيا آمدند؟
(2029)
-اولين كسي كه بر تربت امام حسين (ع) نماز خواند چه كسي بود(1793)
-آيا گل محمدي بر اثر ريخته شدن عرق حضرت محمد(ص) به وجودآمده است؟

(1670)
-اولين سورهاي كه بر پيامبر(ص) در غار حرا نازل شده است، سوره علق ميباشد، پس چرا سوره مدثر را اولين سوره نازل شده بر پيامبر ميدانند؟

(1593)
-آيت الله سيد نصر الله مستنبط كيست؟(1508)
-پيامبر اسلام(ص) چند سال بعد از حضرت عيسي(ع) به پيامبري [مبعوث شد؟

(1374)
-چرا در أذان اشهد أن لا اله الاّ الله را أشهد الّلا إله الاّ الله تلفظ مي كنيم؟ چرا در اشهد أنّ محمداً رسول الله أنّ به كار برده شده است؟

(1098)
-آيات قرآن، تناسب با وقايع گوناگون كه در اصطلاح شأن نزول ناميده ميشده، نازل ميگشت; آيا اگر پيامبر اكرمبيشتر عمر ميكرد، وقايع بيشتري اتفاق ميافتاد، آيات بيشتري نازل ميشد و حجم قرآن بيشتر از الان بود؟ در اين صورت، قرآن نسبت به آن حالت فرضي، نقص دارد.

(912)
-مولوي كيست و جه مذهبي داشت؟(837)
-آخرين مراسم عبادي حج پيامبر اسلام را به طور مشروح بيان كنيد؟(0)
-آيا آدم ( ع ) و حوا را خداوند باهم آفريد ازدواج آنها چگونه بود؟(0)
-دين حضرت آدم ( ع ) و حوا ( ع ) چه بود؟(0)
-اينكه گفته مي شود ايمه قبل از حضرت آدم خلق شده اند درست است ؟(0)
-چرا از فرزندان حضرت آدم ( ع ) تنها از هابيل و قابيل در قرآن كريم نام برده شده است ؟(0)
-آيا اگر آدم و حوا از آن شجره ممنوعه نمي خوردند، همواره در بهشت مي ماندند؟
(0)
-چرا در قرآن كريم، خداوند به حضرت آدم و حوا مي گويد به درخت ممنوعه نزديك نشوند؟ آيا تعبير نزديك نشدن حكمتي دارد؟
(0)
-در برخي از احاديث آمده است كه حوا، حضرت آدم((عليه السلام)) را وسوسه كرد تا آدم و حوا به درخت ممنوعه نزديك شدند; در حالي كه در آيات قران آمده كه شيطان آن دو را وسوسه كرد; آيا اين دو مطلب با يكديگر منافات دارد؟
(0)
-درختي كه شيطان آدم را به خوردن آن واداشت، چه درختي بود؟
(0)
-چرا آدم و حوا از خوردن ميوه درخت مخصوص نهي شدند به عبارت ديگر علّت ممانعت چه بود؟
(0)
-آخرين مراسم عبادي حج پيامبر اسلام را به طور مشروح بيان كنيد؟(0)
-آيا آدم ( ع ) و حوا را خداوند باهم آفريد ازدواج آنها چگونه بود؟(0)
-دين حضرت آدم ( ع ) و حوا ( ع ) چه بود؟(0)
-اينكه گفته مي شود ايمه قبل از حضرت آدم خلق شده اند درست است ؟(0)
-چرا از فرزندان حضرت آدم ( ع ) تنها از هابيل و قابيل در قرآن كريم نام برده شده است ؟(0)
-آيا اگر آدم و حوا از آن شجره ممنوعه نمي خوردند، همواره در بهشت مي ماندند؟
(0)
-چرا در قرآن كريم، خداوند به حضرت آدم و حوا مي گويد به درخت ممنوعه نزديك نشوند؟ آيا تعبير نزديك نشدن حكمتي دارد؟
(0)
-در برخي از احاديث آمده است كه حوا، حضرت آدم((عليه السلام)) را وسوسه كرد تا آدم و حوا به درخت ممنوعه نزديك شدند; در حالي كه در آيات قران آمده كه شيطان آن دو را وسوسه كرد; آيا اين دو مطلب با يكديگر منافات دارد؟
(0)
-درختي كه شيطان آدم را به خوردن آن واداشت، چه درختي بود؟
(0)
-چرا آدم و حوا از خوردن ميوه درخت مخصوص نهي شدند به عبارت ديگر علّت ممانعت چه بود؟
(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:42436 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

قطري بن فجائه كيست؟
ابو نعامه، قطريبنفجائه اسمش جعونه، مازني و خوارجي است. او در زمان مصعببن زبير كه از طرف برادرش، عبدللهبن زبير والي عراق بود، خروج نمود. مصعب در سال 66 هجري والي عراق بود. ميگويند: قطري بيست سال جنگيد و خوارج او را به عنوان خليفه برگزيدهبودند و او نيز به حمايت از آنان برخاست و اين جريان همچنان ادامه داشت تا آنكه سفيان بن ابرد كلبي به سروقت او رفت و بر او چيره گشت و در سال 87 هجري او را به قتل رساند. او را در زمرة سخنوراني كه در بين عرب به بلاغت و فصاحت شهرت دارند، به شمار آودهاند (ابن خلكان: وفيات الاعيان4/94ـ95.)
يكي از خطبههاي او را جاحظ نقل كردهاست كه دقت و توجه به آن نشان ميدهد كه او شخص سخنور و فصيحي بودهاست. او در اين خطبه ميگويد: شما را از دنيا بر حذر ميدارم زيرا دنيا چراگاه شيريني است. با شهوات پوشيدهشده و با اندك ممزوج گشته و با گذر شتابندهاش محبوب گشته و با آرزوها آراسته شده و با غرور زينت يافتهاست. شاديهايش ناپايدار و مصيبتهايش بي امان است. بسيارفريبنده و ضررآفرين است. سخت خيانت پيشه و غدّار است (جاحظ: البيان و التبيين 2/112)
نقل شده كه حجاج به برادر او گفت: من تو را ميكشم. گفت: براي چه؟ گفت: براي آنكه برادرت خروج كردهاست. گفت: من نامهاي از اميرالمؤمنين (منظورش عبدالملك بود) همراه دارم تا مرا به گناه برادرم نگيري. گفت: آن را بياور. گفت: من چيزي محكمتر از آن را همراه دارم. گفت: آن چيست؟ گفت: آن كتاب خداوند عزّ و جل است كه ميفرمايد: « لاتزر وازره وزر اخري » انعام/164.حجاج از اين استدلال خوشش آمد و او را آزاد كرد (ابن خلكان: وفيات الاعيان4/94ـ95.)
خيرالدين زركلي در الاعلام (الاعلام: 5/200.) شرح حال او را بيان كرده و طبق آنچه كه از تاريخ طبري نقل كردهاست، معلوم ميشود كه قطري در سال 77 هجري درگذشته است. خداوند خود آگاه است.

فرهنگ عقايد و مذاهب اسلامي ج 5
آية الله جعفر سبحاني

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.