-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)
-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:4383 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:2

براي اين كه با نسل جوان به بهترين وجه نزديك شد، به گونهاي كه آنان از مشكلات خود برايمان بگويند، چه راهي را پيشنهاد ميكنيد؟از منظر عقل و نقل جز رفاقت و صميمي شدن با جوانان هيچ راهي نميتواند عامل ارتباط جدي و تأثيرگذار در آنان باشد. در پرتو رفاقت است كه سنخيّت و اعتماد بين طرفين ايجاد شده و هريك از آنان در بيان وضعيّت روحيشان براي يكديگر محذوري نخواهند ديد. اما نكته مهم و اساسي، روش و مكانيزم ايجاد رفاقت با جوانان است. در هيمن راستا برخي از اصولي كه ميتواند ما را به اين هدف تربيتي - اخلاقي نزديك كند، بيان ميگردد:

1- تكريم شخصيّت: از نظر روانشناسي، جوان شيفته استقلال و اثبات شخصيّت خويش است؛ از اين رو در برابر عواملي كه به اين احساس طبيعياش صدمه زند، مقاومت نموده و با آن برخورد خواهد كرد. بنابراين مؤثرترين روش در ايجاد رفاقت و صميميّت با او، تكريم و احترام به شخصيت آنان و پرهيز از تحقيرشان است. در همين راستا برخورد منطقي و استدلالي با آنان و اجتناب از روش تحكّم و آمرانه و نيز مشورت كردن با آنان در مسائل گوناگون ميتواند زمينه ارتباط صميمي و سازنده را با جوانان فراهم كند.

2- تغافل (چشم پوشي): دوران جواني، اوج بروز تمايلات و طوفان غرايز جنسي، تفوّقطلبي و بحرانهاي عصبي است، از اين رو ممكن است جوانان به برخي از كارهاي ناروا و رفتارهاي ناپسند آلوده شوند. در اين رابطه، برخورد ملاطفتآميز (ملايم) و همراه با سعه صدر و چشم پوشي از برخي رفتارهاي زننده آنان است كه ميتواند سبب نفوذ در دلهاي آنان شده و زمينه تعديل غرايزشان را فراهم كند.

3- قدرشناسي از كارهاي نيك جوانان: تشويق جوانان و قدرداني بجا از آنان از عوامل مهم نفوذ در آنان ميباشد. بديهي است هر قدر شخصيت تشويق كننده در نزد جوان مهمتر باشد، اثر تشويق بيشتر خواهد بود.

4- ارائه الگوهاي شايسته: حس تقليد و الگوخواهي از تمايلات جدي جوانان در راستاي ساختن شخصيّت است. عشق افراطي آنان به قهرمانان ورزشي يا ستارگان سينما نمونهاي از اين احساس دروني است، از اين رو، معرفي الگوهاي مناسب علمي و عرفاني و... ميتواند در جهتدهي به اين احساس تأثير بسزايي داشته و آنان را به سمت كمال حقيقي سوق دهد.مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.