-مقصود از اسوه بودن پيامبر اكرمبراي مسلمانان چيست؟

(7169)
-اولين كسي كه بر تربت امام حسين (ع) نماز خواند چه كسي بود(1347)
-آيت الله سيد نصر الله مستنبط كيست؟(1327)
-آيا گل محمدي بر اثر ريخته شدن عرق حضرت محمد(ص) به وجودآمده است؟

(1308)
-آيا نبي مكرّم اسلام ختنه شده به دنيا آمدند؟
(828)
-پيامبر اسلام(ص) چند سال بعد از حضرت عيسي(ع) به پيامبري [مبعوث شد؟

(810)
-آيات قرآن، تناسب با وقايع گوناگون كه در اصطلاح شأن نزول ناميده ميشده، نازل ميگشت; آيا اگر پيامبر اكرمبيشتر عمر ميكرد، وقايع بيشتري اتفاق ميافتاد، آيات بيشتري نازل ميشد و حجم قرآن بيشتر از الان بود؟ در اين صورت، قرآن نسبت به آن حالت فرضي، نقص دارد.

(805)
-مولوي كيست و جه مذهبي داشت؟(669)
-چرا در أذان اشهد أن لا اله الاّ الله را أشهد الّلا إله الاّ الله تلفظ مي كنيم؟ چرا در اشهد أنّ محمداً رسول الله أنّ به كار برده شده است؟

(653)
-اولين سورهاي كه بر پيامبر(ص) در غار حرا نازل شده است، سوره علق ميباشد، پس چرا سوره مدثر را اولين سوره نازل شده بر پيامبر ميدانند؟

(578)
-آخرين مراسم عبادي حج پيامبر اسلام را به طور مشروح بيان كنيد؟(0)
-آيا آدم ( ع ) و حوا را خداوند باهم آفريد ازدواج آنها چگونه بود؟(0)
-دين حضرت آدم ( ع ) و حوا ( ع ) چه بود؟(0)
-اينكه گفته مي شود ايمه قبل از حضرت آدم خلق شده اند درست است ؟(0)
-چرا از فرزندان حضرت آدم ( ع ) تنها از هابيل و قابيل در قرآن كريم نام برده شده است ؟(0)
-آيا اگر آدم و حوا از آن شجره ممنوعه نمي خوردند، همواره در بهشت مي ماندند؟
(0)
-چرا در قرآن كريم، خداوند به حضرت آدم و حوا مي گويد به درخت ممنوعه نزديك نشوند؟ آيا تعبير نزديك نشدن حكمتي دارد؟
(0)
-در برخي از احاديث آمده است كه حوا، حضرت آدم((عليه السلام)) را وسوسه كرد تا آدم و حوا به درخت ممنوعه نزديك شدند; در حالي كه در آيات قران آمده كه شيطان آن دو را وسوسه كرد; آيا اين دو مطلب با يكديگر منافات دارد؟
(0)
-درختي كه شيطان آدم را به خوردن آن واداشت، چه درختي بود؟
(0)
-چرا آدم و حوا از خوردن ميوه درخت مخصوص نهي شدند به عبارت ديگر علّت ممانعت چه بود؟
(0)
-آخرين مراسم عبادي حج پيامبر اسلام را به طور مشروح بيان كنيد؟(0)
-آيا آدم ( ع ) و حوا را خداوند باهم آفريد ازدواج آنها چگونه بود؟(0)
-دين حضرت آدم ( ع ) و حوا ( ع ) چه بود؟(0)
-اينكه گفته مي شود ايمه قبل از حضرت آدم خلق شده اند درست است ؟(0)
-چرا از فرزندان حضرت آدم ( ع ) تنها از هابيل و قابيل در قرآن كريم نام برده شده است ؟(0)
-آيا اگر آدم و حوا از آن شجره ممنوعه نمي خوردند، همواره در بهشت مي ماندند؟
(0)
-چرا در قرآن كريم، خداوند به حضرت آدم و حوا مي گويد به درخت ممنوعه نزديك نشوند؟ آيا تعبير نزديك نشدن حكمتي دارد؟
(0)
-در برخي از احاديث آمده است كه حوا، حضرت آدم((عليه السلام)) را وسوسه كرد تا آدم و حوا به درخت ممنوعه نزديك شدند; در حالي كه در آيات قران آمده كه شيطان آن دو را وسوسه كرد; آيا اين دو مطلب با يكديگر منافات دارد؟
(0)
-درختي كه شيطان آدم را به خوردن آن واداشت، چه درختي بود؟
(0)
-چرا آدم و حوا از خوردن ميوه درخت مخصوص نهي شدند به عبارت ديگر علّت ممانعت چه بود؟
(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:42571 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

معمر بن المثني كيست؟
او عبيده تيمي،(او با ولاء، تيمي است.) بصري است. خطيب در تاريخش ازاو به عنوان علّامة نحوي ياد ميكند. گفته شده: او در سال 110 و در شبي كه حسن بصري به دنيا آمده، متولدشده است. از جاحظ نقل شده كه گفتهشده است: هيچ خارجي و اشتراكي داناتر از او به همة علوم در جهان نبوده است.(خطيب بغدادي: تاريخ بغداد13/252شماره7210)
ابن قتيبه ميگويد: او از غرايب و اخبار و حوادث عرب با اطلاع بود. او با اين همه آشنايي وشناخت، چه بسا بيتي را ميگفت كه به آخر نميرساند و دوباره خرابش ميكرد. وقتي قرآن را از رو ميخواند اشتباه ميخواند. او عرب را دشمن ميداشت و در معايب آنها كتابي تأليف نمود. او بر مذهب خوارج بود (ابن قتيبه: المعارف 243.)
ابن خلكان از بعضي نقل نموده كه هارون الرشيد او را در سال 188 از بصره به بغداد آورد. در آنجا او چيزهايي را از كتاب خود براي هارون خواند و حديث آن را به هشام بن عروه و ديگران نسبت داد.
ابن خلكان ميگويد كه او پيوسته تا هنگام مرگ به تأليف مشغول بود. تأليفات او به 200 تأليف ميرسد كه از جملة آنها كتاب « مجاز القرآن الكريم » ، كتاب « غريب القرآن »، كتاب « معاني القرآن »، كتاب « غريب الحديث » و... ميباشد.(همان: 238.). از فهرست تأليفات او چنين برميآيد كه اكثر آنها در زمينة لغت، شعر، تاريخ و مانند آن ميباشد. آنچه كه باعث شد عواطف مردم عرب عليه او تحريك شود، تأليف كتاب « لصوص العرب » و كتاب « فضايل الفرس » توسط او بود.آشكار است كه تعصب كور هيچ يك از اين دو تألبف را نميپسندد.
در تاريخ وفات او اقوال مختلف است. خطيب از بعضي از مورخين وفات او را سال 209 هجري و از بعضي ديگر سال 211 هجري و از سومي، سال 210 هجري ذكر كردهاست و بعضي سال 213 هجري را تاريخ وفات او دانستهاند. خدا خود آگاه است.

فرهنگ عقايد و مذاهب اسلامي ج 5
آية الله جعفر سبحاني

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.