-هل تعني آية التطهير (إنَّما يُريدُ اللّه ليُذهبَ عنكُم الرِّجسَ أهلَ البَيت وَيُطهِّركُم تَطهيراً) أنّ الزهراء (عليها السلام)طاهرة من كلّ خبث حتّي من الدماء الثلاثة؟
(0)
-آيـا آيـه تطهير شامل امامان شيعه (ع ) مي شود ؟ به چه دليل ؟ تعداد اهل بيت پيامبر(ص ) چند نفر هستند ؟(0)
-منظور از تطهير در آيه معروف تطهير چيست ؟(0)
-مراد از اهل بيت پيامبر (ص ) در آيه تطهير چه كساني مي باشد ؟ آيا حضرت علي (ع ) وفاطمه (س ) و همسران پيامبر (ص ) را شامل مي شود ؟(0)
-: نشكر لكم خدماتكم الجليلة من أجل الاسلام وتوضيح الرؤية الصحيحة لمذهب أهل البيت عليهم السلام وازالة اللبس والغبار عنه ولي سؤال ارج الاجابة عليه بشكل مستفيض مع اعلامي بالمصادر التي يمكن الرجوع اليها لما له من أهمية شديدة .
أجمع معظم علماء المسلمين المعتد برايهم علي أن آية التطير قد نزلت في الخمسة المطهرين رسول الله وعلي والزهراء والحسنين صلوات الله عليهم والسؤال هل هناك أدلة عقلية ونقلية تفيد بان باقي الأئمة من أبناء الحسين عليه السلام من مصاديق هذه الآية؟ وما معني الارادة في الايةهل هي تشريعية أم تكوينية؟ وجزاكم الله كل خير .(0)
-لي سؤال ارج الاجابة عليه بشكل مستفيض مع اعلامي بالمصادر التي يمكن الرجوع اليها لما له من أهمية شديدة .
أجمع معظم علماء المسلمين المعتد برايهم علي أن آية التطير قد نزلت في الخمسة المطهرين رسول الله وعلي والزهراء والحسنين صلوات الله عليهم والسؤال هل هناك أدلة عقلية ونقلية تفيد بان باقي الأئمة من أبناء الحسين عليه السلام من مصاديق هذه الآية؟ وما معني الارادة في الاية هل هي تشريعية أم تكوينية؟ وجزاكم الله كل خير .(0)
-اگر ممكن است كتابي كه در آن احاديث قدسي با ترجمه فارسي چاپ شده است، معرفي نماييد.

(0)
-حديثي از پيامبر (ص) وارد شده است كه شهيد هفت خصلت دارد. آن ها چيست؟

(0)
-چگونه مي توان به مرتبه اخلاص كامل رسيد؟
(0)
-چگونه مي توان در همه كارها با خلوص نيت عمل كرد(0)
-هل تعني آية التطهير (إنَّما يُريدُ اللّه ليُذهبَ عنكُم الرِّجسَ أهلَ البَيت وَيُطهِّركُم تَطهيراً) أنّ الزهراء (عليها السلام)طاهرة من كلّ خبث حتّي من الدماء الثلاثة؟
(0)
-آيـا آيـه تطهير شامل امامان شيعه (ع ) مي شود ؟ به چه دليل ؟ تعداد اهل بيت پيامبر(ص ) چند نفر هستند ؟(0)
-منظور از تطهير در آيه معروف تطهير چيست ؟(0)
-مراد از اهل بيت پيامبر (ص ) در آيه تطهير چه كساني مي باشد ؟ آيا حضرت علي (ع ) وفاطمه (س ) و همسران پيامبر (ص ) را شامل مي شود ؟(0)
-: نشكر لكم خدماتكم الجليلة من أجل الاسلام وتوضيح الرؤية الصحيحة لمذهب أهل البيت عليهم السلام وازالة اللبس والغبار عنه ولي سؤال ارج الاجابة عليه بشكل مستفيض مع اعلامي بالمصادر التي يمكن الرجوع اليها لما له من أهمية شديدة .
أجمع معظم علماء المسلمين المعتد برايهم علي أن آية التطير قد نزلت في الخمسة المطهرين رسول الله وعلي والزهراء والحسنين صلوات الله عليهم والسؤال هل هناك أدلة عقلية ونقلية تفيد بان باقي الأئمة من أبناء الحسين عليه السلام من مصاديق هذه الآية؟ وما معني الارادة في الايةهل هي تشريعية أم تكوينية؟ وجزاكم الله كل خير .(0)
-لي سؤال ارج الاجابة عليه بشكل مستفيض مع اعلامي بالمصادر التي يمكن الرجوع اليها لما له من أهمية شديدة .
أجمع معظم علماء المسلمين المعتد برايهم علي أن آية التطير قد نزلت في الخمسة المطهرين رسول الله وعلي والزهراء والحسنين صلوات الله عليهم والسؤال هل هناك أدلة عقلية ونقلية تفيد بان باقي الأئمة من أبناء الحسين عليه السلام من مصاديق هذه الآية؟ وما معني الارادة في الاية هل هي تشريعية أم تكوينية؟ وجزاكم الله كل خير .(0)
-اگر ممكن است كتابي كه در آن احاديث قدسي با ترجمه فارسي چاپ شده است، معرفي نماييد.

(0)
-حديثي از پيامبر (ص) وارد شده است كه شهيد هفت خصلت دارد. آن ها چيست؟

(0)
-چگونه مي توان به مرتبه اخلاص كامل رسيد؟
(0)
-چگونه مي توان در همه كارها با خلوص نيت عمل كرد(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:43031 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

تفسير فراز پنجم خطبه نوزدهم نهجالبلاغه كه در آن امام به تحقير اشعث بن قيس مي‎پردازد چيست؟
«ما يُدْريكَ ما عَلَيٌ مِمَّالي» [تو چه ميداني آنچه را كه بر ضرر من است يا بر نفع من.]
افرادي كه در پستيهاي حيواني زندگي ميكنند، بر دو نوع عمده تقسيم ميشوند:
نوع يكم ـ افرادي پست هستند كه با شكل و لباس انساني در ميان انسانها زندگي ميكنند و در حقيقت از مختصات انساني تنها همان كالبد و شكل و لباس را دارا ميباشند. اينان تنها خود را ميبينند و خود را ميپرورانند و قدرت بيرون آمدن از خود را ندارند ضرر اينان عمده متوجه خودشان ميباشد وتنها در راه تباهي خود گام بر ميدارند و شعاع ضررشان بر ديگر انسانها بسيار محدود است، زيرا فرض اين است كه آن اندازه آگاهي و قدرت ندارند كه بتوانند شخصيت ديگري جز آنچه هستند، آراسته و به ديگران تحويل بدهند و مردم را در راه اغراض پست حيواني خود بفريبند.
نوع دوم ـ افرادي هستند كه از مقداري آگاهي و توانايي كه بتوانند يك شخصيت ثانوي و آراسته به جامعه تحويل بدهند، برخوردار ميباشند اينان تنها ميخواهند اين مسئله را اثبات كنند كه ما هم انسان هستيم و با شما هيچ تفاوتي نداريم. افراد اين نوع با نظر به هدف گيريهايي كه از ساختن شخصيت دروغين دارند، بسيار گوناگون ميباشند به طوريكه ميتوان گفت: از هدفگيري فريب دادن يك خانواده تا فريبدادن يك جامعه با ساختن شخصيت دروغين با قيافه پيشتاز و رهبر و سياستمدار و فيلسوف، از افراد اين نوع پست صفتان ميباشند. اينان نه تنها خوب و بد و زيبا و زشت و صحيح و غلط و ضرر و نفع را در زندگاني خود، از مجراي اصلي و منطقي خود منحرف كردهاند، بلكه با تلقينات دائمي كه براي تورم شخصيت دروغين، بر خودشان مينمايند و ميپذيرند، تدريجاً حق تعيين سرنوشت حيات انسانها را در ارتبات با خوب و بد و زيبا و زشت و صحيح و غلط و ضرر و نفع، در خود احساس ميكنند!! و با تمام وقاحت قيافه حاكميت بر خود گرفته اگر بتوانند درباره امور مزبور دستور صادر ميفرمايند! و اگر نتوانستند با قيافه خيرخواهي درباره آن امور توصيه و پيشنهاد صادر ميكنند.
اشعثبنقيس از اين نوع پستصفتان بوقلمون صفت و غوطهور در لجن خودخواهيها بوده است. اين مغز مشوش كه ميخواهد عليبنابيطالب (ع) را ارشاد نمايد! آن احساس قدرت بينهايت را به ياد ميآورد كه اونورهبالزاك در يكي از آثار قلمي زيبايش گفته است. مضمون نوشته بالزاك چنين است:
در گفتگوئي ميان گروه سلطنت طلبان و جمهوري خواهان، يكي از سلطنت طلبان سخني بسيار بيپايه و احمقانه را به زبان آورد. جمهوري خواه قيافه بسيار تعجبآميزي به خود گرفته، چند بار كلمه تعجب را به كار برد، مثلاً عجبا! شگفتا! و به قول ما شرقيها «سبحانالله»! از او ميپرسند علت اين تعجب شديد چيست؟ ميگويد: من شنيده بودم قدرت خدا بينهايت است، در اين قدرت بينهايت بارها فكر كرده بودم، امروز با شنيدن جمله اين سلطنت طلب يقين پيدا كردم كه قدرت خداوندي فوق بينهايت است، زير اگر فوق بينهايت نبود نميتوانست بينهايت حماقت را در زير جمجمه محدود اين آقا بگنجاند!! البته ميدانيم كه اين مطلب بالزاك متكي به هنر طنز نويسي او است، نه اينكه محتواي جمله واقعيت دارد، زيرا خداوند هرگز انساني را وادار به اندك پستي و حماقت نميكند، چه رسد به اينكه بينهايت حماقت را در زير جمجمه يك فرد بگنجاند، بلكه اين انسان است كه نيروها و استعدادهاي بينهايت سازنده و مثبت خود را مبدل به بينهايت كوري و حماقت و وقاحت ميسازد. به هر حال جمله بالزاك ادبي است و با اين جنبه درباره اشعثبنقيس و ديگر اشعث صفتان تاريخ، مطلبي زيبا گفته است. درست فكر كنيد، اشعث بر اميرالمؤمنين راه تشخيص ضرر و نفع را تعليم ميفرمايد!!! اين همان پستي و حماقت بينهايت است كه آن حيوان خود تباه شده، در زير جمجمه خود اندوخته است. اشعث بينهايت زير صفر، بر عليبنابيطالب بينهايت فوق صفر دلسوزي ميكند، مانند دلسوزي خفاش بر همه ساكنان و موجودات كرات منظومه شمسي با آفتابي كه دارند!! و مانند آن حيوان سرگين گردان كه موجوديتش در همان سرگين خلاصه شده است، بر تكامل يافتهترين انسان كه نه تنها اين جهان هستي در گوشهاي از دل او قرار گرفته است، بلكه خدا پرتو جمال و جلالش را بر دل او اندوخته است.

ترجمه و تفسير نهج‎البلاغه ج 4
آية الله محمدتقي جعفري

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.