-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)
-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:4281 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

خواهشمند هستم در مورد نهضت نرمافزاري توضيح داده شود كه مقام معظم رهبري آنرا مطرح نمودند؟

ما نبايد به فراگيري قانع باشيم. بايد تحقيق و آموزش ما توليد علم باشد، يعني رسيدن به آن جائيكه نوآوري هاي علمي در فضاي موجود بشري، از آنجا شروع مي شود. ما از لحاظ استعداد نسبت به كساني كه دانش را در دنيا توليد كرده اند، گسترش دادند، پيش بردند، بر اساس دانش، فنآوري هاي پيچيده را بوجود آوردند، كمبود نداريم.

البته توليد علم به بمعناي اين نيست كه ما ترجمه و فراگيري را نفي كنيم، نه آن هم لازم است، بلكه من مي گويم در ترجمه و فراگيري نبايد توقف كرد. (1)

همانگونه كه ملاحظه كرديد نهضت نرمافزاري يعني نهضت توليد علم و انديشه و تكنولوژي كه البته آموزش و ترجمه مقدمه است و بايد با تفكر و تعلق به ابتكار و خلاقيت برسيم و اين نهضت فقط منحصر به علوم پايه و تجربي نيست. بلكه علوم انساني را نيز شامل مي شود:

مسأله توليد فقط مربوط به علوم پايه، تجربي و ... نيست بلكه شامل همه علوم و از جمله علوم انساني است (2)

شرايط پيدايش اين جنبش احساس توانايي در نسل تحصيل كرده و مشغول تحصيل و محققان است. بايد احساس ناتواني و نتوانستن را كه دشمنان ما سالهاي سال به ما القاء كرده اند از فكر و ذهن خارج كنيم و بدانيم كه اگر بخواهيم مي توانيم همچنان كه در ادبيات ما اين نكته وجود دارد كه خواستن توانستن است. ما مي توانيم اگر بخواهيم و اگر بخواهيم مي توانيم.

نهضت و جنبش نرمافزاري يعني اين، يعني فراگيري، تعليم همراه با فكر و انديشه و خلاقيت و تلاش براي افزايش دامنه دانش بشري و گام اول احساس توانايي است.

گام بعدي تلاش و جديت و پشتكار است. گام سوم فكر كردن، گام بعدي ابراز هر آنچه بر اساس مطالعه و تحقيق و آزمايش فهميديم و درك كرديم تا در بوته نقد قرار گيرد و چه بسا پذيرفته بشود و يا با نقادي اصلاح و پخته شود و يا حتي منشاء و حركتي جديد و علمي براي باز شدن زواياي پنهان برخي مسايل بشود.

بنابراين شجاعت بيان ديدگاه بسيار مهم است حتي اگر اشتباه باشد مي تواند منشاء تحول و تفكر ديگران بشود تا با پاسخگويي برخي ابهامات و زواياي تاريك روشن شود.تكميل و ارسال فرم نظر سنجي موجب تكامل و پويايي كارماست.طرح گفتمان ديني در مساجدمنابع و مآخذ :

1ـ رجوع كنيد به سخنراني مقام معظم رهبري در تاريخ 8/8/1382

2ـ همان

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.