-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)
-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:4381 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

مرتب خوابهاي وحشتناك ميبينم و هر شب در عذاب هستم در حالي كه قبل از خواب سورههاي حمد و فلق و ناس و... ميخوانم ولي خوابهايي مثل پرت شدن از درّه، خفگي، مردن اقوام نزديك و... ميبينم. آيا اينها تعبير دارند؟

در هر صورت چه راهي پيشنهاد ميكنيد؟ (لازم به ذكر است دور از پدر و مادرم وبا همسر و فرزندانم در مشهد زندگي ميكنيم)پاسخ سؤال اولتان، مبتني بر آن است كه قدري از حالات خودتان را - در زمينه فعاليتهاي روزانه، معاشرتها، روابط خانوادگي و... - بيان كنيد؛ هرچند در ذيل سؤالتان مسأله دوري از پدر و مادرتان را مطرح نمودهايد، اما مطمئناً اين مقدار، جهت پاسخ جامع، كافي نخواهد بود. از اين رو لازم است در صورت قانع نشدن از پاسخ داده شده، در مكاتبه بعدي شرح بيشتري از وضعيت خويش ارائه كنيد تا پاسخ كاملتري براي شما ارسال گردد.

جواب اجمالي كه فعلاً ميتوان در پاسخ سؤالتان مطرح كرد:

1- به طور كلي رؤياهايي كه انسان در خواب ميبيند، بيانگر تصويرهايي از واقعيات زندگي روزانه اوست؛ بنابراين هرقدر در زندگي روزانه از آرامش، صفا و محبت در محيط خانه و... برخوردار باشيم رؤياهاي ما نيز با آن متناسب خواهد بود و هر قدر در زندگي روزانه، نگراني، اضطراب و... داشته باشيم در خواب نيز با تصاويري از رنج و شكنجه و عذاب وجدان و... مواجه خواهيم شد.

2- از سؤالتان پيداست كه در زندگي از اموري به شدت رنج ميبريد و لذا وجدانتان شما را آسوده نميگذارد؛ بنابراين لازم است خودتان با تفكر و انديشيدن و در صورت لزوم از طريق مشورت كردن با افراد مورد اعتماد ريشه نگرانيهاي روزانه تان را پيدا نموده و سپس آن را با روش درست و منطقي برطرف نماييد. مطمئن باشيد در صورت اجراي اين توصيه و نيز توجه كامل به نكته سومي كه بيان ميگردد از شرّ رؤياها و كابوسهاي وحشتناك رهايي خواهيد يافت.

3- علت اصلي بسياري از نگرانيها و رنجها، نداشتن تكيهگاه و پناهگاه مناسب در زندگي است؛ بديهي است كه اگر تكيهگاهمان را در زندگي، افراد بشر (اعم از پدر، مادر و همسر و...) قرار دهيم قطعاً با كمترين صدمهاي كه به آنان وارد آيد در زندگيمان شكست خورده و انواع نگرانيها بر ما هجوم خواهد آورد. اما اگر تكيهگاه اصليمان را خداي متعال قرار داده و فقط به او توكل كنيم، سيماي زندگي ما به طور كلي دگرگون شده و تمامي غمها و اضطرابها جاي خود را به آرامش و صفا خواهد داد كه: »اَلا بِذِكرِ اللّهِ تَطمَئِنُّ القُلُوبِ«؛ (قرآن كريم)

به اميد آن كه همه ما با به كارگيري اين حقيقت قرآني به آرامشي هميشگي در دنيا و آخرت دست يابيم.مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.