-مقصود از اسوه بودن پيامبر اكرمبراي مسلمانان چيست؟

(7169)
-اولين كسي كه بر تربت امام حسين (ع) نماز خواند چه كسي بود(1353)
-آيت الله سيد نصر الله مستنبط كيست؟(1328)
-آيا گل محمدي بر اثر ريخته شدن عرق حضرت محمد(ص) به وجودآمده است؟

(1310)
-آيا نبي مكرّم اسلام ختنه شده به دنيا آمدند؟
(838)
-پيامبر اسلام(ص) چند سال بعد از حضرت عيسي(ع) به پيامبري [مبعوث شد؟

(812)
-آيات قرآن، تناسب با وقايع گوناگون كه در اصطلاح شأن نزول ناميده ميشده، نازل ميگشت; آيا اگر پيامبر اكرمبيشتر عمر ميكرد، وقايع بيشتري اتفاق ميافتاد، آيات بيشتري نازل ميشد و حجم قرآن بيشتر از الان بود؟ در اين صورت، قرآن نسبت به آن حالت فرضي، نقص دارد.

(805)
-مولوي كيست و جه مذهبي داشت؟(669)
-چرا در أذان اشهد أن لا اله الاّ الله را أشهد الّلا إله الاّ الله تلفظ مي كنيم؟ چرا در اشهد أنّ محمداً رسول الله أنّ به كار برده شده است؟

(654)
-اولين سورهاي كه بر پيامبر(ص) در غار حرا نازل شده است، سوره علق ميباشد، پس چرا سوره مدثر را اولين سوره نازل شده بر پيامبر ميدانند؟

(578)
-آخرين مراسم عبادي حج پيامبر اسلام را به طور مشروح بيان كنيد؟(0)
-آيا آدم ( ع ) و حوا را خداوند باهم آفريد ازدواج آنها چگونه بود؟(0)
-دين حضرت آدم ( ع ) و حوا ( ع ) چه بود؟(0)
-اينكه گفته مي شود ايمه قبل از حضرت آدم خلق شده اند درست است ؟(0)
-چرا از فرزندان حضرت آدم ( ع ) تنها از هابيل و قابيل در قرآن كريم نام برده شده است ؟(0)
-آيا اگر آدم و حوا از آن شجره ممنوعه نمي خوردند، همواره در بهشت مي ماندند؟
(0)
-چرا در قرآن كريم، خداوند به حضرت آدم و حوا مي گويد به درخت ممنوعه نزديك نشوند؟ آيا تعبير نزديك نشدن حكمتي دارد؟
(0)
-در برخي از احاديث آمده است كه حوا، حضرت آدم((عليه السلام)) را وسوسه كرد تا آدم و حوا به درخت ممنوعه نزديك شدند; در حالي كه در آيات قران آمده كه شيطان آن دو را وسوسه كرد; آيا اين دو مطلب با يكديگر منافات دارد؟
(0)
-درختي كه شيطان آدم را به خوردن آن واداشت، چه درختي بود؟
(0)
-چرا آدم و حوا از خوردن ميوه درخت مخصوص نهي شدند به عبارت ديگر علّت ممانعت چه بود؟
(0)
-آخرين مراسم عبادي حج پيامبر اسلام را به طور مشروح بيان كنيد؟(0)
-آيا آدم ( ع ) و حوا را خداوند باهم آفريد ازدواج آنها چگونه بود؟(0)
-دين حضرت آدم ( ع ) و حوا ( ع ) چه بود؟(0)
-اينكه گفته مي شود ايمه قبل از حضرت آدم خلق شده اند درست است ؟(0)
-چرا از فرزندان حضرت آدم ( ع ) تنها از هابيل و قابيل در قرآن كريم نام برده شده است ؟(0)
-آيا اگر آدم و حوا از آن شجره ممنوعه نمي خوردند، همواره در بهشت مي ماندند؟
(0)
-چرا در قرآن كريم، خداوند به حضرت آدم و حوا مي گويد به درخت ممنوعه نزديك نشوند؟ آيا تعبير نزديك نشدن حكمتي دارد؟
(0)
-در برخي از احاديث آمده است كه حوا، حضرت آدم((عليه السلام)) را وسوسه كرد تا آدم و حوا به درخت ممنوعه نزديك شدند; در حالي كه در آيات قران آمده كه شيطان آن دو را وسوسه كرد; آيا اين دو مطلب با يكديگر منافات دارد؟
(0)
-درختي كه شيطان آدم را به خوردن آن واداشت، چه درختي بود؟
(0)
-چرا آدم و حوا از خوردن ميوه درخت مخصوص نهي شدند به عبارت ديگر علّت ممانعت چه بود؟
(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:42566 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

پيامبران دانش معجزه را از كجا آورده اند؟

معجزه به معناي عاجز كننده و امر خارق عادت است كه توسط پيامبر و يا وصيّ او بروز مي كند و ديگران از آوردن آن ناتوانند. معجزه اختصاص به پيامبران دارد.(1) ابوبصير گويد: خدمت امام صادق(ع) عرض كردم: به چه سبب خداوند معجزه را در اختيار پيامبران و شما (پيشوايان معصوم) قرار داده است؟ فرمود: تا دليل باشد بر صدق دعوي آن كه مي گويد من از جانب خداوند مي باشم؛ معجزه آيت خداوند است كه جز به دست پيامبران و حجت هاي خود بر روي زمين نسپارد تا بدين وسيله راستي راستگويان و دروغ دروغگويان ثابت گردد.(2)

از تعريف معجزه و اين روايت استفاده شد كه معجزه كار خداوند است و هرگاه مصلحت دانست و حكمت اقتضا كرد، معجزه را اعطا مي كند، بر اين اساس منشأ غيبي و وَحْياني داشته و از اسرار غيب مي باشد. خداوند به پيامبران خود وحي مي كند كه به حسب اوضاع زمان از معجزه الهي استفاده كنند. پيامبران نيز به فرمان خدا و اراده او معجزه مي آفرينند، از اين رو دانش پيامبران به معجزه و از راه وحي بوده(3) و برخي از فعاليت هاي غير معمول مانند سحر، ابتكار نوابغ و فعاليت مرتاضان تفاوت بنيادي دارد؛ زيرا اين دسته از فعاليت ها در اثر تعلّم و تربيت و تحمل سختي ها و رشد فكر انسان ها شكل مي گيرد، و حال آن كه معجزه منشأ وحي الهي داشته و علم به آن اكتسابي نيست.

در هنگام بهانه جويي مشركان كه چرا پيامبر معجزه نمي آورد، خداوند خطاب به پيامبر فرمود: مي گويند چرا معجزه اي از پروردگارش بر او نازل نمي شود؟ بگو: غيب (معجزه) براي خدا و به فرمان او است. شما در انتظار باشيد و من هم با شما در انتظارم.(4)

پي نوشت ها:

1. معارف و معاريف، ج 9، ص 482؛ دانشنامه قرآن، ج 2، ص 2103.

2. همان.

3. تفسير نمونه، ج 8، ص 253.

4. يونس (10) آية 20؛ تفسير نمونه، ج 8، ص 252.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.