-1 - اگرمرد و زن كه همسرند در رابطه با عمل زناشويي موقعي كه به اوج لذت برسند فحش وحرف مبتذل مي زنند از لحاظ شرعي چه حكمي دارد ؟ و براي ما عادت شده و ما را در رابطه با عمل زناشويي صحيح راهنمايي لازم عنايت فرماييد ؟(0)
-امام رضا ( ع ) مي فرمايد : زياد آميزش كردن با زنان ، اخلاق انبيا است × اما در روايتي ديگر آمده ( زياد آميزش نكنيد ) × اين تناقض را چگونه تفسير مي كنيد؟(0)
-احترام به پدر ومارد درچه حدي براي فرزند واجب است ؟(0)
-آيا احترام به والدين واجب است اگر به خاطر دفاع باشد چون قبلا پدرم اخلاق بسيار بدي داشت و مادرم را بسيار مي زد كه باعث سقط چند بچه شد .و من از مادرم دفاع مي كردم . آيا اين كار گناه است ؟(0)
-آيا مادري كه نماز نمي خواند احترامش واجب است؟

(0)
-با توجه به اين كه پيامبر(ص) فرمود: بهشت زير پاي مادران است، همه مادران به بهشت ميرند؟

(0)
-وظيفه ما درمقابل پدر فحاش و بد اخلاق چيست و آيا احترام به او واجباست(0)
-1ـ وظايف شرعي زن نسبت به شوهر و شوهر نسبت به زن خود چيست؟(0)
-آيا صحبت كردن زن و مردي كه سه طلاقه هستند جائز است؟
(0)
-آيا داماد بعد از طلاق هم به مادر زن محرم است؟
(0)
-1 - اگرمرد و زن كه همسرند در رابطه با عمل زناشويي موقعي كه به اوج لذت برسند فحش وحرف مبتذل مي زنند از لحاظ شرعي چه حكمي دارد ؟ و براي ما عادت شده و ما را در رابطه با عمل زناشويي صحيح راهنمايي لازم عنايت فرماييد ؟(0)
-امام رضا ( ع ) مي فرمايد : زياد آميزش كردن با زنان ، اخلاق انبيا است × اما در روايتي ديگر آمده ( زياد آميزش نكنيد ) × اين تناقض را چگونه تفسير مي كنيد؟(0)
-احترام به پدر ومارد درچه حدي براي فرزند واجب است ؟(0)
-آيا احترام به والدين واجب است اگر به خاطر دفاع باشد چون قبلا پدرم اخلاق بسيار بدي داشت و مادرم را بسيار مي زد كه باعث سقط چند بچه شد .و من از مادرم دفاع مي كردم . آيا اين كار گناه است ؟(0)
-آيا مادري كه نماز نمي خواند احترامش واجب است؟

(0)
-با توجه به اين كه پيامبر(ص) فرمود: بهشت زير پاي مادران است، همه مادران به بهشت ميرند؟

(0)
-وظيفه ما درمقابل پدر فحاش و بد اخلاق چيست و آيا احترام به او واجباست(0)
-1ـ وظايف شرعي زن نسبت به شوهر و شوهر نسبت به زن خود چيست؟(0)
-آيا صحبت كردن زن و مردي كه سه طلاقه هستند جائز است؟
(0)
-آيا داماد بعد از طلاق هم به مادر زن محرم است؟
(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:44081 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:4

مردهايي كه پس از ازدواج از حقوق و اختياراتي كه اسلام به آنها داده سوءاستفاده ميكنند، با آنان چه بايد كرد؟

درست است كه مردها از حقوق و اختياراتي در ادارة خانه و خانواده برخوردارند اما معناي مدريريت ديكتاتوري و زورگويي و بداخلاقي نيست، بلكه هر مديري كه زورگوييكند و به ناحق عمل نمايد، مديريت نكرده، زيرا در نهاد مديريت، عمل به حق و صواب و برخورد صحيح و منطقي نهفته است.

اگر فرض كنيممدير كارخانه يا ادارهاي با خشونت و بدرفتاري برخوردكند، همه از او زده و رنجور ميشوند و اين مديريت را نميپسندند. از اميرالمؤمنين(ع) نقل شده: من استبد برأيه هلك؛هر كس خود محور و مستبد باشد و بخواهد فقط حرف خود را به كرسي بنشاند، هلاك ميشود و به نتيجه نميرسد.[3]

مدير عاقل كسي است كه نيمي از وجودش تحمل و نمي چشم پوشي باشد. علي(ع) ميفرمايد: العاقل نصفه تحامل و نصفه تغافل.2[4]

پيامبر(ص) فرمود: اعقل الناس أشدهم مداراة للناس و أذلّ الناس من أهان الناس؛3[5]خردمندترين مردم كسي است كه بيش از همه با مردم مدارا نمايد و ذليلترين مردم كسي است كه به مردم اهانتكند.

البته بايد متذكر شويم برخي از افراد كه كمالاتي دارند، نواقص و عيوبي نيز دارند. انسانهاي كامل كه داراي تمام ويژگيهاي بارز و صفات پسنديده باشند، كمتر يافت ميشود.

زندگي ميكنند، اولاً بايد يكديگر را تحمل كنند، گر چه برخي از نقصها را داشته باشند.

با كمبودهاي يكديگر بسازند. اگر زني تمام كوشش خود را مبذولكند تا شوهري پيداكند كه از تمامي جهات كامل باشد، نمييابد. اگر مردي تمام همت خود را بر آن دارد كه همسري پيداكند كه از تمامي جهات پسنديده باشد، نمييابد. مرد و زن بايد نيمي را بر تغافل و ناديده گرفتن بگذارند و نمي را تحمل كنند. معناي اين جملات آن نيست كه مرد و زن نبايد عيوب خود را برطرف كنند. وظيفة هر كس اين است كه عيبهاي خود را بيابد و آنها را برطرفكند.

ثانياً اگر عيبي از شوهر مشاهده ميكنيد، بايد با زبان مناسب به او تذكر دهيد و اگر به حرف شما توجه نميكند، بايد از ديگران مانند مادر و شوهر يا پدرشوهر يا خواهران يا برادران او كمك بگيرند. البته بايد متوجه باشيد كه گاهي ديگران از عيب او اطلاعي ندارند و اگر شما به ديگران بگوييد تا اصلاح گشته، ممكن است نتيجة معكوس بگيرند. بايد هواستان جمع باشد و كساني را واسطه قرار دهيد كه بازتاب منفي نداشته باشد.

ثالثاً برخي از خانمها ميتوانند برخوردهاي زيبا و جذاب و با پوشش زيبا و آرايش در خانه شوهر را مطيع خود گردانند و او را تحت جذبة خود درآورند.

[3]نهج البلاغه قصار الحكم، 161.

[4]غرر الحكم، ج 6، ص 1(ع)3.

[5]بحارالانوار، ج 72، ص 52.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.