-مقصود از اسوه بودن پيامبر اكرمبراي مسلمانان چيست؟

(7171)
-اولين كسي كه بر تربت امام حسين (ع) نماز خواند چه كسي بود(1356)
-آيت الله سيد نصر الله مستنبط كيست؟(1328)
-آيا گل محمدي بر اثر ريخته شدن عرق حضرت محمد(ص) به وجودآمده است؟

(1312)
-آيا نبي مكرّم اسلام ختنه شده به دنيا آمدند؟
(848)
-پيامبر اسلام(ص) چند سال بعد از حضرت عيسي(ع) به پيامبري [مبعوث شد؟

(813)
-آيات قرآن، تناسب با وقايع گوناگون كه در اصطلاح شأن نزول ناميده ميشده، نازل ميگشت; آيا اگر پيامبر اكرمبيشتر عمر ميكرد، وقايع بيشتري اتفاق ميافتاد، آيات بيشتري نازل ميشد و حجم قرآن بيشتر از الان بود؟ در اين صورت، قرآن نسبت به آن حالت فرضي، نقص دارد.

(805)
-مولوي كيست و جه مذهبي داشت؟(669)
-چرا در أذان اشهد أن لا اله الاّ الله را أشهد الّلا إله الاّ الله تلفظ مي كنيم؟ چرا در اشهد أنّ محمداً رسول الله أنّ به كار برده شده است؟

(654)
-اولين سورهاي كه بر پيامبر(ص) در غار حرا نازل شده است، سوره علق ميباشد، پس چرا سوره مدثر را اولين سوره نازل شده بر پيامبر ميدانند؟

(578)
-آخرين مراسم عبادي حج پيامبر اسلام را به طور مشروح بيان كنيد؟(0)
-آيا آدم ( ع ) و حوا را خداوند باهم آفريد ازدواج آنها چگونه بود؟(0)
-دين حضرت آدم ( ع ) و حوا ( ع ) چه بود؟(0)
-اينكه گفته مي شود ايمه قبل از حضرت آدم خلق شده اند درست است ؟(0)
-چرا از فرزندان حضرت آدم ( ع ) تنها از هابيل و قابيل در قرآن كريم نام برده شده است ؟(0)
-آيا اگر آدم و حوا از آن شجره ممنوعه نمي خوردند، همواره در بهشت مي ماندند؟
(0)
-چرا در قرآن كريم، خداوند به حضرت آدم و حوا مي گويد به درخت ممنوعه نزديك نشوند؟ آيا تعبير نزديك نشدن حكمتي دارد؟
(0)
-در برخي از احاديث آمده است كه حوا، حضرت آدم((عليه السلام)) را وسوسه كرد تا آدم و حوا به درخت ممنوعه نزديك شدند; در حالي كه در آيات قران آمده كه شيطان آن دو را وسوسه كرد; آيا اين دو مطلب با يكديگر منافات دارد؟
(0)
-درختي كه شيطان آدم را به خوردن آن واداشت، چه درختي بود؟
(0)
-چرا آدم و حوا از خوردن ميوه درخت مخصوص نهي شدند به عبارت ديگر علّت ممانعت چه بود؟
(0)
-آخرين مراسم عبادي حج پيامبر اسلام را به طور مشروح بيان كنيد؟(0)
-آيا آدم ( ع ) و حوا را خداوند باهم آفريد ازدواج آنها چگونه بود؟(0)
-دين حضرت آدم ( ع ) و حوا ( ع ) چه بود؟(0)
-اينكه گفته مي شود ايمه قبل از حضرت آدم خلق شده اند درست است ؟(0)
-چرا از فرزندان حضرت آدم ( ع ) تنها از هابيل و قابيل در قرآن كريم نام برده شده است ؟(0)
-آيا اگر آدم و حوا از آن شجره ممنوعه نمي خوردند، همواره در بهشت مي ماندند؟
(0)
-چرا در قرآن كريم، خداوند به حضرت آدم و حوا مي گويد به درخت ممنوعه نزديك نشوند؟ آيا تعبير نزديك نشدن حكمتي دارد؟
(0)
-در برخي از احاديث آمده است كه حوا، حضرت آدم((عليه السلام)) را وسوسه كرد تا آدم و حوا به درخت ممنوعه نزديك شدند; در حالي كه در آيات قران آمده كه شيطان آن دو را وسوسه كرد; آيا اين دو مطلب با يكديگر منافات دارد؟
(0)
-درختي كه شيطان آدم را به خوردن آن واداشت، چه درختي بود؟
(0)
-چرا آدم و حوا از خوردن ميوه درخت مخصوص نهي شدند به عبارت ديگر علّت ممانعت چه بود؟
(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:42567 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

تفاوت قرآن كريم با ديگر معجزات الهي در چيست؟ چگونه يك كتاب بسان موجودي زنده در قيامت شفاعت ميكند؟

تفاوت قرآن كريم با ديگر معجزههاي الهي در اين است كه معجزههاي غير قرآني در مقطع خاصي از زمان انجام گرفتهاند و پس از انجام معجزه توسط پيامبران الهي اثري از معجزه باقي نمانده است، مانند اژدها شدن عصاي موسي، سخن گفتن حضرت عيسي در گهواره، زنده شدن مرده به اعجاز آن حضرت و ماجراي شق القمر كه يكي از اعجازهاي پيامبر اسلام است.

قرآن معجزه جاويدان است كه پس از نزولش از ساحت قدس الهي تا انقراض عالم اعجاز آن باقي خواهد ماند. رسول خداصلي الله وعليه وآله قرآن را معجزهاي جاوداني و برهاني قاطع بر پيامبري خويش، به همه جهانيان و براي هميشه، عرض داشته است. اكنون بعد از گذشت چهارده قرن، اين نداي الهي هر صبح و شام به وسيله فرستندهها به گوش جهانيان ميرسد و حجت را برايشان تمام ميكند .

سرّ اين كه رسول گرامي اسلام با چنين معجزهاي از ديگر پيامبران امتياز يافته، اين است كه آيين او، آيين خاتم و جاودانه است، و آيين جاودانه نياز به معجزهاي جاودان دارد تا در عصر و نسلي برهان قاطع نبوت باشد.

جعفر سبحاني، منشور عقايد اماميه، ص 122.

2 - معناي شفاعت قرآن اين است كه عمل كنندگان به احكام قرآن در آخرت به سعادت ابدي رسيده و وارد بهشت ميشوند. هم چنان كه كساني كه به دستورهاي قرآن عمل نكنند، به دوزخ برده ميشود.

رسول خداصلي الله وعليه وآله فرمود: قرآن شفيعي است كه شفاعتش پذيرفته است و سعايت كنندهاي كه سعايتش پذيرفته ميشود.

2و3 - مرتضي مطهري، عدل الهي، ص 302.

قرآن كريم، هم شفيع مؤمنان و نيكوكاران است كه به بهشت ميبرد و هم خصم كافران و مجرمان است به سوي دوزخ، نيز واسطهاي است كه آنان را به بهشت برين و اينان را به دوزخ ميكشاند. اين نوع شفاعت را ميتوان شفاعت عمل ناميد، چرا كه در سايه عمل به قرآن، انسان به سعادت ميرسد. هم چنين با توجه به{P

اين كه در عالم قيامت، همه چيز گويا ميشود، مانند آنچه در مورد شهادت دست و پاي انسان، يا گواهي مسجد آمده است، مسئله ناطق بودن قرآن چيزي عجيب نيست، در عين حال قرآن، حقيقتي نزد خداوند دارد و آنچه نزد ما موجود است پرتوي از آن حقيقت است.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.