-1 - اگرمرد و زن كه همسرند در رابطه با عمل زناشويي موقعي كه به اوج لذت برسند فحش وحرف مبتذل مي زنند از لحاظ شرعي چه حكمي دارد ؟ و براي ما عادت شده و ما را در رابطه با عمل زناشويي صحيح راهنمايي لازم عنايت فرماييد ؟(0)
-امام رضا ( ع ) مي فرمايد : زياد آميزش كردن با زنان ، اخلاق انبيا است × اما در روايتي ديگر آمده ( زياد آميزش نكنيد ) × اين تناقض را چگونه تفسير مي كنيد؟(0)
-احترام به پدر ومارد درچه حدي براي فرزند واجب است ؟(0)
-آيا احترام به والدين واجب است اگر به خاطر دفاع باشد چون قبلا پدرم اخلاق بسيار بدي داشت و مادرم را بسيار مي زد كه باعث سقط چند بچه شد .و من از مادرم دفاع مي كردم . آيا اين كار گناه است ؟(0)
-آيا مادري كه نماز نمي خواند احترامش واجب است؟

(0)
-با توجه به اين كه پيامبر(ص) فرمود: بهشت زير پاي مادران است، همه مادران به بهشت ميرند؟

(0)
-وظيفه ما درمقابل پدر فحاش و بد اخلاق چيست و آيا احترام به او واجباست(0)
-1ـ وظايف شرعي زن نسبت به شوهر و شوهر نسبت به زن خود چيست؟(0)
-آيا صحبت كردن زن و مردي كه سه طلاقه هستند جائز است؟
(0)
-آيا داماد بعد از طلاق هم به مادر زن محرم است؟
(0)
-1 - اگرمرد و زن كه همسرند در رابطه با عمل زناشويي موقعي كه به اوج لذت برسند فحش وحرف مبتذل مي زنند از لحاظ شرعي چه حكمي دارد ؟ و براي ما عادت شده و ما را در رابطه با عمل زناشويي صحيح راهنمايي لازم عنايت فرماييد ؟(0)
-امام رضا ( ع ) مي فرمايد : زياد آميزش كردن با زنان ، اخلاق انبيا است × اما در روايتي ديگر آمده ( زياد آميزش نكنيد ) × اين تناقض را چگونه تفسير مي كنيد؟(0)
-احترام به پدر ومارد درچه حدي براي فرزند واجب است ؟(0)
-آيا احترام به والدين واجب است اگر به خاطر دفاع باشد چون قبلا پدرم اخلاق بسيار بدي داشت و مادرم را بسيار مي زد كه باعث سقط چند بچه شد .و من از مادرم دفاع مي كردم . آيا اين كار گناه است ؟(0)
-آيا مادري كه نماز نمي خواند احترامش واجب است؟

(0)
-با توجه به اين كه پيامبر(ص) فرمود: بهشت زير پاي مادران است، همه مادران به بهشت ميرند؟

(0)
-وظيفه ما درمقابل پدر فحاش و بد اخلاق چيست و آيا احترام به او واجباست(0)
-1ـ وظايف شرعي زن نسبت به شوهر و شوهر نسبت به زن خود چيست؟(0)
-آيا صحبت كردن زن و مردي كه سه طلاقه هستند جائز است؟
(0)
-آيا داماد بعد از طلاق هم به مادر زن محرم است؟
(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:44395 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

آيا از كلام قران : ما شما را جفت جفت و از زن و مرد آفريديم مي توان استفاده كرد كه همة افراد بالاخره ازدواج خواهند كرد؟ لطفاً آيه را توضيح دهيد؟

آيه اي كه ترجمة دقيق آن عبارت مذكور باشد نداريم؛ شايد منظور آية 45 سورة نجم و 39 سورة قيامت باشد.

هر يك از دو آية مزبور با توجه به آيات پيشين به چند نكته دلالت دارند:

1ـ توحيد واين كه انتهاي همة امور به ربوبيت و تدبير پروردگار است.

2ـ مرگ و حيات در دست قدرت نامحدود خداوندي است و زنده شدن مردگان و وقوع قيامت امري طبيعي و ممكن است.

3ـ به نظام جنسيت در جهان بشريت اشاره دارد. آية مورد نظر اشارة لطيفي به دو موضوع دارد:

الف) همواره يك تعادل نسبي (نه مطلق) در ميان دو جنس زن و مرد در همة جوامع وجود دارد.گرچه گفته مي شود: در غالب جوامع تعداد زنان اندكي بيشتر است و به ندرت در برخي جوامع تعداد مردان كمي زيادتر است ، ولي روي هم رفته يك تعادل نسبي ميان اين دو جنس وجود دارد.

ب) منشأ پيدايش جنسيت متفاوت چيست و از عاملي كه باعث مي شود جنين مذكر يا مؤنث گردد، بحث مي كند و با بيان لطيفي مي گويد: اگر چه انسان آگاهي و اطلاعاتي در اين زمينه كسب مي كند، امّا انسان هرگز قادر نيست به طور يقين عامل تعيين كنندة جنسيت را بيان كند، بلكه علمش نزد خداوند است.[13]

2[13] جمعي از نويسندگان ، تفسير نمونه ، ج 25، ص 322.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.