-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)
-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:4379 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:36

نظر انجمن حجتيه و شاخههاي آن را بيان كرده و آيا همه افكار آنها قابل رد است؟روشنفكران غرب زده از دورههاي گذشته انجمنهاي گوناگوني براي رخنه در مراكز ديني، روحاني، پديدآوردن كژراهه در آيين اسلام و تك بعدي كردن آن تشكيل داده بودند. يكي از اين انجمنها، انجمن حجتيه نام داشت و مهمترين مأموريت آن دور نگهداشتن مسلمانان از فعّاليّتهاي اجتماعي و جا انداختن تز استعماري »جدايي دين از سياست« بود.

در سال 1325 شيخ محمود تولايي معروف به حلبي كه از اعضاي انجمن تبليغات اسلامي بود مأموريت يافت تا درباره فرقه ضالّه بهائيت تحقيق كند. بعدها در سال 1335 از انجمن تبليغات اسلامي جدا شده و گروه جديدي به نام »انجمن خيريه حجتيه مهدويه« را بنا نهاد كه به اختصار »انجمن حجتيه« ناميده ميشود. مؤسسين اين انجمن عبارت بودند از:

1 - شيخ محمود تولايي معروف به حلبي 2 - سيد رضا آل رسول 3 - سيد محمد حسين عصار 4 - سيد حسين سجادي 5 - غلام حسين حاج محمد تقي تاجر

{P - رويدادها و تحليل، شماره پنجاه و هفت، (مرداد1367)، ص 38. P}

شيخ محمود حلبي به دليل كهولت سن، سيد حسن افتخارزاده را به سمت قائم مقام انجمن برگزيد. وي در انجمن شاهنشاهي فلسفه زير نظر فرح پهلوي مشغول به خدمت بود. يكي ديگر از سران انجمن حجتيه به نام سيد حسن سجادي با ساواك در ارتباط بود.

انجمنها پيش از كشاندن جوانها به درون تشكيلات روي انديشه آنها كار ميكردند و ميكوشيدند كه نخست آنها را از هر گونه فعّاليّتهاي سياسي بيزار و نسبت به آن بي تفاوت كنند و اساساً حركتهاي سياسي را بيهوده جلوه دهند و سپس آنها را نسبت به علما و روحانيون بدبين و بيارادت سازند.

سردمداران انجمن حجتيه در راستاي پياده كردن تز »اسلام منهاي روحانيت« پيوسته تلاش ميكردند كه عالمان آگاه و وارسته را از عضويت و دخالت در تشكيلات انجمن بازدارند. از اين رو افراد وابسته به خود رااز هرگونه ارتباط با روحانيون بر حذر ميداشتند و تنها براي كشاندن نسل جوان و نوجوان مسلمان به درون انجمن چند تن عمامه به سر در كادر خود تربيت كرده بودند واز وجود آنان براي فريب جوانان مسلمان بهره ميگرفتند.

{P - پانزره خرداد، شماره چهارم، (بهار 1373)، ص 20 و 23. P}

»عباد صالح« از گروههاي منشعب از انجمن حجتيه بود كه مسؤليت آن را شخصي به نام طيّب بر عهده داشت وي تا قبل از اين، مسؤوليت كنفرانسهاي انجمن حجتيه را دارا بود.

حضرت امام خميني(ره) در پيامي چهره واقعي اين انجمن و فعّاليّتهاي آن را براي مردم چنين بيان كرد:

»ديروز مقدس نماهاي بي شعور ميگفتند دين از سياست جداست و مبارزه با شاه حرام است، امروز ميگويند مسؤولين نظام كمونيست شدهاند تا ديروز مشروب فروشي و فساد و فحشا و فسق و حكومت ظالمان براي ظهور امام زمان مفيد و راه گشا ميدانستند. امروز از اين كه در گوشهاي خلاف شرعي كه هرگز خواست مسؤولين

نيست رخ ميدهد، فرياد وا اسفاها سر ميدهند. ديروز حجتيهايها مبارزه را حرام كرده بودند و در بحبوحه مبارزات تمام تلاش خود را نمودند تا اعتصاب چراغاني نيمه شعبان را به نفع شاه بشكنند، امروز انقلابيتر از انقلابيون شدهاند. ولايتيهاي ديروز كه در سكوت و تحجر خود آبروي اسلام و مسلمين را ريختهاند و در عمل پشت پيامبر و اهل بيت عصمت و طهارت را شكستهاند و عنوان ولايت برايشان جز تكسّب و تعيّش نبوده است امروز خود را باني و وارث ولايت نموده و حسرت ولايت دوران شاه را ميخورند.«

{P - صحيفه نور، ج 21، ص 93. P}

برخي از نظريات و افكار انجمن حجتيه عبارتند از:

1 - دين از سياست جداست 2 - اسلام تنها دين عبادت است 3 - دخالت در سياست زيبنده پيشوايان ديني نيست.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.