-1 - اگرمرد و زن كه همسرند در رابطه با عمل زناشويي موقعي كه به اوج لذت برسند فحش وحرف مبتذل مي زنند از لحاظ شرعي چه حكمي دارد ؟ و براي ما عادت شده و ما را در رابطه با عمل زناشويي صحيح راهنمايي لازم عنايت فرماييد ؟(0)
-امام رضا ( ع ) مي فرمايد : زياد آميزش كردن با زنان ، اخلاق انبيا است × اما در روايتي ديگر آمده ( زياد آميزش نكنيد ) × اين تناقض را چگونه تفسير مي كنيد؟(0)
-احترام به پدر ومارد درچه حدي براي فرزند واجب است ؟(0)
-آيا احترام به والدين واجب است اگر به خاطر دفاع باشد چون قبلا پدرم اخلاق بسيار بدي داشت و مادرم را بسيار مي زد كه باعث سقط چند بچه شد .و من از مادرم دفاع مي كردم . آيا اين كار گناه است ؟(0)
-آيا مادري كه نماز نمي خواند احترامش واجب است؟

(0)
-با توجه به اين كه پيامبر(ص) فرمود: بهشت زير پاي مادران است، همه مادران به بهشت ميرند؟

(0)
-وظيفه ما درمقابل پدر فحاش و بد اخلاق چيست و آيا احترام به او واجباست(0)
-1ـ وظايف شرعي زن نسبت به شوهر و شوهر نسبت به زن خود چيست؟(0)
-آيا صحبت كردن زن و مردي كه سه طلاقه هستند جائز است؟
(0)
-آيا داماد بعد از طلاق هم به مادر زن محرم است؟
(0)
-1 - اگرمرد و زن كه همسرند در رابطه با عمل زناشويي موقعي كه به اوج لذت برسند فحش وحرف مبتذل مي زنند از لحاظ شرعي چه حكمي دارد ؟ و براي ما عادت شده و ما را در رابطه با عمل زناشويي صحيح راهنمايي لازم عنايت فرماييد ؟(0)
-امام رضا ( ع ) مي فرمايد : زياد آميزش كردن با زنان ، اخلاق انبيا است × اما در روايتي ديگر آمده ( زياد آميزش نكنيد ) × اين تناقض را چگونه تفسير مي كنيد؟(0)
-احترام به پدر ومارد درچه حدي براي فرزند واجب است ؟(0)
-آيا احترام به والدين واجب است اگر به خاطر دفاع باشد چون قبلا پدرم اخلاق بسيار بدي داشت و مادرم را بسيار مي زد كه باعث سقط چند بچه شد .و من از مادرم دفاع مي كردم . آيا اين كار گناه است ؟(0)
-آيا مادري كه نماز نمي خواند احترامش واجب است؟

(0)
-با توجه به اين كه پيامبر(ص) فرمود: بهشت زير پاي مادران است، همه مادران به بهشت ميرند؟

(0)
-وظيفه ما درمقابل پدر فحاش و بد اخلاق چيست و آيا احترام به او واجباست(0)
-1ـ وظايف شرعي زن نسبت به شوهر و شوهر نسبت به زن خود چيست؟(0)
-آيا صحبت كردن زن و مردي كه سه طلاقه هستند جائز است؟
(0)
-آيا داماد بعد از طلاق هم به مادر زن محرم است؟
(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:44531 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:2

قرآن كريم دربارة ازدواج موقت چه ديدگاهي دارد؟

قرآن كريم ميفرمايد: و زنان شوهردار ]بر شما حرام است[ مگر آنها را كه مالك شدهايد، اينها احكامي است كه خداوند بر شما مقرر داشته و زنان ديگر غير از اينها ]كه گفته شد[ براي شما حلال است، كه با اموال خود آنها را اختيار كنيد در حالي كه پاكدامن باشيد و از زنا خودداري نماييد، و زناني را كه متعه ميكنيد مهر آنان را واجب است بپردازيد و گناهي بر شما نيست به آن چه با يكديگر توافق كردهايد بعد از تعيين مهر، خداوند دانا و حكيم است.(نسأ / 24.) آية مذكور به موضوع ازدواج موقت و به اصطلاح قرآني آن متعه اشاره دارد و از اين آيه و قرائتي كه در آن هست اصل تشريع و حلال بودن ازدواج موقت ثابت ميشود; زيرا كلمة متعه كه از استمتعتم در آيه گرفته شده در اسلام به معناي ازدواج موقت است و احاديث و روايات اهل بيت نيز اين حقيقت را تأييد ميكند; چنان كه حضرت امام صادقميفرمايد: حكم متعه ]ازدواج موقت[ در قرآن نازل شده و سنت پيامبر6 بر طبق آن جاري گرديده است.(نورالثقلين، جمعة العروسي الحويزي، ج 1، ص 467، انتشارات اسماعيليان، قم.)

حضرت امام باقر7 در پاسخ شخصي دربارة ازدواج موقت ميفرمايد: خداوند آن را در قرآن و بر زبان پيامبرشحلال كرده و آن تا روز قيامت حلال ميباشد.(نورالثقلين، همان.)

البته ازدواج موقت نيز مانند ازدواج دائم، داراي مقررات و شرايطي است از جمله: تعيين مهر، اذن و اجازة ولي در دوشيزهها تعيين مدت، اجرأ صيغه و... و در راستاي تأمين بهداشت روان و جلوگيري از انحراف جامعه به راههاي غيرمشروع است و اصل ازدواج موقت داراي حكمتها و مصالحي بوده و يك ضرورت اجتماعي به حساب ميآيد و نبايد به عنوان ابزار هوسراني و شهوتراني به آن نگاه كرد. گر چه ممكن است برخي از اين حكم اسلامي سوء استفاده كنند و آن را وسيلهاي براي هوسراني و فرار از مسئوليتهاي اجتماعي قرار دهند; ولي اين نميتواند دليل بر رد اين حكم الهي شود.

افزون بر آن چه گذشت، آيات قرآن كريم و روايات اسلامي همواره بر ازدواج دائم تأكيد و سفارش دارند و ازدواج موقت هيچ گاه نميتواند جاي ازدواج دائم را بگيرد; زيرا ازدواج دائم است كه فرزندان صالح، امتداد و استمرار نسل انسان، سكون و آرامش جسمي و روحي در محيط گرم خانواده و... را به دنبال دارد.(ر.ك: تفسير نمونه، آية الله مكارم شيرازي و ديگران، ج 3، ص 335ـ346; ج 14، ص 463ـ465; ج 16، ص 391ـ393، دارالكتب الاسلامية، تهران.)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.