-مقصود از اسوه بودن پيامبر اكرمبراي مسلمانان چيست؟

(7896)
-آيا نبي مكرّم اسلام ختنه شده به دنيا آمدند؟
(2029)
-اولين كسي كه بر تربت امام حسين (ع) نماز خواند چه كسي بود(1793)
-آيا گل محمدي بر اثر ريخته شدن عرق حضرت محمد(ص) به وجودآمده است؟

(1670)
-اولين سورهاي كه بر پيامبر(ص) در غار حرا نازل شده است، سوره علق ميباشد، پس چرا سوره مدثر را اولين سوره نازل شده بر پيامبر ميدانند؟

(1593)
-آيت الله سيد نصر الله مستنبط كيست؟(1508)
-پيامبر اسلام(ص) چند سال بعد از حضرت عيسي(ع) به پيامبري [مبعوث شد؟

(1374)
-چرا در أذان اشهد أن لا اله الاّ الله را أشهد الّلا إله الاّ الله تلفظ مي كنيم؟ چرا در اشهد أنّ محمداً رسول الله أنّ به كار برده شده است؟

(1098)
-آيات قرآن، تناسب با وقايع گوناگون كه در اصطلاح شأن نزول ناميده ميشده، نازل ميگشت; آيا اگر پيامبر اكرمبيشتر عمر ميكرد، وقايع بيشتري اتفاق ميافتاد، آيات بيشتري نازل ميشد و حجم قرآن بيشتر از الان بود؟ در اين صورت، قرآن نسبت به آن حالت فرضي، نقص دارد.

(912)
-مولوي كيست و جه مذهبي داشت؟(837)
-آخرين مراسم عبادي حج پيامبر اسلام را به طور مشروح بيان كنيد؟(0)
-آيا آدم ( ع ) و حوا را خداوند باهم آفريد ازدواج آنها چگونه بود؟(0)
-دين حضرت آدم ( ع ) و حوا ( ع ) چه بود؟(0)
-اينكه گفته مي شود ايمه قبل از حضرت آدم خلق شده اند درست است ؟(0)
-چرا از فرزندان حضرت آدم ( ع ) تنها از هابيل و قابيل در قرآن كريم نام برده شده است ؟(0)
-آيا اگر آدم و حوا از آن شجره ممنوعه نمي خوردند، همواره در بهشت مي ماندند؟
(0)
-چرا در قرآن كريم، خداوند به حضرت آدم و حوا مي گويد به درخت ممنوعه نزديك نشوند؟ آيا تعبير نزديك نشدن حكمتي دارد؟
(0)
-در برخي از احاديث آمده است كه حوا، حضرت آدم((عليه السلام)) را وسوسه كرد تا آدم و حوا به درخت ممنوعه نزديك شدند; در حالي كه در آيات قران آمده كه شيطان آن دو را وسوسه كرد; آيا اين دو مطلب با يكديگر منافات دارد؟
(0)
-درختي كه شيطان آدم را به خوردن آن واداشت، چه درختي بود؟
(0)
-چرا آدم و حوا از خوردن ميوه درخت مخصوص نهي شدند به عبارت ديگر علّت ممانعت چه بود؟
(0)
-آخرين مراسم عبادي حج پيامبر اسلام را به طور مشروح بيان كنيد؟(0)
-آيا آدم ( ع ) و حوا را خداوند باهم آفريد ازدواج آنها چگونه بود؟(0)
-دين حضرت آدم ( ع ) و حوا ( ع ) چه بود؟(0)
-اينكه گفته مي شود ايمه قبل از حضرت آدم خلق شده اند درست است ؟(0)
-چرا از فرزندان حضرت آدم ( ع ) تنها از هابيل و قابيل در قرآن كريم نام برده شده است ؟(0)
-آيا اگر آدم و حوا از آن شجره ممنوعه نمي خوردند، همواره در بهشت مي ماندند؟
(0)
-چرا در قرآن كريم، خداوند به حضرت آدم و حوا مي گويد به درخت ممنوعه نزديك نشوند؟ آيا تعبير نزديك نشدن حكمتي دارد؟
(0)
-در برخي از احاديث آمده است كه حوا، حضرت آدم((عليه السلام)) را وسوسه كرد تا آدم و حوا به درخت ممنوعه نزديك شدند; در حالي كه در آيات قران آمده كه شيطان آن دو را وسوسه كرد; آيا اين دو مطلب با يكديگر منافات دارد؟
(0)
-درختي كه شيطان آدم را به خوردن آن واداشت، چه درختي بود؟
(0)
-چرا آدم و حوا از خوردن ميوه درخت مخصوص نهي شدند به عبارت ديگر علّت ممانعت چه بود؟
(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:42438 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

از سرگذشت قوم ثمود چه نكتهها و عبرتهايي ميگيريم؟
سرگذشت ثموديان بسان عاديان، داراي نكتهها و عبرتهاست كه در برخي با هم مشتركند. اينك بهطور اجمال به آنها اشاره ميكنيم:
1-امور مادي (مال و ثروت) در حالي كه وسيلة زندگي است، اگر از طريق صحيح رهبري نشود ماية فساد ميگردد. اين گروه بهخاطر امكانات مادي- باغها، كشتزارها، قصرها و خانههايي در دل كوه- كه داشتند، به جاي عبادت خدا، بتها را عبادت ميكردند و به جاي اصلاح، افساد مينمودند و پيامبر آنان پيوسته هشدار ميداد و ميگفت:« و لا تعثوا فيالأرض مفسدين». اعراف/74
2-مستكبران پيوسته نقش تحريك كننده داشته و افراد زير دست را از راه حق باز ميداشتند و آنان را بر ضد مصلحان ميشورانند؛ چنانكه ميفرمايد: « قال الملا الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن امن مهم أتعلمون أن صالحاً مرسل من ربه». اعراف/75
3-يكي از شيوههاي مستكبران اين است كه با تحريك عواطف، مصلحان را از هدف خود باز دارند، چنانكه فرمود:« قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجواً قبل هذا». هود/62
4-پيامبران الهي به اذن خدا پرده از حوادثي بر ميدارند كه در آينده تحقق ميپذيرد و اين نوع علم غيب اكتسابي، مانعي از حصر علم غيب به خدا نيست، چنانكه فرمود: «تمتعوا في داركم ثلاثهً أيام ذلك وعد غير مكذوب». هود/65.
5-مرگ پايان زندگي نيست؛ صالح پيامبر ثموديان، پس از هلاكت آنها، با ارواح آنان سخن گفت و قرآن سخن او را چنين نقل ميكند: « يا قوم لقد أبلغتكم رساله ربي و نصحت لكم و لكن لا تحبون الناصحين». اعراف/79.
كساني كه فكر ميكنند ارتباط ما با عالم برزخ قطع شد و يا براي مردگان حياتي قائل نيستند، از طريق اين آيه محكومند.
6-نعمتها و نقمتها، سعادتها و شقاوتها، هرچند از جانب خدا تقدير ميشوند، اما عمل نيز در اين مورد تأثير مستقيمي دارد؛ قرآن در مورد سرنوشت قوم ثمود ميفرمايد: «فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها * و لا يخاف عقباها». (شمس/14-15: ]خداوند آنها را بهخاطر گناهشان نابود كرد و عذاب، همة آنان را فرا گرفت و خدا از پيامد اين كار، از كسي واهمه ندارد[.
7-قدرت و توانايي الهي، نهايتپذير نيست و او در دل آتش ميتواند گروهي را زنده نگاه دارد و آسيبي به آنان نرسد، چنانكه مؤمنان را در صاعقة كشنده حفظ كرد و قرآن براي رساندن اين نكته پس از بيان نجات گروه با ايمان چنين ميفرمايد: «إن ربك هو القوي العزيز». هود/66.

منشور جاويد ج 11
آية الله جعفر سبحاني

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.