-مقصود از اسوه بودن پيامبر اكرمبراي مسلمانان چيست؟

(7171)
-اولين كسي كه بر تربت امام حسين (ع) نماز خواند چه كسي بود(1356)
-آيت الله سيد نصر الله مستنبط كيست؟(1328)
-آيا گل محمدي بر اثر ريخته شدن عرق حضرت محمد(ص) به وجودآمده است؟

(1312)
-آيا نبي مكرّم اسلام ختنه شده به دنيا آمدند؟
(848)
-پيامبر اسلام(ص) چند سال بعد از حضرت عيسي(ع) به پيامبري [مبعوث شد؟

(813)
-آيات قرآن، تناسب با وقايع گوناگون كه در اصطلاح شأن نزول ناميده ميشده، نازل ميگشت; آيا اگر پيامبر اكرمبيشتر عمر ميكرد، وقايع بيشتري اتفاق ميافتاد، آيات بيشتري نازل ميشد و حجم قرآن بيشتر از الان بود؟ در اين صورت، قرآن نسبت به آن حالت فرضي، نقص دارد.

(805)
-مولوي كيست و جه مذهبي داشت؟(669)
-چرا در أذان اشهد أن لا اله الاّ الله را أشهد الّلا إله الاّ الله تلفظ مي كنيم؟ چرا در اشهد أنّ محمداً رسول الله أنّ به كار برده شده است؟

(654)
-اولين سورهاي كه بر پيامبر(ص) در غار حرا نازل شده است، سوره علق ميباشد، پس چرا سوره مدثر را اولين سوره نازل شده بر پيامبر ميدانند؟

(578)
-آخرين مراسم عبادي حج پيامبر اسلام را به طور مشروح بيان كنيد؟(0)
-آيا آدم ( ع ) و حوا را خداوند باهم آفريد ازدواج آنها چگونه بود؟(0)
-دين حضرت آدم ( ع ) و حوا ( ع ) چه بود؟(0)
-اينكه گفته مي شود ايمه قبل از حضرت آدم خلق شده اند درست است ؟(0)
-چرا از فرزندان حضرت آدم ( ع ) تنها از هابيل و قابيل در قرآن كريم نام برده شده است ؟(0)
-آيا اگر آدم و حوا از آن شجره ممنوعه نمي خوردند، همواره در بهشت مي ماندند؟
(0)
-چرا در قرآن كريم، خداوند به حضرت آدم و حوا مي گويد به درخت ممنوعه نزديك نشوند؟ آيا تعبير نزديك نشدن حكمتي دارد؟
(0)
-در برخي از احاديث آمده است كه حوا، حضرت آدم((عليه السلام)) را وسوسه كرد تا آدم و حوا به درخت ممنوعه نزديك شدند; در حالي كه در آيات قران آمده كه شيطان آن دو را وسوسه كرد; آيا اين دو مطلب با يكديگر منافات دارد؟
(0)
-درختي كه شيطان آدم را به خوردن آن واداشت، چه درختي بود؟
(0)
-چرا آدم و حوا از خوردن ميوه درخت مخصوص نهي شدند به عبارت ديگر علّت ممانعت چه بود؟
(0)
-آخرين مراسم عبادي حج پيامبر اسلام را به طور مشروح بيان كنيد؟(0)
-آيا آدم ( ع ) و حوا را خداوند باهم آفريد ازدواج آنها چگونه بود؟(0)
-دين حضرت آدم ( ع ) و حوا ( ع ) چه بود؟(0)
-اينكه گفته مي شود ايمه قبل از حضرت آدم خلق شده اند درست است ؟(0)
-چرا از فرزندان حضرت آدم ( ع ) تنها از هابيل و قابيل در قرآن كريم نام برده شده است ؟(0)
-آيا اگر آدم و حوا از آن شجره ممنوعه نمي خوردند، همواره در بهشت مي ماندند؟
(0)
-چرا در قرآن كريم، خداوند به حضرت آدم و حوا مي گويد به درخت ممنوعه نزديك نشوند؟ آيا تعبير نزديك نشدن حكمتي دارد؟
(0)
-در برخي از احاديث آمده است كه حوا، حضرت آدم((عليه السلام)) را وسوسه كرد تا آدم و حوا به درخت ممنوعه نزديك شدند; در حالي كه در آيات قران آمده كه شيطان آن دو را وسوسه كرد; آيا اين دو مطلب با يكديگر منافات دارد؟
(0)
-درختي كه شيطان آدم را به خوردن آن واداشت، چه درختي بود؟
(0)
-چرا آدم و حوا از خوردن ميوه درخت مخصوص نهي شدند به عبارت ديگر علّت ممانعت چه بود؟
(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:42494 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:5

چرا ائمه ء اربعه اهل سنت كه از شاگردان امام صادق بودند، نتوانستند به حقانيت شيعه پي ببرند؟
يكي از عذرهايي كه گمراهان در قيامت مي آورند واز آنها پذيرفته نمي شود همين نكته است كه ما از بزرگان خود پيروي كرديم به اين آيه قرآن توجه كنيد: «گويند اي خدا! ما اطاعت امر بزرگان و پيشوايان خود را كرديم كه ما را به ضلالت كشيدند»، {V(احزاب، آيه 67)V}. اما موضوع شاگردي ائمه اربعه اهل سنت نزد امام صادق(ع) به اين صورت كه شما تصور مي كنيد نبوده است، بلكه آنان از امام صادق حديث شنيده و روايت كرده اند نه اين كه سال ها در نزد آن حضرت درس خوانده باشند. گذشته از اين كه حكومت هاي بني اميه و بني العباس با سرمايه گذاري جدي براي ترويج مكتب اين فقها در ترويج آنها به شدت كوشيده اند و ترويج عمده آنها نيز بعد از ارتحالشان صورت گرفته است. در نقطه مقابل، حكومت ها همواره فشار خود را بر روي مكتب ائمه و فقه آنها متمركز نمودند. ازاين رو مذاهب اربعه در بين حكومت ها رسميت يافت ولي مذهب اهل بيت(ع) رسميت نيافت. حال اين عذر كه فقهاي اربعه چنين بودند آيا نزد اهل تحقيق پذيرفته است. گذشته از اين كه فقهاي اربعه به فضيلت و شأن امام صادق(ع) معترف بودند. مالك بن انس گويد: قسم به خداوند كه چشمان من كسي را برتر از جعفربن محمد(ع) در زهد و فضيلت و عبادت و ورع نديده است، {V(امالي صدوق، ص 542)V}. البته در همان زمان نيز اختلاف فكر و مبنا بين امام صادق(ع) و برخي از فقهاي عامه وجود داشته است به اين روايت توجه كنيد: «ابن نثبرمه گويد: من و ابوحنيفه بر امام صادق(ع) وارد شديم، حضرت به ابوحنيفه فرمودند: از خدا بترس و دين خدا را با رأي خويش قياس مكن. همانا اولين كسي كه قياس كرد ابليس بود...»، {V(علل الشرايع، ص 86)V}. بنابراين از همان زمان امام صادق(ع) نسبت به انحرافات فكري آنان هشدار مي دادند ولي مي دانيم كه غرور علمي يكي از بزرگ ترين غرورها است و كساني كه اهل علم هستند از اين خطر مصون نبوده و نيستند. چنان كه علماي اهل كتاب (يهود و نصاري) در عين علم به حقانيت پيامبر(ص) در برابر آن حضرت موضع گيري نموده و به فكر حفظ موقعيت خويش بودند تا پيروي از حقيقت.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.