-1 - اگرمرد و زن كه همسرند در رابطه با عمل زناشويي موقعي كه به اوج لذت برسند فحش وحرف مبتذل مي زنند از لحاظ شرعي چه حكمي دارد ؟ و براي ما عادت شده و ما را در رابطه با عمل زناشويي صحيح راهنمايي لازم عنايت فرماييد ؟(0)
-امام رضا ( ع ) مي فرمايد : زياد آميزش كردن با زنان ، اخلاق انبيا است × اما در روايتي ديگر آمده ( زياد آميزش نكنيد ) × اين تناقض را چگونه تفسير مي كنيد؟(0)
-احترام به پدر ومارد درچه حدي براي فرزند واجب است ؟(0)
-آيا احترام به والدين واجب است اگر به خاطر دفاع باشد چون قبلا پدرم اخلاق بسيار بدي داشت و مادرم را بسيار مي زد كه باعث سقط چند بچه شد .و من از مادرم دفاع مي كردم . آيا اين كار گناه است ؟(0)
-آيا مادري كه نماز نمي خواند احترامش واجب است؟

(0)
-با توجه به اين كه پيامبر(ص) فرمود: بهشت زير پاي مادران است، همه مادران به بهشت ميرند؟

(0)
-وظيفه ما درمقابل پدر فحاش و بد اخلاق چيست و آيا احترام به او واجباست(0)
-1ـ وظايف شرعي زن نسبت به شوهر و شوهر نسبت به زن خود چيست؟(0)
-آيا صحبت كردن زن و مردي كه سه طلاقه هستند جائز است؟
(0)
-آيا داماد بعد از طلاق هم به مادر زن محرم است؟
(0)
-1 - اگرمرد و زن كه همسرند در رابطه با عمل زناشويي موقعي كه به اوج لذت برسند فحش وحرف مبتذل مي زنند از لحاظ شرعي چه حكمي دارد ؟ و براي ما عادت شده و ما را در رابطه با عمل زناشويي صحيح راهنمايي لازم عنايت فرماييد ؟(0)
-امام رضا ( ع ) مي فرمايد : زياد آميزش كردن با زنان ، اخلاق انبيا است × اما در روايتي ديگر آمده ( زياد آميزش نكنيد ) × اين تناقض را چگونه تفسير مي كنيد؟(0)
-احترام به پدر ومارد درچه حدي براي فرزند واجب است ؟(0)
-آيا احترام به والدين واجب است اگر به خاطر دفاع باشد چون قبلا پدرم اخلاق بسيار بدي داشت و مادرم را بسيار مي زد كه باعث سقط چند بچه شد .و من از مادرم دفاع مي كردم . آيا اين كار گناه است ؟(0)
-آيا مادري كه نماز نمي خواند احترامش واجب است؟

(0)
-با توجه به اين كه پيامبر(ص) فرمود: بهشت زير پاي مادران است، همه مادران به بهشت ميرند؟

(0)
-وظيفه ما درمقابل پدر فحاش و بد اخلاق چيست و آيا احترام به او واجباست(0)
-1ـ وظايف شرعي زن نسبت به شوهر و شوهر نسبت به زن خود چيست؟(0)
-آيا صحبت كردن زن و مردي كه سه طلاقه هستند جائز است؟
(0)
-آيا داماد بعد از طلاق هم به مادر زن محرم است؟
(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:44530 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

چرا هدف از ازدواج در اسلام، تنها ارضاي غريزة جنسي نيست و اين هدف، در مكاتب ديگر چگونه است؟

1. انسان در راستاي رشد خود به مرحلهاي ميرسد كه زندگيِ تنها و بيخانواده براي او، افزون بر نياز جسمي، همراه با فشارهاي روحي ـ رواني است.

2. خاستگاه اين فشارها، تنها برطرف كردن نياز جنسي نيست; چرا كه پسر و دختر، هر كدام، افزون بر نياز ياد شده، نيازهاي جديد ديگري را در سن ازدواج در خود احساس ميكنند.

3. برخي از نمادها و جلوههاي چنين نيازهايي در پسر، عبارت است از احساس مردانگي و كنار گذاشتن حالتهاي ويژه جواني، پذيرش مسئوليت و اداره زندگي، احساس نياز به استقلال و وابسته نبودن به پدر و مادر و... . نيز بعضي از نشانههاي آن در دختر را ميتوان در نمونههايي از قبيل احساس نياز به مادر شدن، بچّهداري و تربيت آن، خانهداري، شوهرداري و... برشمرد.

4. قرآن كريم در آياتي، مانند سوره روم، آيه 21، هدف از ازدواج را نه تنها برآوردن نياز جنسي، بلكه رسيدن به آرامش ميداند. آرامشي كه در آية شريفه از آن سخن به ميان آمده، مطلق است. اين آرامش از اينجا ناشي ميشود كه اين دو جنس مكمّل يكديگر و ماية شكوفايي و نشاط و پرورش يكديگر ميباشند، به طوري كه هر يك، بدون ديگري ناقص است.(تفسير نمونه، آيتالله مكارم شيرازي و ديگران، ج 16، ص 391، دارالكتب الاسلامية.)

مودّت و رحمتي را كه در آيه آمده; تأييدي بر اين ادّعا است. شهيد مطهري در اين باره ميفرمايند: در ارتباط مرد و زن، تنها اقناع غريزه جنسي مطرح نيست; آن مسئلة وحدت، يگانگي و اتحاد روحي بالاتر است و اين بالاَتر مطرح است. قرآن... در رابطة زوجين، مودّت و رحمت را ]مطرح ميكند[. مودّت و رحمت، غير از شهوت است... وداد و مهرباني، يعني يگانگي. نميگويد خدا است كه شما را طوري قرار داده كه شهوت زن به وسيله مرد و شهوت مرد به وسيلة زن اقناع شود; آن جنبة حيواني قضيه است. شك ندارد كه آن هست، ولي آن جنبة اساسي كه پاية زوجيت است، آن است كه وداد و رحمت گفته ميشود.(شهيد آيتالله مطهري، آشنايي با قرآن، ج 6 ، ص 76، صدرا، 1378.)

5. اينكه در بخش دوّم سئوال، ديدگاه مكاتب ديگر دربارة ماهيت ازدواج سؤال شده، به طور خلاصه ميتوان گفت: در برخي از نوشتههاي نويسندگان غربي، مانند برتراندراسل، برخلاف تحليل ذكر شده ديده ميشود; يعني با نگاه صرفاً اقناع غريزه جنسي به آن توجه شده و جهتگيريهايي نيز مطرح گرديده كه با تعاليم مسلّم انبيا دربارة عفت زن، مخالف است. نتيجه افكار باطلي مانند آن، فساد دامنگستري است كه از اين ناحيه، گريبانگيرشان شده است. فحشا، اختلاط نسبها و... همه آنچه بشر فطرتاً از آن متنفّر است، از جملة پيامدهاي فسادگونة آن است.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.