-1 - اگرمرد و زن كه همسرند در رابطه با عمل زناشويي موقعي كه به اوج لذت برسند فحش وحرف مبتذل مي زنند از لحاظ شرعي چه حكمي دارد ؟ و براي ما عادت شده و ما را در رابطه با عمل زناشويي صحيح راهنمايي لازم عنايت فرماييد ؟(0)
-امام رضا ( ع ) مي فرمايد : زياد آميزش كردن با زنان ، اخلاق انبيا است × اما در روايتي ديگر آمده ( زياد آميزش نكنيد ) × اين تناقض را چگونه تفسير مي كنيد؟(0)
-احترام به پدر ومارد درچه حدي براي فرزند واجب است ؟(0)
-آيا احترام به والدين واجب است اگر به خاطر دفاع باشد چون قبلا پدرم اخلاق بسيار بدي داشت و مادرم را بسيار مي زد كه باعث سقط چند بچه شد .و من از مادرم دفاع مي كردم . آيا اين كار گناه است ؟(0)
-آيا مادري كه نماز نمي خواند احترامش واجب است؟

(0)
-با توجه به اين كه پيامبر(ص) فرمود: بهشت زير پاي مادران است، همه مادران به بهشت ميرند؟

(0)
-وظيفه ما درمقابل پدر فحاش و بد اخلاق چيست و آيا احترام به او واجباست(0)
-1ـ وظايف شرعي زن نسبت به شوهر و شوهر نسبت به زن خود چيست؟(0)
-آيا صحبت كردن زن و مردي كه سه طلاقه هستند جائز است؟
(0)
-آيا داماد بعد از طلاق هم به مادر زن محرم است؟
(0)
-1 - اگرمرد و زن كه همسرند در رابطه با عمل زناشويي موقعي كه به اوج لذت برسند فحش وحرف مبتذل مي زنند از لحاظ شرعي چه حكمي دارد ؟ و براي ما عادت شده و ما را در رابطه با عمل زناشويي صحيح راهنمايي لازم عنايت فرماييد ؟(0)
-امام رضا ( ع ) مي فرمايد : زياد آميزش كردن با زنان ، اخلاق انبيا است × اما در روايتي ديگر آمده ( زياد آميزش نكنيد ) × اين تناقض را چگونه تفسير مي كنيد؟(0)
-احترام به پدر ومارد درچه حدي براي فرزند واجب است ؟(0)
-آيا احترام به والدين واجب است اگر به خاطر دفاع باشد چون قبلا پدرم اخلاق بسيار بدي داشت و مادرم را بسيار مي زد كه باعث سقط چند بچه شد .و من از مادرم دفاع مي كردم . آيا اين كار گناه است ؟(0)
-آيا مادري كه نماز نمي خواند احترامش واجب است؟

(0)
-با توجه به اين كه پيامبر(ص) فرمود: بهشت زير پاي مادران است، همه مادران به بهشت ميرند؟

(0)
-وظيفه ما درمقابل پدر فحاش و بد اخلاق چيست و آيا احترام به او واجباست(0)
-1ـ وظايف شرعي زن نسبت به شوهر و شوهر نسبت به زن خود چيست؟(0)
-آيا صحبت كردن زن و مردي كه سه طلاقه هستند جائز است؟
(0)
-آيا داماد بعد از طلاق هم به مادر زن محرم است؟
(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:44498 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:2

دختر و پسري كه خواهان ازدواج هستند، نيز متدين بوده و همديگر را پسنديده اند، آيا به اين بهانه كه مثلاً پدر دختر يا پسر آدم بدي است، ميتواند دليلي براي عدم ازدواجشان باشد؟

در امر ازدواج چند نكته مهّم مدّ نظر قرار ميگيرد كه يكي از آن موارد دارا بودن اصالت و ريش? خانوادگي است كه در احاديث تأكيد فراواني بدان شده است.

پيامبر گرامي(ص) فرمود: با خانواده ها و نژادهاي شايسته ازدواج كنيد، زيرا اصل و نژاد بسيار پنهان و مؤثر است.(1)

در عين حال اگر دختر يا پسري معتقدر و متدين هستند و اين موضوع را در عمل نشان دادهاند، اگر پدر يا مادر آنها يا ديگر فاميلشان داراي مشكل باشد، نبايد دليل براي عدم ازدواجشان شود.

بنابر اين بايد توجه داشت نظر احاديث بيشتر به اين نكته است : فرزنداني كه در خانوادههايي با داشتن سوء سابقه رشد مي كنند، بيشتر از ديگران زمين? گمراهي يا كج خُلقي دارند، ولي اين موضوع كليت ندارد.

ديده شده است كه از ميان افراد و خانوادههاي نامطلوب، فرزندان خوب متولد شدهاند.

پس اين گونه موارد نبايد به عنوان يك قانون كلّي تلقِّي شود، بلكه استثنا وجود دارد ، البته گاهي پدر پسر يا دختر در جامعه به بدنامي معروفاند كه رابطه با آنها آدمي را در معرض تهمت قرار ميدهد. در اين صورت براي رفع تهمت بهتر است از آن ازوداج اجتناب كرد.

پي نوشت:

1 - كنز العمّال، ج 16، ص 296.مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.