-هل تعني آية التطهير (إنَّما يُريدُ اللّه ليُذهبَ عنكُم الرِّجسَ أهلَ البَيت وَيُطهِّركُم تَطهيراً) أنّ الزهراء (عليها السلام)طاهرة من كلّ خبث حتّي من الدماء الثلاثة؟
(0)
-آيـا آيـه تطهير شامل امامان شيعه (ع ) مي شود ؟ به چه دليل ؟ تعداد اهل بيت پيامبر(ص ) چند نفر هستند ؟(0)
-منظور از تطهير در آيه معروف تطهير چيست ؟(0)
-مراد از اهل بيت پيامبر (ص ) در آيه تطهير چه كساني مي باشد ؟ آيا حضرت علي (ع ) وفاطمه (س ) و همسران پيامبر (ص ) را شامل مي شود ؟(0)
-: نشكر لكم خدماتكم الجليلة من أجل الاسلام وتوضيح الرؤية الصحيحة لمذهب أهل البيت عليهم السلام وازالة اللبس والغبار عنه ولي سؤال ارج الاجابة عليه بشكل مستفيض مع اعلامي بالمصادر التي يمكن الرجوع اليها لما له من أهمية شديدة .
أجمع معظم علماء المسلمين المعتد برايهم علي أن آية التطير قد نزلت في الخمسة المطهرين رسول الله وعلي والزهراء والحسنين صلوات الله عليهم والسؤال هل هناك أدلة عقلية ونقلية تفيد بان باقي الأئمة من أبناء الحسين عليه السلام من مصاديق هذه الآية؟ وما معني الارادة في الايةهل هي تشريعية أم تكوينية؟ وجزاكم الله كل خير .(0)
-لي سؤال ارج الاجابة عليه بشكل مستفيض مع اعلامي بالمصادر التي يمكن الرجوع اليها لما له من أهمية شديدة .
أجمع معظم علماء المسلمين المعتد برايهم علي أن آية التطير قد نزلت في الخمسة المطهرين رسول الله وعلي والزهراء والحسنين صلوات الله عليهم والسؤال هل هناك أدلة عقلية ونقلية تفيد بان باقي الأئمة من أبناء الحسين عليه السلام من مصاديق هذه الآية؟ وما معني الارادة في الاية هل هي تشريعية أم تكوينية؟ وجزاكم الله كل خير .(0)
-اگر ممكن است كتابي كه در آن احاديث قدسي با ترجمه فارسي چاپ شده است، معرفي نماييد.

(0)
-حديثي از پيامبر (ص) وارد شده است كه شهيد هفت خصلت دارد. آن ها چيست؟

(0)
-چگونه مي توان به مرتبه اخلاص كامل رسيد؟
(0)
-چگونه مي توان در همه كارها با خلوص نيت عمل كرد(0)
-هل تعني آية التطهير (إنَّما يُريدُ اللّه ليُذهبَ عنكُم الرِّجسَ أهلَ البَيت وَيُطهِّركُم تَطهيراً) أنّ الزهراء (عليها السلام)طاهرة من كلّ خبث حتّي من الدماء الثلاثة؟
(0)
-آيـا آيـه تطهير شامل امامان شيعه (ع ) مي شود ؟ به چه دليل ؟ تعداد اهل بيت پيامبر(ص ) چند نفر هستند ؟(0)
-منظور از تطهير در آيه معروف تطهير چيست ؟(0)
-مراد از اهل بيت پيامبر (ص ) در آيه تطهير چه كساني مي باشد ؟ آيا حضرت علي (ع ) وفاطمه (س ) و همسران پيامبر (ص ) را شامل مي شود ؟(0)
-: نشكر لكم خدماتكم الجليلة من أجل الاسلام وتوضيح الرؤية الصحيحة لمذهب أهل البيت عليهم السلام وازالة اللبس والغبار عنه ولي سؤال ارج الاجابة عليه بشكل مستفيض مع اعلامي بالمصادر التي يمكن الرجوع اليها لما له من أهمية شديدة .
أجمع معظم علماء المسلمين المعتد برايهم علي أن آية التطير قد نزلت في الخمسة المطهرين رسول الله وعلي والزهراء والحسنين صلوات الله عليهم والسؤال هل هناك أدلة عقلية ونقلية تفيد بان باقي الأئمة من أبناء الحسين عليه السلام من مصاديق هذه الآية؟ وما معني الارادة في الايةهل هي تشريعية أم تكوينية؟ وجزاكم الله كل خير .(0)
-لي سؤال ارج الاجابة عليه بشكل مستفيض مع اعلامي بالمصادر التي يمكن الرجوع اليها لما له من أهمية شديدة .
أجمع معظم علماء المسلمين المعتد برايهم علي أن آية التطير قد نزلت في الخمسة المطهرين رسول الله وعلي والزهراء والحسنين صلوات الله عليهم والسؤال هل هناك أدلة عقلية ونقلية تفيد بان باقي الأئمة من أبناء الحسين عليه السلام من مصاديق هذه الآية؟ وما معني الارادة في الاية هل هي تشريعية أم تكوينية؟ وجزاكم الله كل خير .(0)
-اگر ممكن است كتابي كه در آن احاديث قدسي با ترجمه فارسي چاپ شده است، معرفي نماييد.

(0)
-حديثي از پيامبر (ص) وارد شده است كه شهيد هفت خصلت دارد. آن ها چيست؟

(0)
-چگونه مي توان به مرتبه اخلاص كامل رسيد؟
(0)
-چگونه مي توان در همه كارها با خلوص نيت عمل كرد(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:43104 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:2

تفسير فراز دوم تا چهارم خطبه هشتادوهشتم كه دربارة جبّاران ايراد شده، چيست؟
پس از حمد و ثناي خداوندي، خداوند سبحان هرگز جبّاران دوراني را شكست نداده است، مگر پس از مهلت و آسايشي كه در آن غوطهور بودهاند. و استخوان شكستة هيچ يك از امّتها را جبران نفرموده است مگر پس از قرار دادن آنان در تنگناي زندگي و آزمايش.]
حكمت خداوند سبحان چنين است كه گردنكشان قدرت پرست را پس از مهلتي بر زمين بزند و از صفحة روزگار محوشان بسازد و شكست خوردگان مستضعف را پس از آزمايشها و عبور از تنگناها پيروز گرداند و شكست آنانرا جبران فرمايد.
در آن هنگام كه خداوند به فرشتگان اطّلاعي داد كه:
«إِنّيِ جَاعِلٌ فِي اٌلْأَرْضِ خَلِيفَهً»
[من در روي زمين جانشيني قرار ميدهم.]
فرشتگان عرض كردند: خداوندا
[آيا قرار ميدهي بر روي زمين كسي را كه فساد بر روي زمين براه خواهد انداخت و خونها خواهد ريخت و ما با حمد و ستايش ترا تسبيح ميگوئيم و ترا تقديس مينمائيم، خداوند فرمود: من ميدانم آنچه را كه شما نميدانيد.] بقره/30
خداوند سبحان براي نشان دادن عظمت انسان و شايستگي او براي خلقت با بجريان انداختن اِفساد و خونريزي در زَمين بوسيلة انسانها، كه فرشتگان دربارة آدم و فرزندانش درك كرده بودند، دو دليل بسيار با اهمّيّت براي فرشتگان و آن انسانهائي بيان فرمود كه در امتداد قرون و اعصار خواهند آمد و خواهند پرسيد كه:
حكمت آفرينش اين مخلوق چه بوده است كه بر روي زمين فَساد ميكند و خونريزيها مينمايد و عربدههاي ستمكارانش فضا را چنان پر ميكند كه نالههاي ستمديدگانش را جز هشياران شنوا كه همواره در اقلّيّت اسفناك بودهاند نميشنوند.
دليل يكم ـ خداوند سبحان همة حقائق را به آدم ابوالبشر(ع) تعليم فرمود و سپس آنها را به فرشتگان عرضه نموده فرمود: اگر شما سخني مطابق واقع ميگوئيد، دربارة اين حقائق خبري بمن بدهيد.
[فرشتگان گفتند: پاك پروردگارا، ما جز آنچه را كه تو بما تعليم فرمودهاي نميدانيم، توئي دانا و حكيم.]
شناخت آن حقائق كه با نظر به ضماير موجود در آيات مربوطه از سنخ عاقلان (انسانهاي كامل) بودهاند، يك آشنائي مجرّد با آنها نبوده است، زيرا آشنايي مجرّد با حقيقت و كمال غير از حقيقت و كمال گشتن است. پس بدون ترديد منظور خداوندي تعليم علمي بوده است كه زمينه و منشأ وصول به حقيقت و گرديدن تكاملي است تا حدّيكه بتواند علّت و هدف خلقت آدم و فرزندانش را با فرض فَساد و خونريزيهائي كه بر روي زمين براه خواهند انداخت توجيه نمايد. لذا وقتي كه اين ارزش بزرگ در وجود آدم براي فرشتگان كشف شد، آنها به محدوديّت علم خود اعتراف نمودند. بمقتضاي اين دليل هدف بسيار والائي در خلقت آدم اثبات ميشود كه جريان خونريزيها و فساد بر روي زمين نميتواند حكمت وهدف اين خلقت را مختلّ سازد و سؤال از آن بيپاسخ بماند.
دليل دوم ـ شايستگي آدم(ع) براي ورود به عالم هستي با نظر به عظمت ذاتي او بود كه بدستور خداوندي مسجود ملائكه قرار گرفت. اين مقامي است بس شريف و والا كه شايستگي سجدة فرشتگان را به آدم(ع) اثبات مينمايد و نميتوان گفت كه آن مقام مخصوص خود حضرت آدم(ع) بوده است و بديهي است كه خود آدم منشأ سؤال فرشتگان نبوده است زيرا مقام برگزيدگي او براي نبوّت و مسجود قرار گرفتن او براي فرشتگان با فساد و خونريزي بر روي زمين قابل جمع نميباشد.
پس از اين مقدّمه بر ميگرديم به اصل مطلب در جملات اميرالمؤمنين(ع) كه فرمود: «خداوند سبحان هرگز جبّاران دوراني را شكست نداده است مگر پس از مهلت و آسايشي كه در آن غوطهور بودهاند…» بنابراين، خداوند به ستمكاران و مفسدين و طغيانگران بر روي زَمين مهلت ميدهد و ميدان را براي آنان باز ميگذارد. مسلّم است كه نتيجة رها كردن مفسدان و طغيانگران و جبّاران بر روي زَمين، چه بيچارگي و ستمديدگي و استضعاف و تيره روزيها براي ناتوانان ببار خواهد آورد.


ترجمه و تفسير نهج‎البلاغه ج 15
آية الله محمدتقي جعفري

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.