-مقصود از اسوه بودن پيامبر اكرمبراي مسلمانان چيست؟

(7895)
-آيا نبي مكرّم اسلام ختنه شده به دنيا آمدند؟
(2023)
-اولين كسي كه بر تربت امام حسين (ع) نماز خواند چه كسي بود(1793)
-آيا گل محمدي بر اثر ريخته شدن عرق حضرت محمد(ص) به وجودآمده است؟

(1666)
-اولين سورهاي كه بر پيامبر(ص) در غار حرا نازل شده است، سوره علق ميباشد، پس چرا سوره مدثر را اولين سوره نازل شده بر پيامبر ميدانند؟

(1593)
-آيت الله سيد نصر الله مستنبط كيست؟(1508)
-پيامبر اسلام(ص) چند سال بعد از حضرت عيسي(ع) به پيامبري [مبعوث شد؟

(1374)
-چرا در أذان اشهد أن لا اله الاّ الله را أشهد الّلا إله الاّ الله تلفظ مي كنيم؟ چرا در اشهد أنّ محمداً رسول الله أنّ به كار برده شده است؟

(1098)
-آيات قرآن، تناسب با وقايع گوناگون كه در اصطلاح شأن نزول ناميده ميشده، نازل ميگشت; آيا اگر پيامبر اكرمبيشتر عمر ميكرد، وقايع بيشتري اتفاق ميافتاد، آيات بيشتري نازل ميشد و حجم قرآن بيشتر از الان بود؟ در اين صورت، قرآن نسبت به آن حالت فرضي، نقص دارد.

(912)
-مولوي كيست و جه مذهبي داشت؟(837)
-آخرين مراسم عبادي حج پيامبر اسلام را به طور مشروح بيان كنيد؟(0)
-آيا آدم ( ع ) و حوا را خداوند باهم آفريد ازدواج آنها چگونه بود؟(0)
-دين حضرت آدم ( ع ) و حوا ( ع ) چه بود؟(0)
-اينكه گفته مي شود ايمه قبل از حضرت آدم خلق شده اند درست است ؟(0)
-چرا از فرزندان حضرت آدم ( ع ) تنها از هابيل و قابيل در قرآن كريم نام برده شده است ؟(0)
-آيا اگر آدم و حوا از آن شجره ممنوعه نمي خوردند، همواره در بهشت مي ماندند؟
(0)
-چرا در قرآن كريم، خداوند به حضرت آدم و حوا مي گويد به درخت ممنوعه نزديك نشوند؟ آيا تعبير نزديك نشدن حكمتي دارد؟
(0)
-در برخي از احاديث آمده است كه حوا، حضرت آدم((عليه السلام)) را وسوسه كرد تا آدم و حوا به درخت ممنوعه نزديك شدند; در حالي كه در آيات قران آمده كه شيطان آن دو را وسوسه كرد; آيا اين دو مطلب با يكديگر منافات دارد؟
(0)
-درختي كه شيطان آدم را به خوردن آن واداشت، چه درختي بود؟
(0)
-چرا آدم و حوا از خوردن ميوه درخت مخصوص نهي شدند به عبارت ديگر علّت ممانعت چه بود؟
(0)
-آخرين مراسم عبادي حج پيامبر اسلام را به طور مشروح بيان كنيد؟(0)
-آيا آدم ( ع ) و حوا را خداوند باهم آفريد ازدواج آنها چگونه بود؟(0)
-دين حضرت آدم ( ع ) و حوا ( ع ) چه بود؟(0)
-اينكه گفته مي شود ايمه قبل از حضرت آدم خلق شده اند درست است ؟(0)
-چرا از فرزندان حضرت آدم ( ع ) تنها از هابيل و قابيل در قرآن كريم نام برده شده است ؟(0)
-آيا اگر آدم و حوا از آن شجره ممنوعه نمي خوردند، همواره در بهشت مي ماندند؟
(0)
-چرا در قرآن كريم، خداوند به حضرت آدم و حوا مي گويد به درخت ممنوعه نزديك نشوند؟ آيا تعبير نزديك نشدن حكمتي دارد؟
(0)
-در برخي از احاديث آمده است كه حوا، حضرت آدم((عليه السلام)) را وسوسه كرد تا آدم و حوا به درخت ممنوعه نزديك شدند; در حالي كه در آيات قران آمده كه شيطان آن دو را وسوسه كرد; آيا اين دو مطلب با يكديگر منافات دارد؟
(0)
-درختي كه شيطان آدم را به خوردن آن واداشت، چه درختي بود؟
(0)
-چرا آدم و حوا از خوردن ميوه درخت مخصوص نهي شدند به عبارت ديگر علّت ممانعت چه بود؟
(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:42658 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:3

آيا امام چهارم حضرت علي بن الحسين (ع ) با يزيد بيعت كرده است ؟
قـضيه بيعت امام سجاد (ع ) با يزيد به واقعه حره مربوط مي شود : شهر مدينه پس ازهجرت رسول اكـرم (ص ) از مكه به سوي آن و قرار گرفتن آن به عنوان حكومت اسلامي ازاز حيثيت و اعتباري خـاص بـرخـوردار گـرديـد. بـه نـحوي كه از لحاظ علمي و فرهنگي و مذهبي به عنوان پايگاه و خاستگاه اسلام محسوب مي شد و گروهي از اصحاب بزرگ پيامبر(ص ) از مهاجران و انصار در آنجا مي زيستند و پس از آن نيز تابعين وفرزندان آنان محل سكونت خود را مدينه قرار داده بودند.پس از واقـعـه جـانـگـداز كـربلا, زماني كه خبر آن به مدينه رسيد , بزرگان شهر تصميم گرفتند براي آگاهي يافتن از چگونگي به شهادت رسيدن فرزند رسول خدا (ص ) ويارانش گروهي را به عنوان نـماينده خود به مركز خلافت (شام ) گسيل كنند. در بازگشت از اين سفر و پس از ديداري كه با يزيد داشتند , اين نمايندگان در گزارشي كه به مردم مدينه دادند چنين گفتند : ما از نزد كسي مـي آيـيـم كه دين ندارد , از ارتكاب هيچ معصيتي ابا ندارد , سگ باز و طنبور نواز است , شب را با مـردان پـسـت وكنيزكان به عياشي مي گذراند , آگاه باشيد كه ما وي را از خلافت اسلامي خلع كرديم .(1) آنگاه عده زيادي با عبداللّه بن حنظله ( كه رياست گروه نمايندگان را به عهده داشت ) بيعت كردند تا با حكومت يزيد مبارزه كنند .هنگامي كه خبر اين شورش به دمشق رسيد , يزيد را سـخت خشمگين ساخت , به همين جهت براي سركوبي آن عبيداللّه بن زياد را در نظر گرفت كه وي ايـن مـامـوريـت رانـپذيرفت . (2)به ناچار يزيد , مسلم بن عقبه را به اين كار گماشت ( شرح اقدامات و جنايتهاي فجيعي كه مسلم بن عقبه بر سر مردم و شهر مدينه آورد , خود محتاج بحثي مـسـتـقـل اسـت او پـس از سـركـوب شـورش مـردم مدينه , باقيمانده مردم شهر را ميان دو امر مـخـيـرسـاخـت : گـروهـي شرط اول را نپذيرفتند و كشته شدند . اما طبري راجع به سرنوشت امام چهارم در اين واقعه نوشته , چنين است :چون يزيد , مسلم بن عقبه را به مدينه گسيل داشت , به او چنين سفارش كرد كه علي بن الحسين (ع ) در كار شورشيان دخالتي نداشته است . دست از وي بـاز دار و بـا اوبـه نـيكي رفتار نما . و در ادامه چنين مي نگارد : چون علي بن الحسين (ع ) به نـزدمسلم رفت , به حضرت گفت : اهلا و مرحبا و سپس وي را بر مسند و جايگاه خويش نشانده و گـفـت : ايـن پـليدكاران ( مردم مدينه ) نگذاشتند به كار تو رسيدگي كنم ,اميرالمومنين يزيد سفارش تو را به من كرده است . سپس دستور داد چارپاي او را زين كرده و او را با احترام به خانه اش روانه نمود . (3)مولف كشف الغمه نيز آورده است : مسلم بن عقبه علي بن الحسين را حرمت نهاد ومـركـبـش را مـهـيا كرد و گفت : ترا ترسانيديم ؟ علي بن الحسين او را سپاس گفت وچون از خـانه اش بيرون رفت , گفت : اين مرد علاوه بر خويشاوندي كه با رسول خدا (ص )دارد , صاحب خـيـري است كه شري در وي نيست . (4)تنها دريكي از نقل هاي طبري (5) و در تاريخ يعقوبي به آمـادگـي امـام چـهارم (ع ) براي بيعت با يزيد اشاره شده است .تاريخ يعقوبي مي نويسد : علي بن الـحـسـين (ع ) به مسلم گفت : يزيد مي خواهد با چه شرطي با وي بيعت كنم ؟ مسلم پاسخ داد : بـيعت پسر عمو و برادر . حضرت فرمود :اگر بخواهي به شرط اينكه برده او باشم , بيعت كنم اين كـار را خـواهـم كـرد . مسلم گفت : چنين تكليفي به تو نخواهم كرد . چون مردم ديدند علي بن الـحـسين (ع ) چنين گفت , با خود گفتند : حال كه فرزند رسول خدا (ص ) چنين مي گويد , ما چـرا بـه ايـن شـرط بـا وي بـيعت نكنيم ؟ (6) با توجه به قراين ذيل قطعا بايد اين نقل را مجعول و سـاخـتگي دانست و به همان نقل پيشين اعتماد نمود. از آنجا كه آن حضرت پايان كارشورشيان را مي ديد و آن را قيامي شيعي و با انگيزه هاي راستيني كه مورد نظرائمه (ع ) بوده است نمي ديد , از اول خـود را كنار كشيد و با آنان همداستان نشد ,بنابراين مسلم بن عقبه هم ماموريت آزار رساني وي را نداشت و دستور بيعت گرفتن از او را هم از طرف يزيد نداشته , بلكه دستور خوش رفتاري با او را از سوي يزيدداشته است . (7) از سوي ديگر , پس از كشته شدن امام حسين (ع ) و اعتراض ها ورسـوايي كه به دنبال آن پيش آمد , يزيد مايل نبود دستش دوباره به خون فرزند رسول خدا (ص ) آغشته شود . مسعودي مي نويسد : مسلم بن عقبه از مردم مدينه بيعت گرفت وهر كه نپذيرفت او را كشت مگر , علي بن الحسين (ع ) را . (8)جايي كه نقل متعارض هم وجود دارد ) بايد اين نقل را بـه ديده ترديد نگريست ,زيرا كساني كه از بيم جان با چنين شرطي ( بنده زر خريد بودن يزيد ) با مـسـلـم بـن عقبه بيعت كردند , براي توجيه عمل خود ممكن است دست به جعل چنين واقعه اي زده باشند , به ويژه آنكه در نقل يعقوبي هم حضرت خود ( و بدون وجود درخواست مسلم بن عقبه ) چـنـيـن شـرطي را مـطرح مي نمايد كه با شناختي كه از شخصيت توحيدي آن حضرت داريم و ايستادگي جانانه اي كه پس از حادثه كربلا در شام و در محضر يزيد از خودنشان دادند , قطعا بايد چنين نقلي ساخته و پرداخته همان افراد باشد .

پاسخ به شبهات اهل سنت
مركز پژوهشهاي اسلامي صدا و سيما 1- تـاريـخ طـبري , ج 7, ص 402 ـ 403.2- تاريخ طبري , ج 7, ص 408.3- تاريخ طبري , ج 7, ص 431.4- كـشـف الـغمه , رضي الدين عيسي اربلي ـ ج 2, ص 89.5- تاريخ طبري , ج 4, ص 419.6- تـاريـخ يعقوبي , ج 2, ص 223.7- تاريخ طبري , ج

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.