-1 - اگرمرد و زن كه همسرند در رابطه با عمل زناشويي موقعي كه به اوج لذت برسند فحش وحرف مبتذل مي زنند از لحاظ شرعي چه حكمي دارد ؟ و براي ما عادت شده و ما را در رابطه با عمل زناشويي صحيح راهنمايي لازم عنايت فرماييد ؟(0)
-امام رضا ( ع ) مي فرمايد : زياد آميزش كردن با زنان ، اخلاق انبيا است × اما در روايتي ديگر آمده ( زياد آميزش نكنيد ) × اين تناقض را چگونه تفسير مي كنيد؟(0)
-احترام به پدر ومارد درچه حدي براي فرزند واجب است ؟(0)
-آيا احترام به والدين واجب است اگر به خاطر دفاع باشد چون قبلا پدرم اخلاق بسيار بدي داشت و مادرم را بسيار مي زد كه باعث سقط چند بچه شد .و من از مادرم دفاع مي كردم . آيا اين كار گناه است ؟(0)
-آيا مادري كه نماز نمي خواند احترامش واجب است؟

(0)
-با توجه به اين كه پيامبر(ص) فرمود: بهشت زير پاي مادران است، همه مادران به بهشت ميرند؟

(0)
-وظيفه ما درمقابل پدر فحاش و بد اخلاق چيست و آيا احترام به او واجباست(0)
-1ـ وظايف شرعي زن نسبت به شوهر و شوهر نسبت به زن خود چيست؟(0)
-آيا صحبت كردن زن و مردي كه سه طلاقه هستند جائز است؟
(0)
-آيا داماد بعد از طلاق هم به مادر زن محرم است؟
(0)
-1 - اگرمرد و زن كه همسرند در رابطه با عمل زناشويي موقعي كه به اوج لذت برسند فحش وحرف مبتذل مي زنند از لحاظ شرعي چه حكمي دارد ؟ و براي ما عادت شده و ما را در رابطه با عمل زناشويي صحيح راهنمايي لازم عنايت فرماييد ؟(0)
-امام رضا ( ع ) مي فرمايد : زياد آميزش كردن با زنان ، اخلاق انبيا است × اما در روايتي ديگر آمده ( زياد آميزش نكنيد ) × اين تناقض را چگونه تفسير مي كنيد؟(0)
-احترام به پدر ومارد درچه حدي براي فرزند واجب است ؟(0)
-آيا احترام به والدين واجب است اگر به خاطر دفاع باشد چون قبلا پدرم اخلاق بسيار بدي داشت و مادرم را بسيار مي زد كه باعث سقط چند بچه شد .و من از مادرم دفاع مي كردم . آيا اين كار گناه است ؟(0)
-آيا مادري كه نماز نمي خواند احترامش واجب است؟

(0)
-با توجه به اين كه پيامبر(ص) فرمود: بهشت زير پاي مادران است، همه مادران به بهشت ميرند؟

(0)
-وظيفه ما درمقابل پدر فحاش و بد اخلاق چيست و آيا احترام به او واجباست(0)
-1ـ وظايف شرعي زن نسبت به شوهر و شوهر نسبت به زن خود چيست؟(0)
-آيا صحبت كردن زن و مردي كه سه طلاقه هستند جائز است؟
(0)
-آيا داماد بعد از طلاق هم به مادر زن محرم است؟
(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:43985 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:7

چرا مرد ميتواند 4 زن براي خودش اختيار كند؟ آيا روايت خاصي در اين زمينه هست؟

قوانين اسلام، بر اساس نيازهاي واقعي بشر وضع شده است، نه تبليغات ظاهري و احساسات رهبري نشده. مسئله تعدد زوجات نيز از همين زاويه در اسلام مورد بررسي قرار گرفته است. زيرا هيچ كس نميتواند انكار كند كه مردان در جريان حوادث گوناگون زندگي، بيش از زنان، در خطر نابودي قرار دارند. و در جنگها و حوادث ديگر قربانيان اصلي را آنها تشكيل ميدهند. و نيز نميتوان انكار كرد كه عمر زندگي جنسي مردان از زنان طولانيتر است، زيرا زنان در سنين معيني آمادگي جنسي خود را از دست ميدهند، در حاليكه در مردان چنين نيست. و نيز زنان به هنگام عادت ماهانه و قسمتي از دوران حمل، عملاً ممنوعيت جنسي دارند، در حاليكه در مردان، اين ممنوعيتها وجود ندارد.

در ضمن زناني هستند كه همسران خود را به علل گوناگوني از دست ميدهند و معمولاً نميتوانند به عنوان همسر اول مورد توجه مردان قرار گيرند، و اگر مسئلة تعدد زوجات در كار نباشد، آنها بايد براي هميشه بدون همسر باقي بمانند. با در نظر گرفتن اين واقعيتها كه تعادل ميان مرد و زن به عللي به هم ميخورد، ناچاريم يكي از اين سه راه را انتخاب كنيم:

1) مردان تنها به يك همسر در همة موارد قناعت كنند و زنان اضافي تا پايان عمر بيهمسر باقي بمانند و تمام نيازهاي فطري و خواستههاي دروني خود را سركوب كنند.

2) مردان فقط داراي يك همسر قانوني باشند، ولي روابط آزاد و نامشروع جنسي را با زناني كه بيشوهر ماندهاند به شكل معشوقه برقرار سازند.

3) كساني كه قدرت دارند بيش از يك همسر را اداره كنند و از نظر «جسمي» و «مالي» و «اخلاقي» مشكلي براي آنها ايجاد نميشود و قدرت بر اجراي عدالت كامل در ميان همسران و فرزندان خود دارند، به آنها اجازه داده شود كه بيش از يك همسر براي خود انتخاب كنند.

مسلماً غير از اين سه راه راه ديگري وجود ندارد. اشكال راه اول اين است كه موجب سركوبي احساسات و عواطف و غرايز و نيازهاي روحي زنان بيوه و... ميشود.

با انتخاب راه دوم بايد فحشا را به رسميت بشناسيم .

بنابراين تنها راه سوم باقي ميماند كه هم به خواستههاي فطري و نيازهاي غريزي زنان پاسخ مثبت ميدهد و هم از عواقب شوم فحشأ و نابساماني زندگي اين دسته از زنان بر كنار است و جامعه را از گرداب بيرون ميبرد.(107) و اما در مورد اينكه پرسيده بوديد آيا روايت خاصي در اين زمينه وجود دارد بايد به عرض برسانيم; آري، در اسلام تعدد زوجات امر پذيرفته شدهاي است، يعني يكي از احكام اسلام است كه در كتابهاي روايي ما، احاديث متعددي پيرامون آن آمده است كه چون بررسي آنها كار كارشناسي و اجتهادي است از حيطة وظايف اين واحد بيرون است .

در پايان مطالعة كتاب «نظام حقوق زن در اسلام» از استاد شهيد مطهري (;) را توصيه مينماييم.

پاورقي:

107-با استفاده از تفسير نمونه، ج 3، ذيل آيه 3 از سورة نسأ، ص 257 الي 259.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.