-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)
-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:4375 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

چه اعمالي جهت پاك و شفاف شدن روح و رسيدن به درجات عالي و معنوي سفارش شده است؟ چه برنامه و اعمالي را بايد انجام داد؟عبادات و دعاها و اذكار و نيز مجالس ذكر و موعظه و مانند اينها حال خوش معنويبراي شخص به وجود ميآورد. براي اين كه اين حالات تنها حال نباشد و زائل نگردد بلكهتبديل به ملكه و مقام شود و باقي بماند بزرگان ميگويند شخص بايد مراقبه داشته باشد و اصطلاحمراقبه، معاني گوناگوني دارد و در اينجا ظاهرا منظور اين است كه شخص اعمال خود را براساس دستورات شرعي بررسي كند و اگر گناهاني دارد به نحو صحيح توبه نمايد و سپس تصميم بر ترك گناهان و انجام وظايف و واجبات داشته باشد. »مشارطه« و »مراقبه« و»محاسبه« براي حفظ و استمرار اين حالات مفيد است و در هر صورت بايد براي تغيير ودگرگوني و رفتن راه خدا فكر اساسي شود و تصميم جدي گرفته شود.

ارتباط و تماس با افرادي كه بنده شايسته خداوند بوده و در ارتباط دايم با او هستند وداشتن دوستاني كه خدا را به ياد انسان بياورند و انسان را به آخرت تشويق نمايند و خود را درمحضر و مقابل خداوند احساس كردن و نيز مطالعه سرگذشت مردان بزرگ الهي و انسانهايبرجسته و اهل معرفت به خداوند در ايجاد حال معنوي تأثير فراواني دارد.

نماز را تا ممكن باشد در اول وقت خواندن و در همه حال به ويژه وقت خواب با وضو وطهارت بودن، اثر عميقي در حال معنوي انسان دارد.

براي آگاهي بيشتر ر.ك:

1- چهل حديث، امام خميني (حديث اول)

2- اسرارالصلوه، ميرزا جواد ملكي

3- تذكره المتقين، بهاري همدانيمطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.